Sociální, zdravotní a pečovatelské otázky

1. 12. 2019

Souhrnná výzkumná zpráva projektu č. TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ za rok 2019

Souhrnná výzkumná zpráva za rok 2019 je jedním z výstupů projektu č. TJ02000036 „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ řešeného v rámci veřejné soutěže ZÉTA 2, konkrétně části řešení projektu zabývající se náročností dopravních situací pro osoby po poškození mozku.
24. 4. 2018

Sociální prostředí seniorů a trávení volného času

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TD03000156 s názvem "Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí".
10. 4. 2018

Subjektivní hodnocení zdravotního stavu seniorů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TD03000156 s názvem "Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí". Článek se zaměřuje na subjektivní hodnocení zdravotního stavu českých seniorů, s ohledem na jejich ekonomickou situaci a věk.
26. 3. 2018

Subjektivní hodnocení ekonomické situace domácností

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TD03000156 s názvem "Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí."
13. 3. 2018

Volný čas seniorů a zájem o volnočasové akce

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. TD03000156 s názvem "Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí". Článek shrnuje poznatky získané metodou osobního dotazování čítající 724 validních případů a je zaměřen na to, jak senioři tráví volný čas a o které volnočasové akce jeví největší zájem.
31. 1. 2017

Postup validizace dotazníku Osteo-arthritis Knee and Hip Quality ofLife – OAKHQOL

Hodnotící nástroje užívané ve zdravotnictví jsou v řadě případů převzaty ze zahraničních odborných zdrojů. Výsledky těchto dotazníků jsou v publikacích prezentovány zejména ve vztahu k úspěšnosti léčby a k přínosu dané léčebné intervence pro pacienta. V odborných publikacích chybí informace o tom, jak byl dotazník přeložen a zda byla přeložená verze validizována. Cílem článku je popsat proces validizace dotazníku Osteoarthritis Knee and Hip Quality of Life – OAKHQOL zaměřeného na hodnocení kvality života osob s osteoartrózou a poukázat na klíčové etapy tohoto procesu.
15. 9. 2016

Rizikové životní situace přispívající k sociálnímu vyloučení seniorů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Analýza výsledků výzkumného šetření identifikovala šest rizikových skupin faktorů ovlivňujících sociální vyloučení seniorů. Pozornost byla věnována zejména pravděpodobnosti výskytu vybraných rizikových faktorů u seniora v následujícím roce.
15. 8. 2016

Vnímání nejbližšího sociálního okolí z pohledu seniora

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Výsledky provedené analýzy přinášejí poznatky o vnímání osob v nejbližším sociálním okolí samotnými seniory, resp. do jaké míry jsou osoby z nejbližšího sociálního okolí schopny a ochotné respektovat názory a přání seniorů.
15. 8. 2016

Sebehodnocení zdravotního stavu

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Výsledky provedeného šetření prezentují hodnocení zdravotního stavu z pohledu seniorů. Pozornost byla věnována zejména okolnostem, které mohou do určité míry ovlivňovat sebehodnocení seniorů. Rovněž se analýza zaměřila na diference ve vnímání zdravotního stavu z hlediska vybraných charakteristik, kterými byl zejména věk, místo bydliště, měsíční příjem domácnosti a ekonomická aktivita respondenta.
7. 8. 2016

Využívané a preferované sociální služby z pohledu seniorů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Analyzovaná data přinášejí informace týkající se využívání vybraných sociálních služeb z pohledu seniorů. Pozornost byla rovněž věnována sociálním službám, které by senioři chtěli využívat i v budoucnu.
7. 8. 2016

Nejčastěji využívané volnočasové aktivity z pohledu seniorů

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Prezentované výsledky v tomto článku se zaměřují na využívání vybraných volnočasových aktivit seniory. Sledována byla rovněž frekvence využívání vybraných volnočasových aktivit a zájem o využívání těchto aktivit i v budoucnu.
10. 7. 2016

Využívání služeb poskytovatelů komplementární medicíny obyvateli ČR

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“. Článek se zaměřuje se na využívání služeb alternativní medicíny obyvateli ČR. Zjišťovány jsou diference na základě pohlaví, věku a vzdělání.
12. 5. 2016

