Odborné články

11. 11. 2022

Srovnání vybraných přístupů k realizaci evaluací

https://www.researchgate.net/publication/291975451_Srovnani_vybranych_pristupu_k_realizaci_evaluaci
11. 11. 2022

Typologie metaevaluací

https://www.researchgate.net/publication/291975539_Typologie_metaevaluaci
11. 11. 2022

Participativně založené evaluační přístupy

https://www.researchgate.net/publication/313880097_Participativne_zalozene_evaluacni_pristupy
11. 11. 2022

Potřeby pečujících jako východisko pro evaluaci příslušných intervencí

https://www.researchgate.net/publication/313880293_Potreby_pecujicich_jako_vychodisko_pro_evaluaci_prislusnych_intervenci
11. 11. 2022

Využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví u pacientů s artrózou kolenního a kyčelního kloubu

https://www.researchgate.net/publication/321158924_Vyuziti_Mezinarodni_klasifikace_funkcnich_schopnosti_disability_a_zdravi_u_pacientu_s_artrozou_kolenniho_a_kycelniho_kloubu
11. 11. 2022

Non-governmental organizations as partners: Obstacles in the EU cohesion policy?

https://www.researchgate.net/publication/321146759_Non-governmental_organizations_as_partners_Obstacles_in_the_EU_cohesion_policy
11. 11. 2022

Soft measures and their relevance in the transition to circular economy-The case study of the Czech Republic

https://www.researchgate.net/publication/320827090_Soft_measures_and_their_relevance_in_the_transition_to_circular_economy-The_case_study_of_the_Czech_Republic
11. 11. 2022

Nákup fairtradových výrobků v České republice

https://www.researchgate.net/publication/321833072_Nakup_fairtradovych_vyrobku_v_Ceske_republice
11. 11. 2022

Relevance of selected measures in transition to a circular economy: The case of the Czech Republic

https://www.researchgate.net/publication/324454406_Relevance_of_selected_measures_in_transition_to_a_circular_economy_The_case_of_the_Czech_Republic
11. 11. 2022

Methodological Peculiarities of Needs Assessment

https://www.researchgate.net/publication/343833077_Methodological_Peculiarities_of_Needs_Assessment
11. 11. 2022

The needs of caregivers

https://www.researchgate.net/publication/329216912_The_needs_of_caregivers
11. 11. 2022

The effect of a large-scale fishing restriction on angling harvest: a case study of grayling Thymallus thymallus in Czechia

https://www.researchgate.net/publication/332543309_The_effect_of_a_large-scale_fishing_restriction_on_angling_harvest_a_case_study_of_grayling_Thymallus_thymallus_in_Czechia
11. 11. 2022

The effects of environmental factors and fisheries management on recreational catches of perch Perca fluviatilis in the Czech Republic

https://www.researchgate.net/publication/333775830_The_effects_of_environmental_factors_and_fisheries_management_on_recreational_catches_of_perch_Perca_fluviatilis_in_the_Czech_Republic
11. 11. 2022

Changes in recreational catfish Silurus glanis harvest rates between years 1986–2017 in Central Europe

https://www.researchgate.net/publication/334590239_Changes_in_recreational_catfish_Silurus_glanis_harvest_rates_between_years_1986-2017_in_Central_Europe
11. 11. 2022

Does harvest of the European grayling, Thymallus thymallus (Actinopterygii: Salmoniformes: Salmonidae), change over time with different intensity of fish stocking and fishing effort?

https://www.researchgate.net/publication/339615345_Does_harvest_of_the_European_grayling_Thymallus_thymallus_Actinopterygii_Salmoniformes_Salmonidae_change_over_time_with_different_intensity_of_fish_stocking_and_fishing_effort
30. 11. 2020

Je odmítavý postoj k ZEVO projevem efektu NIMBY.

Článek prezentuje výsledky dosažené v rámci řešení projektu č. CZ.5.01.2013.221.008 s názvem „Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY“. Článek analyzuje přístup obyvatel k výstavbě zařízení ZEVO […]
30. 11. 2020

Vliv vzdělání a životní spokojenosti na angažovanost obyvatel Česka

Cílem článku na obecné rovině je zhodnocení účasti obyvatel Česka na vybraných typech aktivit podporujících veřejný zájem (mj. účast na veřejném projednávání k některému z místních problémů, […]
30. 11. 2020

Výkonnost operačních programů a vybrané aspekty ovlivňující čerpání prostředků z evropských fondů

https://www.researchgate.net/publication/309320145_Vykonnost_operacnich_programu_a_vybrane_aspekty_ovlivnujici_cerpani_prostredku_z_evropskych_fondu_Performance_of_Operational_Programmes_and_Selected_Aspects_Influencing_the_EU_Funds_Drawing
30. 11. 2020

Nedostatek informací a náročnost implementace jako překážka přijetí systému hodnocení výkonnosti u českých organizací

Příspěvek se zaměřuje na aktuální problematiku přijetí standardizovaných nástrojů pro hodnocení výkonnosti, v centru zájmu je nedostatek informací a náročnost implementace. V empirické části jsou poskytnuta […]
30. 11. 2020

Uplatňování systémů kompenzace a odměňování pracovníků v českých organizacích z perspektivy hodnocení organizační výkonnosti

Odborný článek prezentuje dílčí zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Zaměřuje se na […]
30. 11. 2020

Překážky přijetí nástroje pro hodnocení výkonnosti organizace

Článek prezentuje dílčí zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“; zaměřuje se na problematiku […]
30. 11. 2020

