Jaký je postoj neformálních pečujících k pobytovým zařízením?

Mezi neformálními pečujícími panuje nízká ochota zapojovat do poskytované péče jakákoliv pobytová zařízení. Dokonce lze na základě výsledků výzkumu konstatovat, že v tomto ohledu jsou mnohými pečujícími pobytová zařízení vnímána jako opozitum ke způsobu, jakým oni sami pečují. Z výzkumu, který je založen na odpovědích hlavních pečujících, je proto patrná nejen nízká míra využívání institucionalizované, resp. pobytové formy péče, ale také nízká ochota tato zařízení využívat.

Pro účely péče poskytované dotazovanými pečujícími jsou nejvíce relevantní poskytovatelé ambulantních a krátkodobých služeb (tj. typicky denní stacionáře). Naopak mezi zařízeními pro dlouhodobý pobyt jsou akceptována jen zdravotnická zařízení, a to pouze v případech, kdy si to vynucuje zdravotní stav seniorů. Zařízení pro dlouhodobý pobyt jsou akceptována nejméně (resp. vůbec).

📢 Výzkum provedl INESAN na vzorku 1 223 hlavních pečujících v rámci projektu „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ (reg. č. TL02000531), jehož řešení bylo financováno ze zdrojů Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

⚠️ Další výsledky výzkumu si můžete přečíst zde.