Využívání odborné dermatologické péče osobami ohroženými rakovinou kůže

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem „Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní“. Identifikováno je chování osob se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny kůže. Zaměřeno je na to, zda osoby se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny kůže (používají solárium nebo se domnívají se, že je u nich riziko vysoké) častěji vyhledávají odbornou dermatologickou péči.
15. 4. 2016

Znalost osvětových akcí zaměřených na rakovinu kůže jako předpoklad využívání odborné dermatologické péče

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem „Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní“. Identifikuje povědomí o rakovině kůže a znalost osvětových akcí zaměřených na rakovinu kůže u populace ČR. Zjišťována je souvislost vyhledávání odborné dermatologické péče s mírou znalosti osvětových akcí.
9. 10. 2015

Zájem obyvatel ČR o informace týkající se zdravotního stavu

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky“. Článek identifikuje postoje a chování obyvatel ČR ve vztahu k vlastnímu zdravotnímu stavu.
3. 10. 2015

Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže osobami vystavenými rizikovým faktorům

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem "Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní". Identifikováno je vnímání rizika vzniku rakoviny u osob, které se vystavují rizikovým faktorům, což vypovídá o účinnosti osvětových kampaní zacílených na snížení výskytu rakoviny kůže v populaci.
15. 8. 2015

Vnímání osvětových kampaní melanomu kůže obyvateli ČR

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem "Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní". Analýza data se zaměřuje na vnímání osvětových kampaní z pohledu obyvatel ČR zacílených na snížení míry výskytu rakoviny kůže v populaci. Popsána je úroveň povědomí o problému melanomu kůže, úroveň povědomí o osvětových akcích a míra ochoty zúčastnit se alespoň jednou nějaké osvětové akce.
10. 8. 2015

Připravenost jednotlivce učinit konkrétní kroky související s jeho zdravím

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem "Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky". Článek se zaměřuje na jednu z dimenzí zdravotní uvědomělosti, kterou je v tomto případě celková bdělost.
29. 7. 2015

Hodnocení ekonomické situace domácnosti seniora

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření týkající se vybraných aspektů péče o seniory z hlediska sociálního začleňování. Analýza prezentovaných dat se zaměřila na hodnocení ekonomické situace domácnosti z pohledu seniora. Podrobně byly zkoumány i diference ve vnímání situace z hlediska vybraných charakteristik, kterými byl zejména věk, místo bydliště, měsíční příjem domácnosti a ekonomická aktivita respondenta.
28. 7. 2015

Zdravotní stav a jeho uvědomování obyvateli ČR

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem "Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky". Článek se zaměřuje na jednu z dimenzí zdravotní uvědomělosti, kterou je v tomto případě uvědomování si vlastního zdravotního stavu. Výsledky šetření prezentované v tomto článku se zaměřují na míru uvědomování si zdravotního stavu a do jaké míry o svém zdraví obyvatelé ČR přemýšlí, a co je k takovémuto chování vede.
18. 7. 2015

Vnímání rizika vzniku rakoviny kůže muži staršími 50 a ženami mladšími 30 let

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.1.06.2014.221.028 s názvem "Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní". Identifikováno je vnímání rizika vzniku rakoviny u skupin, které v poslední době podle lékařů zaznamenaly zvýšený výskyt rakoviny kůže, což ukazuje na účinnost osvětových kampaní zacílených na snížení výskytu melanomu v populaci.
28. 6. 2015

Zájem obyvatel ČR o vlastní zdravotní stav

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem "Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky". Článek se zaměřuje na jednu z dimenzí zdravotní uvědomělosti, kterou je v tomto případě zájem o vlastní zdravotní stav.
14. 6. 2015

Intenzita sledování vlastního zdravotního stavu

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.02.2014.221.021 s názvem "Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky". Článek se zaměřuje na jednu z dimenzí zdravotní uvědomělosti, kterou je v tomto případě intenzita sledování zdravotního stavu. Popisuje, zda si lidé všímají svého zdravotního stavu a do jaké míry ho sledují. Rovněž se zaměřuje na důvody, které motivují ke sledování vlastního zdravotního stavu, a identifikuje skupinu obyvatel, která vlastní zdravotní stav sleduje nejčastěji.