Aplikace indikátorů výkonnosti a tvorba organizační kultury v českých organizacích

Příspěvek se zaměřuje na problematiku používání výstupů hodnocení výkonnosti ke sdílení organizačně významných obsahů a integraci aktivit účastníků organizace. Tento postup lze chápat v rámci pojetí formování specifické organizační kultury jakožto nástroje řízení výkonnosti organizace. V empirické části poskytuje kvantitativní analýza dat 331 českých organizací zjištění o využívání vybraných indikátorů výkonnosti k aktivitám spojovaných s formováním specifické organizační kultury zaměřené na výkonnost.
30. 6. 2019

Vliv environmentálních faktorů a řízení rybolovu na rekreační úlovky okounů Perca fluviatilis v České republice

Článek se zaměřuje na vliv environmentálních faktorů a řízení rybolovu na rekreační úlovky okounů v České republice.
21. 9. 2018

Crowding-out effect of financial incentives for households to recycle waste

This article focuses on responsiveness of residents to the direct and indirect incentives. The purpose of this analysis was to test the crowding-out hypothesis supposing that direct incentives are replacing the intrinsic motivation to recycle. Article is a part of the project no. 16-14409S entitled „ Influence of demographic development and “Displacing effect” on fees in waste disposal politics “.
31. 1. 2017

Postup validizace dotazníku Osteo-arthritis Knee and Hip Quality ofLife – OAKHQOL

Hodnotící nástroje užívané ve zdravotnictví jsou v řadě případů převzaty ze zahraničních odborných zdrojů. Výsledky těchto dotazníků jsou v publikacích prezentovány zejména ve vztahu k úspěšnosti léčby a k přínosu dané léčebné intervence pro pacienta. V odborných publikacích chybí informace o tom, jak byl dotazník přeložen a zda byla přeložená verze validizována. Cílem článku je popsat proces validizace dotazníku Osteoarthritis Knee and Hip Quality of Life – OAKHQOL zaměřeného na hodnocení kvality života osob s osteoartrózou a poukázat na klíčové etapy tohoto procesu.
21. 6. 2016

Analýza modelu komunikace regionální politiky EU v ČR

Článek prezentuje výsledky získané v rámci projektu č. CZ.3.02.2013.221.004 s názvem „Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU”. Komunikační aktivity přispívají k naplňování cílů regionální politiky EU a tvoří proto její důležitou součást. Z hlediska evaluace komunikačních aktivit je vedle identifikace konkrétních dopadů důležité věnovat pozornost také samotnému průběhu procesu komunikace. Cílem této stati je přiblížit význam komunikace regionální politiky, konfrontovat jednotlivé prvky komunikačního procesu s potřebami a postoji obyvatel ČR a identifikovat problémové oblasti komunikace.
31. 1. 2015

Aplikace výstupů evaluace výkonnosti českými organizacemi

Řízení organizační výkonnosti je v současnosti považováno za klíčové téma problematiky řízení organizace a je dobře zpracováno v zahraniční i české literatuře. Okrajová pozornost je však věnována aplikaci výstupů evaluace výkonnosti. Tato činnost je přitom z pohledu řízení organizační výkonnosti zásadní, neboť představuje vlastní realizaci změny, která organizaci směřuje k vytyčeným cílům. Cílem tohoto příspěvku je poskytnout kvantitativní empirická zjištění o současné praxi českých organizací týkající se způsobů aplikace výstupů z evaluace své výkonnosti.
31. 1. 2015

Honba za vyšší návratností. Stojí opravdu za to?

Příspěvek obrací pozornost k míře návratnosti, jež představuje významnou charakteristiku mnohých evaluačních a výzkumných šetření. Příspěvek kromě samotného vymezení pojmu nabízí souhrn možných nápravných opatření, pokud návratnost nedosahuje očekávané míry, a shrnuje možné úpravy designu šetření směřující ke zvýšení návratnosti. Hlavní pozornost se přitom soustřeďuje na dodatečné výzvy k účasti na výzkumu.
30. 1. 2015

Indikátory pro hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů

Hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů je dnes považováno za jeden z důležitých aspektů řízení moderní organizace. Tento příspěvek se v teoretické části zaměřuje na postupy evaluace výkonnosti, vybrané indikátory (docházka, fluktuace, spokojenost, schopnosti a rozvoj lidských zdrojů) a na problémy, které jsou s touto praxí spojeny. Analytická část pak poskytuje zjištění o postoji k evaluaci výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů a o používání vybraných indikátorů českými organizacemi, a to na základě kvantitativní analýzy dat 331 organizací. Ukazuje se, že nejvíce užívaným indikátorem je docházka (60 %), a že na typu organizace velmi závisí sledování fluktuace. Dalším z hlavních zjištění je, že při diferenciaci praxe organizací hraje velkou roli organizační struktura.
21. 10. 2014

Analýza povědomí o operačních programech a projektech spolufinancovaných z evropských fondů

Příspěvek se věnuje analýze povědomí obyvatel České republiky o operačních programech, projektech financovaných prostřednictvím evropských fondů a hodnocení přínosů těchto projektů. Prostřednictvím této analýzy je v obecné rovině zkoumána účinnost komunikace na úrovni operačních programů. V souvislosti s povědomím o realizovaných projektech je pozornost dále věnována konfrontaci oblastí skutečně podporovaných z evropských fondů a preferencí obyvatel České republiky týkajících se oblastí směřování evropských dotací.