Výzkum: Co ovlivňuje aktivitu seniorů?

Aktivita seniorů zahrnuje vykonávání širokého spektra pohybových i intelektuálních činností. V rámci provedeného výzkumu tedy aktivní senioři pěstují turistiku, podnikají výlety či navštěvují různé druhy vzdělávacích akcí, docházejí do výtvarných kroužků či tvořivých dílen. Tyto činnosti umožňují seniorům trávit aktivně svůj volný čas, rozvíjet své schopnosti a dovednosti či upevňovat své zdraví a zdravý životní styl. […]

Celý článek

Výzkum: Aktivita seniorů

Aktivita seniorů byla v uskutečněném výzkumu zjišťována pomocí sady sedmi ukazatelů. Na základě odpovědí jednotlivých respondentů byl speciálně pro účely tohoto výzkumu vytvořen index aktivity seniorů, jehož hodnoty odrážejí úroveň fyzické aktivity a duševní činnosti seniorů. Index může nabývat hodnot od 7,00 do 35,00 a v provedeném výzkumu dosáhl hodnoty 9,93. Dle odpovědí seniorů se ukázalo, že […]

Celý článek

Výzkum: Riziko sociálního vyloučení seniorů

Riziko sociálního vyloučení seniorů bylo v rámci provedeného výzkumu sledováno pomocí speciálně vytvořeného indexu. Jeho hodnota je založena na celkem devíti ukazatelích, které odrážejí vybrané aspekty sociální exkluze seniorů. Obecná úroveň indexu, který může nabývat hodnot od 9,00 do 36,00, činí 18,57. Vyšší riziko sociálního vyloučení je patrné mezi seniory s nižším vzděláním; o tom svědčí vyšší […]

Celý článek

Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

Výsledky uskutečněného výzkumu umožnily také porovnat vnímanou míru narušení každodenního života mezi lidmi, kteří byli pozitivně testováni na covid-19, a ostatními. Ukázalo se však, že tato zkušenost neměla přímý vliv na vnímané narušení každodenního života. Lidé, kteří byli nakaženi, totiž vykazovali srovnatelné hodnoty vnímaného narušení jako ostatní. Podobný výsledek byl přitom zaznamenán i při zkoumání […]

Celý článek

Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

Z nedávno uveřejněných výsledků provedeného výzkumu se ukázalo, že jednou z účinných strategií, jak čelit disruptivním událostem, jakou byla pandemie covid-19, je zachovávat si v co největší míře své dosavadní zvyky a činnosti. To sice nebylo v kontextu přijatých opatření v plné míře možné, nicméně výsledky výzkumu ukazují, že ti z dotazovaných, kteří mohli navzdory […]

Celý článek

Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

Přibližně polovina dotazovaných poukazovala v souvislosti s pandemií covid-19 na spánkové poruchy, přičemž každý pátý respondent uváděl dokonce zásadní problémy tohoto druhu. Ačkoliv později prováděné výzkumy dokumentují postupný pokles tohoto jevu, jedná se o významný zásah do každodennosti značné části populace. S uvedeným zjištěním koresponduje i zvýšení vnímané úrovně stresu. Jeho podstatné zvýšení pociťovala přibližně […]

Celý článek

Vývoj škály pro měření vnímaného narušení každodenního života

V nedávno publikované studii Jiří Remr představil výzkumný nástroj pro měření vnímaného narušení každodenního života v důsledku mimořádných událostí. Z provedeného výzkumu, jehož výsledky nám ještě připomínají pandemii covid-19, vyplynulo, že přijatá opatření měla u přibližně třetiny respondentů za následek podstatnou ztrátu sociálních kontaktů. Třetina dotazovaných přitom upozorňovala na jejich částečnou redukci. Obecně se v […]

Celý článek

Nesoběstační senioři: objekt neformální péče, nebo její subjekt?

Výsledky výzkumu ukazují, že mnoho pečujících usiluje o zapojování seniorů do procesu rozhodování o jejich péči. Přestože tento přístup k péči může být přínosný, je třeba vzít v úvahu řadu omezení, kdy senioři nemusejí být schopni podílet se na takovémto rozhodování. V některých případech není tato forma participace možná z důvodu vysokého věku, kognitivního deficitu či pasivity […]

Celý článek

Jak se neformální pečující vyrovnávají s ukončením péče?

Závěrečná fáze péče je poznamenána odchodem seniora. To pochopitelně znamená dramatickou změnu ve způsobu života hlavních pečujících, kdy kromě ztráty blízkého (a truchlení) najednou skončí i povinnosti související s péčí. Tato etapa tak klade na pečující specifické nároky vyžadující odpoutání se od role pečujícího a přizpůsobení se novému způsobu života. V tomto období se pečovatelé musí […]

Celý článek

Jaké jsou okolnosti ukončení inter-generační péče?

Mezigenerační péče znamená poskytování péče starším členům rodiny mladšími členy, obvykle dospělými descendenty. Zatímco neformální péče je v mnoha rodinách přirozenou formou zajištění péče o svého nesoběstačného seniorního člena, v průběhu jejího poskytování může nastat situace vyžadující institucionalizovanou formu péče. Z provedeného výzkumu se ukazuje, že hlavním motivem pro přechod od neformální k institucionalizované péči bývá změna zdravotního […]

Celý článek