Odborné články

11. 11. 2022

Srovnání vybraných přístupů k realizaci evaluací

Cílem statě bylo poukázat na rozmanitost, jak mohou evaluátoři přistupovatk řešení evaluačních úloh. Provedená analýza dokládá, jak pestrý je rejstřík používaných přístupů a potažmo také, k jak rozdílnému typu informací mohou evaluace založené na rozdílných přístupech vést. Text obrací pozornost k základům evaluačního myšlení a poukazuje na možnosti volby metodologického a konceptuálního rámce při řešení praktickýchúloh. Stať tedy nemá ambice poskytovat praktický návod k realizaci evaluací, nýbrž poskytuje zobecněné poznatky abstrahované od detailů rutinních evaluačních projektů.
11. 11. 2022

Typologie metaevaluací

Text v první řadě definuje metaevaluace, stručně poukazuje na okolnosti vzniku a rozvoje metaevaluací a nastiňuje typické cíle, ke kterým metaevaluační projekty spějí. Hlavní část textu je věnována doposud nepublikovanému rozboru jednotlivých typů metaevaluací; každý z přístupů je nejprve stručně charakterizován a následně jsou uvedeny aplikační přednosti a rizika spojená s jeho uplatněním.
11. 11. 2022

Participativně založené evaluační přístupy

Cílem statě je systematizovat klíčové znaky, které odlišují participativní přístupy od ostatních způsobů provádění evaluací. Na základě provedené srovnávací analýzy jednotlivých přístupů jsou proto identifikovány společné znaky, které jsou v článku představeny a vysvětleny. Ústřední část statě je věnována dvěma odlišným tradicím, s nimiž se lze v rámci participativních přístupů setkat, a to na jedné straně praktickým participativním evaluacím, jež jsou v článku reprezentovány utilizačním přístupem M. Pattona, a na straně druhé pak transformativním participativním evaluacím dokumentovaných svépomocným přístupem D. Fettermana. Předkládaná stať kromě toho poukazuje na historické souvislosti vzniku a rozvoje participativních přístupů a identifikuje jejich inspirace a ideové prameny. V tomto ohledu stať přibližuje podstatné charakteristiky dalšího z přístupů (responzivního), který měl podstatný vliv na utváření a rozvoj participativních evaluací.
11. 11. 2022

Potřeby pečujících jako východisko pro evaluaci příslušných intervencí

Cílem příspěvku je představit identifikované potřeby rodinných příslušníků, kteří pečují o seniora v domácnostech, zasadit je do kontextu rodinného prostředí a uvést jednotlivé potřeby pečujících do vztahu s vybranými možnostmi, jak tyto potřeby uspokojit. Prezentované výsledky mohou přispět k optimalizaci návrhu příslušných intervencí a umožnit evaluaci jejich relevance a užitečnosti. Uváděné potřeby pečujících byly identifikovány v rámci sekundární analýzy transkriptů hloubkových rozhovorů vedených s pečujícími na téma poskytované péče.
11. 11. 2022

Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu

Cílem studie bylo zjistit kvalitu života pacientů před a po implantaci totální endoprotézy kolenního nebo kyčelního kloubu pomocí vybraných kódů Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Soubor respondentů tvořilo 100 respondentů s osteoartrózou kolenního a 100 respondentů s osteoartrózou kyčelního kloubu, kteří byli dotazováníve dvou fázích: před operací a po operaci (za 3 a 6 měsíců). Hodnotícím nástrojem byla Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví.
11. 11. 2022

Non-governmental organizations as partners: Obstacles in the EU cohesion policy?

The EU Cohesion Policy requires the interaction of the public, private and non-profit sectors in policy making. The Czech Republic presents an ideal case study for identifying the major obstacles to the successful implementation of this approach since Czech citizens evaluate Non-governmental organizations (NGOs) in their country as having less capacity to influence policies at the lowest level than NGOs in any other EU member state. The goal of the study is to identify and explain the determinants of success and failure regarding NGOs’ participation in designing public programmes.
11. 11. 2022

Soft measures and their relevance in the transition to circular economy-The case study of the Czech Republic

