grantové

5. 6. 2024

Zjištění objemu potravinového odpadu vyprodukovaného domácnostmi a vybranými typy příspěvkových organizací v hlavním městě Praha v kontextu využitelnosti těchto dat pro ohlašovací povinnost a snižování množství potravinového odpadu

Cílem projektu je poskytnout aplikačnímu garantovi a dalším uživatelům ve veřejné správě manuál efektivního způsobu prevence vzniku potravinového odpadu v domácnostech a v hromadném stravování příspěvkových organizací. Cílem je provést jednak analýzu složení potravinového odpadu (PO), jejíž výsledky umožní mj. reportovat množství PO Evropské komisi.
5. 9. 2023

Podpora změny behaviorálních vzorců generace Z a návrh intervencí k prevenci plýtvání potravinami včetně hodnocení jejich impaktucí v hlavním městě Praha v kontextu využitelnosti těchto dat pro ohlašovací povinnost a snižování množství potravinového odpadu

Cílem projektu je poskytnout aplikačnímu garantovi a dalším uživatelům ve veřejné správě manuál efektivního způsobu prevence vzniku potravinového odpadu v domácnostech a v hromadném stravování příspěvkových organizací. Cílem je provést jednak analýzu složení potravinového odpadu (PO), jejíž výsledky umožní mj. reportovat množství PO Evropské komisi.
5. 6. 2023

MAKE IT CIRCULAR: Podpora cirkulárnı́ ekonomiky ve městech prostřednictvı́m makerspaců

Hlavním cílem projektu je posílit vazby mezi maker kulturou a cirkulární ekonomikou a podpořit tak socioekonomický a environmentální potenciál makerspaců ve městech České republiky. To umožní metodika pro zakládání a provoz cirkulárních makerspaců, která bude navržena na základě důkladné analýzy potřeb zakladatelů a uživatelů makerspaců, včetně vyhodnocení vazeb s cirkulární ekonomikou ve městech a přesahů maker kultury do oblasti trvale udržitelného rozvoje města.
5. 4. 2021

Domov domovem, aneb jak stavět a rekonstruovat domovy pro seniory

Cílem projektu je zvýšit spokojenost klientů a pracovníků v nově postavených či rekonstruovaných pobytových sociálních službách pro seniory. Toto bude naplněno skrze vytvoření manuálu pro zadavatele veřejných zakázek, jehož součástí bude nástroj pro vyhodnocení ergonomie současné či plánované stavby z hlediska poskytování péče a manuálu (učebnice) pro architekty, jehož součástí budou kromě bezbariérovosti prostoru i doporučení pro zjednodušení poskytování individuální péče a zlepšení prostředí domovů pro klienty, se zaměřením na podporu jejich psychického stavu a aktivního trávení volného času.
20. 1. 2021

Systém detekce násilí a zneužívání seniorů (VI04000088)

Projekt si klade za cíl vytvořit softwarovou aplikaci, která umožní vyhodnotit míru ohrožení seniora násilím a zneužíváním. Projekt tak reaguje na nárůst domácího násilí souvisejícího se sociální izolací seniorů během nouzového stavu při pandemii COVID-19 a dále na dosavadní metody a techniky detekce násilí a zneužívání seniorů, které jsou verbalizované a ne vždy dostatečně zohledňují zkušenosti a hodnocení seniora.
2. 4. 2020

Inteligentní systém péče o seniory (TL03000611)

Cílem tohoto projektu je vytvoření nové služby pro seniory umožňující jim déle zůstat v domácím prostředí a vést delší dobu aktivní život. Služba jim uleví od strachu z případných komplikací v případě rizikové situace (např. pádu). Služba umožní monitorování stavu seniora skrze náramkové zařízení propojené s mobilní aplikací. […]
30. 1. 2020

Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci

Projekt vychází ze zpracované Strategie rozvoje VO, zaměřené mimo jiné na internacionalizaci výzkumné organizace. Cílem projektu je strategické nastavení a rozvoj mezinárodní a mezisektorové spolupráce se zahraničními organizacemi, vytvoření bilingvního prostředí potřebného pro úzkou spolupráci se zahraničními experty a výzkumnými pracovníky a posílení povědomí o činnosti VO.
15. 9. 2019

Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti (TIRSMZP712)

Projekt zkoumá postoje a chování veřejnosti vzhledem k výběru způsobu vytápění domácností, ke způsobu dopravy a cestování a k šetření s vodou v rámci úpravy domů a přírodě blízkému hospodaření na zahradách. Cílem je motivovat českou veřejnost k pro-environmentálnímu chování.
1. 7. 2019

Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách

Cílem minitendru je vypracovat závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách. Na příkladu Programu OMEGA zjistit a ověřit vhodné přístupy, postupy, použití vhodných metod a technik pro evaluace programů na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách.
5. 3. 2019

Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku (TJ02000036)

Cílem tohoto projektu je vytvoření manuálu řidičské rehabilitace pomocı́ automobilového trenažéru a diagnostické a tréninkové zařı́zenı́ rozšiřujı́cı́ funkce tohoto trenažéru. Využitı́m vytvořeného zařı́zenı́ a metodiky bude umožněno lidem po úrazu mozku opětovné osvojenı́ schopnostı́ řı́zenı́ automobilu.
28. 1. 2019

Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe

Hlavním cílem projektu je identifikovat klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory v přirozeném domácím prostředí a na základě výsledků výzkumu provedeného mezi pečujícími osobami v Česku a navrhnout optimální formu jejich řešení.
11. 1. 2019

Hodnocení komunikace škol z perspektivy zákonných zástupců/rodičů (TL02000075)

Cílem tohoto projektu je vytvořenı́ evaluačnı́ho postupu pro hodnocenı́ komunikace mezi základnı́ školou a zákonnými zástupci/rodiči žáků, s ohledem na využı́vánı́ ICT. Evaluačnı́ postup bude vyvinut zapomocı́ přı́padových evaluačnı́ch studiı́, které budou obsahovat analýzu potřeb ZZ/R a analýzu aktuálnı́ praxe školy. […]
6. 1. 2019

Efektivnější domácí hospicová péče v Česku (TL02000101)

Cílem tohoto projektu je zlepšit efektivitu práce a koordinaci multidisciplinárního týmu pečujících pracovníků mobilního hospice (dále PP). To umožní software navržený na základě analýzy potřeb PP. […]
1. 8. 2018

Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků

Projekt je založen na genderovém auditu (GA) zadaném INESANem v roce 2017, který identifikoval několik oblastí, jež vyžadují změny jak na strategické, tak na personální a organizační úrovni. Cílovou skupinou projektu jsou výzkumní a řídící pracovníci INESANu. Předmětem projektu je zlepšení pracovních podmínek a prostředí výzkumných pracovníků s ohledem na sladění pracovního a soukromého života a na rovné příležitosti v přístupu k zaměstnání a v karierním postupu.
11. 4. 2018

Mezioborový design rozvoje města (TL01000025)

Cílem projektu je vytvoření softwarové aplikace s využitím rozsáhlé databáze, analyzované algoritmem využívající strojové učení. Účelem projektu je tak vytvořit virtuální prostor, ve kterém se tři tematické okruhy, tj. přírodovědné/krajinné, sociální a urbanistické/architektonické, budou setkávat a produkovat výsledná data, prezentovaná například ve formě statistik, map a grafů. […]
31. 1. 2016

Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství (16-14409S)

Demografická změna je společenským fenoménem, který má významné dopady na poskytování environmentálních služeb na místní úrovni. Vývoj demografických charakteristik zásadním způsobem ovlivňuje především nakládání s komunálními odpady, neboť právě chování domácností ovlivňuje produkci komunálního odpadu, nakládání s ním (včetně třídění) a účinnost poplatkové politiky obcí.
10. 1. 2016

Evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Cílem projektu je připravit odborně korektní, v reálných podmínkách ověřenou a certifikovanou metodiku určenou evaluátorům projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce. Metodika bude specifikovat konkrétní postupy, které by evaluátoři měli provádět při hodnocení průřezových principů, kterými jsou řádná správa věcí veřejných (good governance), lidská práva včetně rovnosti mužů a žen a šetrnost k životnímu prostředí a klimatu.