Souhrnná výzkumná zpráva (Vsouhrn) pro projekt TL02000101: Efektivnější domácí hospicová péče v Česku

Zpráva prezentuje výsledky dosažené v prvním roce řešení projektu č. TL02000101 s názvem „Efektivnější domácí hospicová péče v Česku“. Hlavním záměrem realizovaného výzkumného šetření, ze kterého tato zpráva vychází, bylo postihnout současný stav zařízení poskytujících mobilní specializovanou paliativní péči a potřeby pracovníků těchto zařízení ve vztahu k plánování služeb a time-managementu. Data prezentovaná v této zprávě byla získána kvalitativními a kvantitativními výzkumnými metodami. Při kvalitativním výzkumu byly užity metody pozorování a neformálních a hloubkových rozhovorů. Celkem bylo realizováno 16 hloubkových a 4 polostrukturované rozhovory s 20 respondenty. Při kvantitativním výzkumu bylo užito metody CAWI, celkem bylo analyzováno 95 dotazníků.

Zprávu naleznete ZDE