To accelerate the transition to a circular economy, the European member states apply a broad range of policy instruments. Based on recycling rates and public participation on recycling efforts, the Czech Republic seems to be a country that is on the regular way to a circular economy. However, the environmental effect of policy instruments (e.g. P&E campaigns) is going to be exhausted as the recycling rates are not growing significantly anymore. Those, who are convinced recyclers, are recycling today. Nevertheless, how to motivate chronic non-recyclers to increase their public participation at recycling efforts is questionable. We focus on social norms and social environment to explain their recycling behaviour. Furthermore, the awareness about waste separation belongs to important variables that determine the way how non-recyclers proceed in their recycling efforts.
11. 11. 2022

Nákup fairtradových výrobků v České republice

Cílem článku je poukázat na regionální diference týkající se nákupu fairtradových výrobků a povědomí obyvatel o těchto výrobcích. Obrat z prodeje fairtradových výrobků několik let soustavně roste, nicméně nárůst prodejů nejde ruku v ruce se změnou povědomí o fairtradových výrobcích. V článku je proto analyzován vztah mezi povědomím o fairtradových výrobcích a jejich nákupem.
11. 11. 2022

Relevance of selected measures in transition to a circular economy: The case of the Czech Republic

K urychlení přechodu na oběhové hospodářství použily evropské členské státy širokou škálu politických nástrojů. Na základě míry recyklace a účasti veřejnosti na recyklaci se zdá, že i Česko je na cestě k oběhovému hospodářství. Ekologický efekt politických nástrojů (např. propagačních a vzdělávacích kampaní) se však brzy vyčerpá, protože míra recyklace již výrazně neroste. Přesvědčení třídiči již efektivně třídí; je však otázkou, jak motivovat chronické netřídiče ke zvýšení jejich účasti na recyklaci. Článek zkoumá vliv sociálních norem a sociálního prostředí ve snaze vysvětlit recyklační chování. Kromě toho je povědomí o možnostech a programech třídění odpadu považováno za důležitou proměnnou, která určuje, jak se netřídiči chovají, pokud jde o recyklaci.
11. 11. 2022

Methodological Peculiarities of Needs Assessment

Článek se zaměřuje na důležitost potřeb, které jsou zde chápány jako kritérium pro vyhodnocení užitečnosti intervenčních programů. Text navrhuje použitelný koncepční rámec toho, jaká evidence by měla být shromažďována. Dále identifikuje roli potřeb v rámci teorie změny, kterou představuje obecný logický model, a nakonec poukazuje na klíčovou situaci, kdy kritérium užitečnosti může úspěšně doplnit jiná hodnotící kritéria, jakými jsou zejména relevance a účinnost.
11. 11. 2022

The needs of caregivers

Tento článek identifikuje potřeby neformálních pečujících, tj. těch, kteří poskytují pomoc starším členům svých rodin, kteří jsou nesoběstační a nemohou vykonávat základní činnosti každodenního života. Výsledky vycházejí z explorativní studie, která byla provedena v roce 2017. Výzkum využíval hloubkové rozhovory s 62 hlavními pečujícími. Celkem bylo identifikováno 76 různých potřeb, které byly následně seskupeny do devíti kategorií a podrobně popsány. Identifikované potřeby mohou sloužit jako zdroj kritérií pro vyhodnocování perspektivních intervencí zaměřených na pečující.
11. 11. 2022

The effect of a large-scale fishing restriction on angling harvest: a case study of grayling Thymallus thymallus in Czechia

This study evaluated if the increase in minimum angling size had any effect on grayling harvest. Data from 229 fishing sites covering the years 2011-2017 were used in this study. The data originated from individual angling logbooks, collected in the regions of Prague and Central Bohemia, Czech Republic. Over the seven years, anglers visited the studied fishing sites 3.6 million times and harvested 105 000 salmonids.
11. 11. 2022

The effects of environmental factors and fisheries management on recreational catches of perch Perca fluviatilis in the Czech Republic

This study aimed to assess the effects of environmental factors and management on recreational perch catches. Data from individual angling logbooks collected by the Czech Fishing Union on 229 fishing grounds during 2005-2016 were used in this study. In total almost 60 000 perch weighting 17 500 kg were recorded.
11. 11. 2022

Changes in recreational catfish Silurus glanis harvest rates between years 1986–2017 in Central Europe

This study used individual mandatory angling logbooks collected by the Czech Fishing Union in the Czech Republic (Central Europe) over the course of years 1986–2017 (32 years) to assess harvest rates of catfish. This study discovered that harvest of catfish has been increasing over time. Moreover, rivers that previously showed zero harvested catfish are beginning to display higher harvest rates of catfish. Increasing average air temperature and angling effort in the study area have positively affected harvest rates of catfish.
11. 11. 2022

Does harvest of the European grayling, Thymallus thymallus (Actinopterygii: Salmoniformes: Salmonidae), change over time with different intensity of fish stocking and fishing effort?

