Diagnostika zdravotní uvědomělosti

Software umožňuje diagnostikovat míru zdravotní uvědomělosti konkrétních jednotlivců. Aplikace je navržena jako sebehodnotící nástroj, který na základě sady indikátorů umožňuje měřit čtyři dimenze zdravotní uvědomělosti, a to celkovou bdělost, sebe-uvědomění vlastního zdravotního stavu, míru zapojení a intenzitu sledování vlastního zdravotního stavu.[…]

Celý článek

Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře

Jedním z problematických prvků vztahu lékaře a pacienta je dodržování předepsaného léčebného režimu, který může zahrnovat jak fyzickou aktivitu, tak také náležitou medikaci. Tato opatření mají za cíl zlepšit zdravotní stav, nicméně někteří pacienti doporučený režim nedodržují.

Celý článek

Subjektivní hodnocení ekonomické situace domácností

Klíčová slova: senior, ekonomická situace, hodnocení ekonomické situace, ekonomická situace domácnosti seniora Ekonomická dimenze života seniorů je jedním z klíčových aspektů nejen při posuzování sociálního vyloučení, ale je také indikátorem spokojenosti s životem v důchodovém věku. Aby se mohli senioři účastnit volnočasových aktivit a aby vůbec mohli pomýšlet na to, zda se jich účastnit budou, potřebují […]

Celý článek

Volný čas seniorů a zájem o volnočasové akce

Stáří bývá spojeno se změnou sociálního pole seniorů, zvláště pak po odchodu do důchodu. Tato změna sociálního pole může pro seniory představovat výzvu a zároveň potřebu přehodnotit způsoby, jakými bude senior trávit svůj volný čas. V současnosti existují nejrůznější programy zacílené na aktivizaci v rámci volnočasových aktivit, které kromě jiného slouží také jako prevence sociálního vyloučení seniorů. Aby byly tyto programy efektivní, je zapotřebí zmapovat a vyhodnotit zájem seniorů o volnočasové aktivity. O jaké volnočasové aktivity mají senioři největší zájem?

Celý článek

Rizikové životní situace přispívající k sociálnímu vyloučení seniorů

Z veřejných pramenů a dostupných dokumentů je zřejmé, že sociální vyloučení přináší jedinci řadu ponižujících zkušeností a častokrát velmi obtížných životních situací vedoucích ke snížení životní úrovně jedince a jeho diskvalifikaci ze společnosti. Sociální vyloučení má vážné následky a neomezuje se pouze na vybrané skupiny obyvatel.

Celý článek

Vnímání nejbližšího sociálního okolí z pohledu seniora

Jedním z významných ukazatelů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování je bezprostřední sociální okolí a jeho vnímání ze strany seniora. V tomto ohledu byla pozornost věnována respektování přání a názorů seniorů ze strany jejich nejbližšího okolí. Ukazuje se totiž, že to jakou důležitost senioři přikládají svému nejbližšímu okolí je do značné míry ovlivněno vnímaným chováním jednotlivých osob a subjektů k osobě seniora.

Celý článek

Sebehodnocení zdravotního stavu

Zdravotní stav je důležitý pro život každého jedince a se zvyšujícím se věkem se jeho význam ještě posiluje. To jak ho senioři vnímají, se odráží nejen v jejich mobilitě a fyzickém stavu, ale také po stránce psychické.

Celý článek