Sociální, zdravotní a pečovatelské otázky

25. 7. 2023

Možnosti nových způsobů detekce násilí a zneužívání seniorů.

Souhrnná výzkumná zpráva je jedním z výstupů projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“, který byl podpořen Ministerstvem vnitra ČR. Projekt byl řešen v období 2021–2022.
11. 11. 2022

Potřeby pečujících jako východisko pro evaluaci příslušných intervencí

Cílem příspěvku je představit identifikované potřeby rodinných příslušníků, kteří pečují o seniora v domácnostech, zasadit je do kontextu rodinného prostředí a uvést jednotlivé potřeby pečujících do vztahu s vybranými možnostmi, jak tyto potřeby uspokojit. Prezentované výsledky mohou přispět k optimalizaci návrhu příslušných intervencí a umožnit evaluaci jejich relevance a užitečnosti. Uváděné potřeby pečujících byly identifikovány v rámci sekundární analýzy transkriptů hloubkových rozhovorů vedených s pečujícími na téma poskytované péče.
11. 11. 2022

Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu

Cílem studie bylo zjistit kvalitu života pacientů před a po implantaci totální endoprotézy kolenního nebo kyčelního kloubu pomocí vybraných kódů Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Soubor respondentů tvořilo 100 respondentů s osteoartrózou kolenního a 100 respondentů s osteoartrózou kyčelního kloubu, kteří byli dotazováníve dvou fázích: před operací a po operaci (za 3 a 6 měsíců). Hodnotícím nástrojem byla Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.
11. 11. 2022

What caregivers need?

Main goals of the presentation are: a) to introduce the needs of caregivers who provide care about elderly family member, b) to put such needs into the context of family environment and c) to relate the needs with the key risk factors. Methodology of a needs assessment, i.e., identification of the gap between current and optimal conditions for provided care was used.
11. 11. 2022

Conducting gender-sensitive needs assessment. The case of caregivers needs

The presentation describes methods and ways of identifying the needs of caregivers, including the setting of appropriate research tools.
11. 11. 2022

The needs of caregivers

Tento článek identifikuje potřeby neformálních pečujících, tj. těch, kteří poskytují pomoc starším členům svých rodin, kteří jsou nesoběstační a nemohou vykonávat základní činnosti každodenního života. Výsledky vycházejí z explorativní studie, která byla provedena v roce 2017. Výzkum využíval hloubkové rozhovory s 62 hlavními pečujícími. Celkem bylo identifikováno 76 různých potřeb, které byly následně seskupeny do devíti kategorií a podrobně popsány. Identifikované potřeby mohou sloužit jako zdroj kritérií pro vyhodnocování perspektivních intervencí zaměřených na pečující.
11. 11. 2022

Potřeby pečujících

Je péče o staré rodiče očekávaná a uznávaná hodnota, anebo handicap, který snižuje sociální postavení pečujících? Je diagnóza demence stigma? Jsou pro pečující rodiny největším problémem finanční nároky péče nebo riziko ztráty zaměstnání, či se potýkají spíš s nedostatkem času na péči anebo s fyzickou nebo psychickou obtížností péče? Co nejvíce chybí v systému zdravotních a sociálních služeb v České republice? A nakolik jsou pečujícím rodinám prospěšné současné formy podpory? Takové byly úkoly výzkumného projektu „Hodnocení potřeb rodinných příslušníků pečujících o seniory“, jehož výsledky předkládá tato kniha.
11. 11. 2022

Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora

Kapitola uzavírá souhrn poznatků týkajících se dlouhodobé sociálně-zdravotní péče o nesoběstačné seniory. Kapitola shrnuje některá zjištění z primárního výzkumu provedeného na reprezentativním vzorku neformálních pečujících v Česku. Její zaměření doplňuje výše uváděné informace o dlouhodobé péči zahrnující zahraniční praxi ve vybraných zemích a reflexi systémů dlouhodobé sociálně-zdravotní péče z pohledu vybraných expertů.
11. 11. 2022

Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení

Prezentace „Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení“ je jedním z výstupů projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora sociálních agend“ realizovaného MPSV s finanční podporou OP Zaměstnanost. Předmětem prezentace bylo shrnutí výsledků šetření týkajících se NIMBY efektu v souvislosti se sociálním bydlením, postojů respondentů k umístění sociálního bydlení a informovanosti o sociálním bydlení.
11. 11. 2022

Udržitelné bydlení pro seniory

Prezentace „Udržitelné bydlení pro seniory“ je jedním z výstupů projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“, č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207, který realizovalo MPSV s finanční podporou OP Zaměstnanost. Předmětem prezentace bylo shrnutí hlavních výsledků šetření zaměřeného mimo jiné na získání podrobných informací o současném bydlení seniorů. Prezentace přináší informace o pohledu seniorů na jejich současné bydlení. Ukazuje na nebezpečné prvky bydlení z hlediska možného úrazu, definuje index bezbariérovosti bydlení a informuje o pohybových omezeních seniorů, které se měly brát v potaz při řešení bydlení seniorů.
11. 11. 2022

Informal caregiving as a touchstone of family bonds

The presentation is one of the results of the project "Setting the conditions and environment for international and intersectoral cooperation" reg. no. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660. The presentation provides information on the influence of informal care for the elderly on family bonds. The results were presented at the international conference in Krakow in September 2022.
23. 5. 2022

Vulnerability to Abuse Screening Scale (VASS)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje jednotlivé aspekty popisující vyhýbání se či naopak náklonost respondentů k rodinným příslušníkům. Prezentován je index vyhýbavosti (ECR-R), který definuje míru, do jaké se respondenti vyhýbají kontaktu a komunikaci s rodinnými příslušníky.   Pro stažení klikněte ZDE.
23. 5. 2022

Index generalizované úzkostné poruchy (GAD-7)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje situace, které determinují úzkost respondentů a popisuje jejich výskyt v rámci zkoumaného vzorku respondentů. Prezentován je index generalizované úzkostné poruchy (GAD-7), který definuje míru úzkosti respondentů.
23. 5. 2022

Současná situace seniorů – intelekt

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje postoje a chování respondentů, na kterém je založeno hodnocení intelektu. […]
23. 5. 2022

Index úzkostnosti (ECR-R)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje jednotlivé aspekty popisující pocit úzkosti v souvislosti s rodinným prostředím. Prezentován je index úzkostnosti (ECR-R), který definuje míru úzkosti respondentů týkající se rodinných vztahů a směřování těchto vztahů.
23. 5. 2022

Index vyhýbavosti (ECR-R)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje jednotlivé aspekty popisující pocit úzkosti v souvislosti s rodinným prostředím. Prezentován je index úzkostnosti (ECR-R), který definuje míru úzkosti respondentů týkající se rodinných vztahů a směřování těchto vztahů.
23. 5. 2022

Vztahy v rodině

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Prezentuje jednotlivé situace, které popisují vztahy v rodině a vztahy mezi […]
23. 5. 2022

Index of Family Relations (IFR)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.
23. 5. 2022

Kontakt seniorů se sociálním okolím

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.
23. 5. 2022

Index ZBI (Zarit Burden Interview)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.
23. 5. 2022

Lubben Social Network Scale – sousedé

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.
23. 5. 2022

Současná situace seniorů – emoční stabilita

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.   Pro stažení klikněte ZDE.
23. 5. 2022

Současná situace seniorů – svědomitost

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.   Pro stažení klikněte ZDE.
23. 5. 2022

Současná situace seniorů – přívětivost

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.   Pro stažení klikněte ZDE.
23. 5. 2022

Současná situace seniorů – extraverze

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.   Pro stažení klikněte ZDE. 
23. 5. 2022

Sociální konformita

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.   Pro stažení klikněte ZDE .
23. 5. 2022

Lubben Social Network Scale – rodina

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“.
19. 5. 2022

Současné využívání poradenských služeb v oblasti domácího násilí v kontextu ostatních služeb

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje současnou míru využívání poradenských služeb v oblasti domácího násilí a […]
19. 5. 2022

