Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů (CZ.3.03.2014.221.013)

INESAN (Institut evaluací a sociálních analýz) uskutečnil v listopadu 2014 výzkumné šetření, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k problematice vnímání zkušeností průmyslových organizací s jednotlivými fázemi procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.

Mezi první výstupy z realizovaného výzkumu patří popularizační články přinášející vybrané výsledky. V rámci prvního článku byla pozornost věnována přínosu cost-benefit analýzy (CBA) pro žadatele o dotace ze strukturálních fondů EU. Článek přináší informace o tom, do jaké míry je v České republice (konkrétně v segmentu průmyslových organizací) běžná praxe provádět a uplatňovat výstupy z CBA v souvislosti s projekty spolufinancovanými ze strukturálních fondů EU. Tématem druhého článku byl postoj k unifikaci kritérií hodnotící projektové žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU. Článek se zaměřuje na různorodost hodnotících kritérií napříč existujícími operačními programy.

Dále byly zpracovány tyto informační letáky:

RELEVANCE A HODNOCENÍ VYHLAŠOVANÝCH VÝZEV Z POHLEDU PRŮMYSLOVÝCH ORGANIZACÍ V ČR

ZÁJEM PRŮMYSLOVÝCH ORGANIZACÍ V ČR O DOTACE Z EVROPSKÝCH FONDŮ

Poster: Postoje žadatelů k procesu hodnocení projektových žádostí

Prezentované výsledky informují o postojích žadatelů k procesu hodnocení a schvalování projektových žádostí. Důraz je kladen na prezentaci postojů žadatelů týkajících se klíčových aspektů hodnotícího procesu, jako jsou srozumitelnost, transparentnost a délka procesu hodnocení a výběru projektových žádostí.