This study aimed to assess spatio-temporal trends in catches of grayling in a larger geographical area. Materials and methods. This study analysed harvest rates of grayling by recreational anglers on 241 fishing grounds, in the Czech Republic, within 1986–2015 (30 years). Data from individual angling logbooks were used.
30. 11. 2020

Je odmítavý postoj k ZEVO projevem efektu NIMBY.

Článek prezentuje výsledky dosažené v rámci řešení projektu č. CZ.5.01.2013.221.008 s názvem „Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY“. Článek analyzuje přístup obyvatel k výstavbě zařízení ZEVO […]
30. 11. 2020

Vliv vzdělání a životní spokojenosti na angažovanost obyvatel Česka

Cílem článku na obecné rovině je zhodnocení účasti obyvatel Česka na vybraných typech aktivit podporujících veřejný zájem (mj. účast na veřejném projednávání k některému z místních problémů, […]
30. 11. 2020

Výkonnost operačních programů a vybrané aspekty ovlivňující čerpání prostředků z evropských fondů

Příspěvek se věnuje analýze výkonnosti a efektivity operačních programů z hlediska míry naplňování programových cílů definovaných v souladu s metodikou Evropské komise a z hlediska čerpání prostředků z evropských fondů. Mezi jednotlivými operačními programy jsou dále na základě parametrů čerpání prostředků zkoumány podobnosti, které definují skupiny operačních programů s podobným průběhem těchto parametrů. Pozornost je věnována také problematickým aspektům, které jsou spojeny s čerpáním prostředků z evropských fondů, srovnání parametrů čerpání evropských fondů v České republice a na Slovensku a programovému období 2014-2020.
30. 11. 2020

Nedostatek informací a náročnost implementace jako překážka přijetí systému hodnocení výkonnosti u českých organizací

Příspěvek se zaměřuje na aktuální problematiku přijetí standardizovaných nástrojů pro hodnocení výkonnosti, v centru zájmu je nedostatek informací a náročnost implementace. V empirické části jsou poskytnuta […]
30. 11. 2020

Uplatňování systémů kompenzace a odměňování pracovníků v českých organizacích z perspektivy hodnocení organizační výkonnosti

Odborný článek prezentuje dílčí zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Zaměřuje se na […]
30. 11. 2020

Překážky přijetí nástroje pro hodnocení výkonnosti organizace

Článek prezentuje dílčí zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“; zaměřuje se na problematiku […]
30. 11. 2020

Aplikace indikátorů výkonnosti a tvorba organizační kultury v českých organizacích

Příspěvek se zaměřuje na problematiku používání výstupů hodnocení výkonnosti ke sdílení organizačně významných obsahů a integraci aktivit účastníků organizace. Tento postup lze chápat v rámci pojetí formování specifické organizační kultury jakožto nástroje řízení výkonnosti organizace. V empirické části poskytuje kvantitativní analýza dat 331 českých organizací zjištění o využívání vybraných indikátorů výkonnosti k aktivitám spojovaných s formováním specifické organizační kultury zaměřené na výkonnost.
30. 6. 2019

Vliv environmentálních faktorů a řízení rybolovu na rekreační úlovky okounů Perca fluviatilis v České republice

Článek se zaměřuje na vliv environmentálních faktorů a řízení rybolovu na rekreační úlovky okounů v České republice.
21. 9. 2018

Crowding-out effect of financial incentives for households to recycle waste

This article focuses on responsiveness of residents to the direct and indirect incentives. The purpose of this analysis was to test the crowding-out hypothesis supposing that direct incentives are replacing the intrinsic motivation to recycle. Article is a part of the project no. 16-14409S entitled „ Influence of demographic development and “Displacing effect” on fees in waste disposal politics “.
31. 1. 2017

