Potřeby pečujících jako východisko pro evaluaci příslušných intervencí

ABSTRAKT

Z hlediska kvality, míry a adekvátnosti péče poskytované seniorům rodinnými příslušníky přímo v domácnostech je důležité uspokojení relevantních potřeb všech zainteresovaných stran. Zatímco potřebám seniorů se věnovala řada výzkumů a studií, potřeby pečujících nejsou doposud prozkoumány v dostatečném detailu. Obrat pozornosti směrem k pečujícím je přitom důležitý jak z hlediska poskytované péče, tak také s ohledem na zdraví pečujících a udržitelnost jejich výkonu v jednotlivých fázích poskytování péče. Cílem příspěvku je představit identifikované potřeby rodinných příslušníků, kteří pečují o seniora v domácnostech, zasadit je do kontextu rodinného prostředí a uvést jednotlivé potřeby pečujících do vztahu s vybranými možnostmi, jak tyto potřeby uspokojit. Prezentované výsledky mohou přispět k optimalizaci návrhu příslušných intervencí a umožnit evaluaci jejich relevance a užitečnosti. Uváděné potřeby pečujících byly identifikovány v rámci sekundární analýzy transkriptů hloubkových rozhovorů vedených s pečujícími na téma poskytované péče. Celkem bylo analyzováno 27 interview v průměrné délce přibližně jedné hodiny. Zvolený přístup založený na výzkumu potřeb, tedy identifikaci rozdílu mezi stávajícími a optimálními podmínkami poskytované péče, umožnil identifikovat celkem osm oblastí potřeb (kromě vzdělávacích, sociálních, psychologických a emočních potřeb, také potřeby finanční, zdravotní, praktické a materiálně-technické). Na rozdíl od ostatních výzkumů zaměřených na explicitně vyjádřená přání a požadavky pečujících, zvolený přístup umožnil identifikovat potřeby spojené s péčí i u pečujících, kteří sami žádnou pomoc nehledají a žádné konkrétní požadavky nespecifikují. Příspěvek přináší první dílčí výsledky, které sumarizují identifikované potřeby. Součástí výsledků je rovněž kategorizace jednotlivých potřeb a návrh kritérií využitelných pro evaluaci intervencí určených ke zlepšení situace pečujících.

 

KLÍČOVÁ SLOVA:

rodinná péče; analýza potřeb; senior

 

KE STAŽENÍ:

https://www.researchgate.net/publication/313880293_Potreby_pecujicich_jako_vychodisko_pro_evaluaci_prislusnych_intervenci