Míra samostatnosti seniorů z pohledu zdravotního stavu

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje zdravotní stav respondentů (seniorů), prezentuje sebehodnocení respondentů z hlediska jejich fyzického a psychického stavu a popisuje jejich míru samostatnosti, resp. závislosti da ostatních.
19. 5. 2022

Geriatrická škála deprese (GDS-15)

Leták popisuje dílčí zjištění z řešení projektu č. VI04000088 „Systém detekce násilí a zneužívání seniorů“. Charakterizuje situace, které determinují depresivní stav respondentů a popisuje jejich výskyt v rámci zkoumaného vzorku respondentů. Prezentována je geriatrická škála deprese (GDS-15), která definuje míru depresivity respondentů.
5. 5. 2021

Diagnostické a tréninkově-rehabilitační rozšíření automobilového trenažéru pro osoby po poškození mozku

Jedná se o výsledek typu "užitný vzor", který byl vytvořen v rámci projektu Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku.
5. 5. 2021

Dlouhodobá péče nejen v České republice

Monografie identifikuje klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory a handicapované osoby v České republice.  Na základě výsledků terénního šetření mezi pečujícími osobami v ČR a dotazníkového šetření mezi poskytovateli služeb dlouhodobé péče ve vybraných evropských zemích navrhuje řešení, jež by měla pomoci odstranit existující nedostatky a naplnit priority Národního plánu rozvoje sociálních služeb, a to do roku 2025.
4. 5. 2021

Formy sdílené péče

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe“.
4. 5. 2021

Časová náročnost péče o seniora v domácnosti

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe“.
4. 5. 2021

Charakteristika péče o seniora v domácnosti

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe“.
4. 5. 2021

Potřeby seniorů, pečujících a poskytovatelů terénních služeb z hlediska ICT

Tato souhrnná výzkumná zpráva za rok 2020 je jedním z výstupů projektu č. TL0300611 „Inteligentní systém péče o seniory“ řešeného v rámci veřejné soutěže ÉTA 3, konkrétně části projektu zaměřené na potřeby seniorů a poskytovatelů sociálních služeb z hlediska ICT. Hlavním cílem této zprávy je shrnout zjištění a výsledky této části projektu. V této zprávě byla výzkumná pozornost zaměřena na identifikaci populace seniorů využívajících ICT z hlediska péče a možnosti formální a neformální péče. Ve větším detailu se pak zpráva zaměřila na motivátory využívání těchto technologií a bariéry, které mohou využívání těchto technologií naopak bránit.
4. 5. 2021

Manuál řidičské rehabilitace osob s poškozením mozku pro pracovníky neurorehabilitačních pracovišť

Tento manuál je jedním z výstupů projektu č. TJ02000036 „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ řešeného v rámci programu ZÉTA, podpořeného TAČR, ve spolupráci s centrem neurorehabilitace ERGO Aktiv a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. V rámci manuálu je popsán celý průběh řidičské rehabilitace při použití rozšířeného automobilového trenažéru (cílová skupina, vstupní vyšetření, průběh testování a tréninku).
4. 5. 2021

Technická zpráva z etapy vývoje 3

Tato technická zpráva popisuje finální etapu vývoje Funkčního vzorku diagnostického a tréninkového zařízení pro osoby po poškození mozku. Součástí zprávy je popis výsledků dané etapy vývoje, tj. konečné verze funkčního vzorku, tj. specifikaci úprav elektronických snímačů, dalších elektronických součástí, parametrů výpočetní techniky pro předzpracování a zpracování měřených dat, konstrukčního uspořádání, a to v souladu s předpokladem sériové výroby.
4. 5. 2021

Technická zpráva etapy vývoje 2

Tato technická zpráva popisuje druhou etapu vývoje Funkčního vzorku diagnostického a tréninkového zařízení pro osoby po poškození mozku. Součástí zprávy je popis specifikace elektronických snímačů, dalších elektronických součástí, parametrů výpočetní techniky pro zpracování měřených dat, návrh algoritmů a návrh konstrukčního uspořádání. Součástí zprávy je doporučení pro úpravy a optimalizaci konstrukce a software. Návrhy představují původní výsledky vývoje, tj. inovativní návrhy pro odbornou prezentaci.
4. 5. 2021