Postup validizace dotazníku Osteo-arthritis Knee and Hip Quality ofLife – OAKHQOL

Hodnotící nástroje užívané ve zdravotnictví jsou v řadě případů převzaty ze zahraničních odborných zdrojů. Výsledky těchto dotazníků jsou v publikacích prezentovány zejména ve vztahu k úspěšnosti léčby a k přínosu dané léčebné intervence pro pacienta. V odborných publikacích chybí informace o tom, jak byl dotazník přeložen a zda byla přeložená verze validizována. Cílem článku je popsat proces validizace dotazníku Osteoarthritis Knee and Hip Quality of Life – OAKHQOL zaměřeného na hodnocení kvality života osob s osteoartrózou a poukázat na klíčové etapy tohoto procesu.
21. 6. 2016

Analýza modelu komunikace regionální politiky EU v ČR

Článek prezentuje výsledky získané v rámci projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem „Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU”. Komunikační aktivity přispívají k naplňování cílů regionální politiky EU a tvoří proto její důležitou součást. Z hlediska evaluace komunikačních aktivit je vedle identifikace konkrétních dopadů důležité věnovat pozornost také samotnému průběhu procesu komunikace. Cílem této stati je přiblížit význam komunikace regionální politiky, konfrontovat jednotlivé prvky komunikačního procesu s potřebami a postoji obyvatel ČR a identifikovat problémové oblasti komunikace.
31. 1. 2015

Aplikace výstupů evaluace výkonnosti českými organizacemi

Řízení organizační výkonnosti je v současnosti považováno za klíčové téma problematiky řízení organizace a je dobře zpracováno v zahraniční i české literatuře. Okrajová pozornost je však věnována aplikaci výstupů evaluace výkonnosti. Tato činnost je přitom z pohledu řízení organizační výkonnosti zásadní, neboť představuje vlastní realizaci změny, která organizaci směřuje k vytyčeným cílům. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout kvantitativní empirická zjištění o současné praxi českých organizací týkající se způsobů aplikace výstupů z evaluace své výkonnosti.
31. 1. 2015

Honba za vyšší návratností. Stojí opravdu za to?

Příspěvek obrací pozornost k míře návratnosti, jež představuje významnou charakteristiku mnohých evaluačních a výzkumných šetření. Příspěvek kromě samotného vymezení pojmu nabízí souhrn možných nápravných opatření, pokud návratnost nedosahuje očekávané míry, a shrnuje možné úpravy designu šetření směřující ke zvýšení návratnosti. Hlavní pozornost se přitom soustřeďuje na dodatečné výzvy k účasti na výzkumu.
30. 1. 2015

Indikátory pro hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů

Hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů je dnes považováno za jeden z důležitých aspektů řízení moderní organizace. Tento příspěvek se v teoretické části zaměřuje na postupy evaluace výkonnosti, vybrané indikátory (docházka, fluktuace, spokojenost, schopnosti a rozvoj lidských zdrojů) a na problémy, které jsou s touto praxí spojeny. Analytická část pak poskytuje zjištění o postoji k evaluaci výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů a o používání vybraných indikátorů českými organizacemi, a to na základě kvantitativní analýzy dat 331 organizací. Ukazuje se, že nejvíce užívaným indikátorem je docházka (60 %), a že na typu organizace velmi závisí sledování fluktuace. Dalším z hlavních zjištění je, že při diferenciaci praxe organizací hraje velkou roli organizační struktura.
21. 10. 2014

Analýza povědomí o operačních programech a projektech spolufinancovaných z evropských fondů

Příspěvek se věnuje analýze povědomí obyvatel České republiky o operačních programech, projektech financovaných prostřednictvím evropských fondů a hodnocení přínosů těchto projektů. Prostřednictvím této analýzy je v obecné rovině zkoumána účinnost komunikace na úrovni operačních programů. V souvislosti s povědomím o realizovaných projektech je pozornost dále věnována konfrontaci oblastí skutečně podporovaných z evropských fondů a preferencí obyvatel České republiky týkajících se oblastí směřování evropských dotací.