Sociální, zdravotní a pečovatelské otázky

5. 4. 2021

Domov domovem, aneb jak stavět a rekonstruovat domovy pro seniory

Cílem projektu je zvýšit spokojenost klientů a pracovníků v nově postavených či rekonstruovaných pobytových sociálních službách pro seniory. Toto bude naplněno skrze vytvoření manuálu pro zadavatele veřejných zakázek, jehož součástí bude nástroj pro vyhodnocení ergonomie současné či plánované stavby z hlediska poskytování péče a manuálu (učebnice) pro architekty, jehož součástí budou kromě bezbariérovosti prostoru i doporučení pro zjednodušení poskytování individuální péče a zlepšení prostředí domovů pro klienty, se zaměřením na podporu jejich psychického stavu a aktivního trávení volného času.
20. 1. 2021

Systém detekce násilí a zneužívání seniorů (VI04000088)

Projekt si klade za cíl vytvořit softwarovou aplikaci, která umožní vyhodnotit míru ohrožení seniora násilím a zneužíváním. Projekt tak reaguje na nárůst domácího násilí souvisejícího se sociální izolací seniorů během nouzového stavu při pandemii COVID-19 a dále na dosavadní metody a techniky detekce násilí a zneužívání seniorů, které jsou verbalizované a ne vždy dostatečně zohledňují zkušenosti a hodnocení seniora.
2. 4. 2020

Inteligentní systém péče o seniory (TL03000611)

Cílem tohoto projektu je vytvoření nové služby pro seniory umožňující jim déle zůstat v domácím prostředí a vést delší dobu aktivní život. Služba jim uleví od strachu z případných komplikací v případě rizikové situace (např. pádu). Služba umožní monitorování stavu seniora skrze náramkové zařízení propojené s mobilní aplikací. […]
5. 3. 2019

Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku (TJ02000036)

Cílem tohoto projektu je vytvoření manuálu řidičské rehabilitace pomocı́ automobilového trenažéru a diagnostické a tréninkové zařı́zenı́ rozšiřujı́cı́ funkce tohoto trenažéru. Využitı́m vytvořeného zařı́zenı́ a metodiky bude umožněno lidem po úrazu mozku opětovné osvojenı́ schopnostı́ řı́zenı́ automobilu.
28. 1. 2019

Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe

Hlavním cílem projektu je identifikovat klíčové problémy, které brání rozvoji dlouhodobé péče o seniory v přirozeném domácím prostředí a na základě výsledků výzkumu provedeného mezi pečujícími osobami v Česku a navrhnout optimální formu jejich řešení.
6. 1. 2019

Efektivnější domácí hospicová péče v Česku (TL02000101)

Cílem tohoto projektu je zlepšit efektivitu práce a koordinaci multidisciplinárního týmu pečujících pracovníků mobilního hospice (dále PP). To umožní software navržený na základě analýzy potřeb PP. […]
30. 1. 2014

Zdravotní uvědomělost obyvatel České republiky (CZ.6.02.2014.221.021)

Zdravotní uvědomělost je základním předpokladem zvyšování kvality života a udržování dobrého zdravotního stavu obyvatel. Tento projekt je tematicky zaměřen na hodnocení vlivu vybraných společenských podmínek podporujících aktivní zájem obyvatel o vlastní zdraví v ČR, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících sledování vlastního zdravotního stavu, informovanost obyvatel o programech zaměřených na podporu zdraví.
3. 3. 2013

Postoje obyvatel ČR k zaměstnávání osob starších než 50 let (CZ.6.01.2013.221.003)

Zaměstnávání starších osob se stává stále aktuálnějším tématem, zejména v současnosti, kdy populace stárne, a převažují starší lidé nad mladšími. Projekt je tematicky zaměřen na identifikaci a charakteristiku postojů a názorů obyvatel České republiky k zaměstnávání osob starších 50 let.
1. 3. 2013

Postoje obyvatel ČR ke vzdělávání a rekvalifikaci (CZ.6.04.2013.221.007)

Hlavním cílem realizovaného projektu je identifikace a charakteristika faktorů ovlivňujících zájem jednotlivých společenských skupin o další vzdělávání a rekvalifikaci. Mezi dílčí cíle výzkumu patří analyzovat současnou míru využívání vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů jednotlivými společenskými skupinami, definovat typy vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů z hlediska zájmu uchazečů, popsat a charakterizovat klíčové motivy a stimuly využití vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, identifikovat bariéry dalšího vzdělávání.