Výzkum: Riziko sociálního vyloučení seniorů

Riziko sociálního vyloučení seniorů bylo v rámci provedeného výzkumu sledováno pomocí speciálně vytvořeného indexu. Jeho hodnota je založena na celkem devíti ukazatelích, které odrážejí vybrané aspekty sociální exkluze seniorů. Obecná úroveň indexu, který může nabývat hodnot od 9,00 do 36,00, činí 18,57.

Vyšší riziko sociálního vyloučení je patrné mezi seniory s nižším vzděláním; o tom svědčí vyšší hodnota vytvořeného indexu, který mezi jednotlivci se základním vzděláním dosahuje hodnoty 20,5. Naproti tomu mezi vysokoškolsky vzdělanými seniory činí 17,7. Dále platí, že riziko sociálního vyloučení roste s věkem; je tedy nižší mezi mladšími seniory, například ve věkové skupině 65–69 let dosahuje hodnoty 17,6. Naopak nejvyšší hodnoty dosahuje index rizika sociálního vyloučení mezi nejstaršími seniory ve zkoumaném vzorku – ve věkové skupině 80–84 let dosahuje 20,1.

🔎 Výzkum provedl INESAN formou osobních rozhovorů na vzorku více než 2 000 respondentů starších 65 let.

👉 Chcete vědět více? Podívejte se na výsledky výzkumu zde.

Konferenční příspěvek byl připraven a prezentován v rámci projektu IRDA – Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660 financovaného OP VVV EU a MŠMT.