Etické a udržitelné postupy

5. 6. 2024

Zjištění objemu potravinového odpadu vyprodukovaného domácnostmi a vybranými typy příspěvkových organizací v hlavním městě Praha v kontextu využitelnosti těchto dat pro ohlašovací povinnost a snižování množství potravinového odpadu

Cílem projektu je poskytnout aplikačnímu garantovi a dalším uživatelům ve veřejné správě manuál efektivního způsobu prevence vzniku potravinového odpadu v domácnostech a v hromadném stravování příspěvkových organizací. Cílem je provést jednak analýzu složení potravinového odpadu (PO), jejíž výsledky umožní mj. reportovat množství PO Evropské komisi.
5. 9. 2023

Podpora změny behaviorálních vzorců generace Z a návrh intervencí k prevenci plýtvání potravinami včetně hodnocení jejich impaktucí v hlavním městě Praha v kontextu využitelnosti těchto dat pro ohlašovací povinnost a snižování množství potravinového odpadu

Cílem projektu je poskytnout aplikačnímu garantovi a dalším uživatelům ve veřejné správě manuál efektivního způsobu prevence vzniku potravinového odpadu v domácnostech a v hromadném stravování příspěvkových organizací. Cílem je provést jednak analýzu složení potravinového odpadu (PO), jejíž výsledky umožní mj. reportovat množství PO Evropské komisi.
1. 7. 2019

Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách

Cílem minitendru je vypracovat závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách. Na příkladu Programu OMEGA zjistit a ověřit vhodné přístupy, postupy, použití vhodných metod a technik pro evaluace programů na podporu aplikovaného výzkumu ve společenských a humanitních vědách.
25. 1. 2017

Nákupní preference českých zákazníků a fair trade (CZ.2.01.2017.221.030)

Projekt je pokračováním těchto projektů, zkoumaná témata jsou dále doplněna o tematický blok zkoumající různé determinanty nákupního chování. Jeho cílem je rozšířit získaná data a prohloubit znalosti týkající se zákaznických preferencí jak v oblasti eticky odpovědné spotřeby (především v oblasti fair trade), ale i dalších nákupních determinant, jakými jsou například názorové vůdcovství či nákupní etnocentrismus.
10. 1. 2016

Evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové spolupráce ČR

Cílem projektu je připravit odborně korektní, v reálných podmínkách ověřenou a certifikovanou metodiku určenou evaluátorům projektů a programů zahraniční rozvojové spolupráce. Metodika bude specifikovat konkrétní postupy, které by evaluátoři měli provádět při hodnocení průřezových principů, kterými jsou řádná správa věcí veřejných (good governance), lidská práva včetně rovnosti mužů a žen a šetrnost k životnímu prostředí a klimatu.
31. 1. 2014

Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR (CZ.6.06.2014.221.014)

Hlavním cílem projektu je vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti VaVaI v průmyslových podnicích působících v České republice a identifikace plánovaného využití VaVaI v budoucnu. Zjišťovány byly především způsoby aktuálního a plánovaného zajišťování projektů, financování (výše finančních prostředků přidělených na projekty výzkumu, struktura prostředků), rozsah výzkumných a vývojových kapacit, vnímání podmínek pro realizaci VaVaI, faktory ovlivňující zapojení organizací do VaVaI, spolupráce s dalšími subjekty v rámci VaVaI nebo výsledky z projektů VaVaI registrované průmyslovými podniky.
31. 1. 2014

Podmínky pro rozvoj Fair Trade v České republice (CZ.2.01.2014.221.011)

Cílem celého projektu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky, rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků a o cenové citlivosti spotřebitelských segmentů.
31. 1. 2014

Hodnocení administrace projektů financovaných z Evropských fondů (CZ.6.06.2014.221.013)

Hlavním cílem projektu je identifikace a vyhodnocení zkušeností průmyslových organizací s jednotlivými fázemi procesu čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie.
14. 1. 2014

Postoje obyvatel ČR k darování prostředků na dobročinné účely (CZ.2.03.2014.221.023)

Projekt je zaměřen na problematiku dárcovství a dobročinnosti v české společnosti. Tato oblast se zaměřuje na hodnocení pracovních a sociálních podmínek vybraných skupin obyvatel; dále se zabývá zaměstnáváním starších osob na trhu práce, rovným zacházením a dalšími tématy.
11. 1. 2013

Přístup obyvatel ČR k regionální politice EU (CZ.3.02.2013.221.004)

Hlavním cílem projektu je rozbor povědomí a znalostí obyvatel ČR o jednotlivých aspektech regionální politiky EU realizované v České republice prostřednictvím jednotlivých operačních programů a identifikace a verifikace klíčových postojů a preferencí veřejnosti v této oblasti.
20. 4. 2012

Systémy měření výkonnosti v českých organizacích (CZ.3.01.2012.221.002)

Systémy měření výkonnosti jsou dlouhodobě tématem, kterému stojí věnovat pozornost. Projekt je zaměřen na hlavní problematické oblasti hodnocení výkonnosti.
30. 10. 2011

Přístup obyvatel ČR k Fair Trade (CZ.2.01.2011.221.001)

Cílem celého projektu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair trade v České republice, stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky a rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků.