Typologie metaevaluací

ABSTRAKT

Text v první řadě definuje metaevaluace, stručně poukazuje na okolnosti vzniku a rozvoje metaevaluací a nastiňuje typické cíle, ke kterým metaevaluační projekty spějí. Hlavní část textu je věnována doposud nepublikovanému rozboru jednotlivých typů metaevaluací; každý z přístupů je nejprve stručně charakterizován a následně jsou uvedeny aplikační přednosti a rizika spojená s jeho uplatněním. Na podrobnou typologii metaevaluací a způsobu jejich provedení navazuje samostatná část textu, která je věnována kritériím používaným v metaevaluacích a způsobu jejich stanovení. Text v neposlední řadě poukazuje na vybrané metodologické okolnosti provádění metaevaluací, přičemž hlavní pozornost je věnována výběru primárních evaluací určených k provedení metaevaluací, volbě podkladů, na jejichž základě jsou metaevaluace prováděny a způsobu hodnocení jednotlivých kritérií.

 

KLÍČOVÁ SLOVA:

metaevaluace; evaluační standardy; zvyšování kvality

 

KE STAŽENÍ:

https://www.researchgate.net/publication/291975539_Typologie_metaevaluaci