Senioři jako objekt péče a subjekt péče

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních […]
4. 5. 2021

Důvody pro institucionalizovanou péči o nesoběstačné seniory

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe“.
4. 5. 2021

Zdravotní stav pečujících jako předpoklad poskytované péče

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních […]
4. 5. 2021

Míra zátěže spojené s péčí o seniora v domácnosti

Leták informuje o dílčích zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TL02000531 „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraniční do české praxe".
4. 5. 2021

Technická zpráva z etapy vývoje 1

Tato technická zpráva popisuje první etapu vývoje Funkčního vzorku diagnostického a tréninkového zařízení pro osoby po poškození mozku (projekt č. TJ02000036) zaměřenou na volbu technologií pro záznam parametrů ke kvantitativnímu hodnocení zdravotního stavu monitorovaných subjektů. V rámci této etapy byly zevrubně analyzovány možnosti a způsoby monitoringu fyzikálních a medicínských dat potřebných pro určení zdravotního stavu a řidičských schopností testovaného subjektu. Zpráva popisuje výběr a návrh vlastností tréninkového a výukového softwaru, softwaru pro sběr a simulaci dat a softwaru pro zpracování dat. Výběr je zaměřen na volbu vhodných fyzikálních a medicínských veličin, které požadované zařízení, resp. software, musí umožnit zaznamenat a následně předzpracovat a zpracovat pro následné odborné zhodnocení. Je tedy podrobněji popsána, s ohledem na aplikaci v praxi, podoba, resp. možnosti systémů pro monitoring fyziologických dat, pohybů končetin a pohybů očí.
27. 1. 2021

Souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn) pro projekt TL02000101: Efektivnější domácí hospicová péče v Česku

Zpráva prezentuje výsledky dosažené v prvním roce řešení projektu č. TL02000101 s názvem „Efektivnější domácí hospicová péče v Česku“. Hlavním záměrem realizovaného výzkumného šetření, ze kterého tato zpráva vychází, bylo postihnout současný stav zařízení poskytujících mobilní specializovanou paliativní péči a potřeby pracovníků těchto zařízení ve vztahu k plánování služeb a time-managementu.
21. 10. 2020

Hodnocení rizika onemocnění rakovinou kůže

Software umožňuje měřit vnímané riziko a závažnost onemocnění rakovinou kůže z pohledu jednotlivce a na základě toho poskytuje souhrnný pohled jednotlivce na riziko a závažnost onemocnění rakovinou kůže prezentovaný na základě indexu rizika onemocnění rakovinou kůže.
21. 10. 2020

Diagnostika zdravotní uvědomělosti

Software umožňuje diagnostikovat míru zdravotní uvědomělosti konkrétních jednotlivců. Aplikace je navržena jako sebehodnotící nástroj, který na základě sady indikátorů umožňuje měřit čtyři dimenze zdravotní uvědomělosti, a to celkovou bdělost, sebe-uvědomění vlastního zdravotního stavu, míru zapojení a intenzitu sledování vlastního zdravotního stavu.
21. 10. 2020

Diagnostika sebeobhajování pacientů

Software měří intenzitu sebeobhajování pacientů, tzn. jejich přístup k léčbě navržené jejich praktickým lékařem. Sebeobhajoba pacientů vychází ze tří dimenzí (míra informovanosti o relevantním onemocnění, schopnost vyjádřit vlastní názor na dané onemocnění a jeho léčbu a schopnost a intenzita odmítání léčby navržené praktickým lékařem).
22. 4. 2020

Ochota obyvatel ČR dodržovat doporučení lékaře

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“. Článek identifikuje postoje a chování obyvatel ČR ve vztahu k vlastnímu zdravotnímu stavu.
8. 1. 2020

Souhrnná výzkumná zpráva projektu č. TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ za rok 2020

Souhrnná výzkumná zpráva za rok 2020 je jedním z výstupů projektu č. TJ02000036 „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ řešeného v rámci veřejné soutěže ZÉTA 2, konkrétně části řešení projektu zabývající se testováním kognitivních schopností ve vztahu k řízení na automobilovém trenažéru.