Crowding-out effect of financial incentives for households to recycle waste

This article focuses on responsiveness of residents to the direct and indirect incentives. The purpose of this analysis was to test the crowding-out hypothesis supposing that direct incentives are replacing the intrinsic motivation to recycle. Article is a part of the project no. 16-14409S entitled „ Influence of demographic development and “Displacing effect” on fees in waste disposal politics “.

Celý článek

Analýza modelu komunikace regionální politiky EU v ČR

Stať prezentuje výsledky získané v rámci projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem „Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU”. Komunikační aktivity přispívají k naplňování cílů regionální politiky EU a tvoří proto její důležitou součást. Z hlediska evaluace komunikačních aktivit je vedle identifikace konkrétních dopadů důležité věnovat pozornost také samotnému průběhu procesu komunikace. Cílem této stati je přiblížit význam komunikace regionální politiky, konfrontovat jednotlivé prvky komunikačního procesu s potřebami a postoji obyvatel ČR a identifikovat problémové oblasti komunikace.

Celý článek

Honba za vyšší návratností. Stojí opravdu za to?

Příspěvek obrací pozornost k míře návratnosti, jež představuje význam-nou charakteristiku mnohých evaluačních a výzkumných šetření. Příspě-vek kromě samotného vymezení pojmu nabízí souhrn možných náprav-ných opatření, pokud návratnost nedosahuje očekávané míry, a shrnuje možné úpravy designu šetření směřující ke zvýšení návratnosti. Hlavní pozornost se přitom soustřeďuje na dodatečné výzvy k účasti na výzkumu. Jádrem statě je podrobný rozbor účinků dodatečných výzev nejen na samotnou míru návratnosti, ale také na strukturu zkoumaného vzorku formovanou dodatečnými výzvami, na vychýlení výzkumných odhadů, ke kterým může dojít v důsledku použití dodatečných výzev, a v neposlední řadě také na charakter klíčových zjištění, jež může být do-datečnými výzvami ovlivněn. V textu jsou jednotlivé závěry založeny na empirických datech dokumentujících spokojenost s informačním sys-témem BENEFIT7. Data pocházejí z výzkumného šetření, jež provedl In-stitut evaluací a sociálních analýz metodou CAWI.

Celý článek

Indikátory pro hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů

Hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů je dnes považováno za jeden z důležitých aspektů řízení moderní organizace. Tento příspěvek se v teoretické části zaměřuje na postupy evaluace výkonnosti, vybrané indikátory (docházka, fluktuace, spokojenost, schopnosti a rozvoj lidských zdrojů) a na problémy, které jsou s touto praxí spojeny. Analytická část pak poskytuje zjištění o postoji k evaluaci výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů a o používání vybraných indikátorů českými organizacemi, a to na základě kvantitativní analýzy dat 331 organizací. Ukazuje se, že nejvíce užívaným indikátorem je docházka (60 %), a že na typu organizace velmi závisí sledování fluktuace. Dalším z hlavních zjištění je, že při diferenciaci praxe organizací hraje velkou roli organizační struktura.

Celý článek

Analýza povědomí o operačních programech a projektech spolufinancovaných z evropských fondů

Příspěvek se věnuje analýze povědomí obyvatel České republiky o operačních programech, projektech financovaných prostřednictvím evropských fondů a hodnocení přínosů těchto projektů. Prostřednictvím této analýzy je v obecné rovině zkoumána účinnost komunikace na úrovni operačních programů. V souvislosti s povědomím o realizovaných projektech je pozornost dále věnována konfrontaci oblastí skutečně podporovaných z evropských fondů a preferencí obyvatel České republiky týkajících se oblastí směřování evropských dotací.

Celý článek