Komunitní rozvoj

11. 1. 2019

Hodnocení komunikace škol z perspektivy zákonných zástupců/rodičů (TL02000075)

Cílem tohoto projektu je vytvořenı́ evaluačnı́ho postupu pro hodnocenı́ komunikace mezi základnı́ školou a zákonnými zástupci/rodiči žáků, s ohledem na využı́vánı́ ICT. Evaluačnı́ postup bude vyvinut zapomocı́ přı́padových evaluačnı́ch studiı́, které budou obsahovat analýzu potřeb ZZ/R a analýzu aktuálnı́ praxe školy. […]
14. 1. 2018

Globální a lokální postoje obyvatel ČR (CZ.7.01.2018.221.031)

Projekt je tematicky zaměřen na prohloubení znalostí o identitách a postojích české společnosti. Hlavním cílem projektu je popsat identitu české společnosti s ohledem na její globální a národní charakter a další postojové orientace spojené s těmito koncepty.
15. 1. 2014

Hodnocení účinnosti osvětových a sociálních kampaní (CZ.1.06.2014.221.028)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Cílem celého projektu je provést rozbor aktuálně používaných metodologických přístupů k hodnocení účinnosti sociálních kampaní a navrhnout vhodnou alternativní metodiku. Sociální kampaně se totiž zásadním způsobem odlišují od způsobu propagace výrobků či služeb.[…]
25. 8. 2013

Angažovanost obyvatel ČR ve veřejném dění (CZ.6.05.2013.221.006)

Projekt je tematicky zaměřen na identifikaci a charakteristiku postojů obyvatel České republiky v oblasti veřejného života a veřejného dění a identifikaci míry zapojení obyvatel v dobročinných projektech.
4. 3. 2013

Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění (CZ.1.02.2013.221.009)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 1 – Metodologický výzkum. Cílem celého projektu je identifikace a charakteristika postojů a přístupů obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění.[…]
15. 1. 2013

Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště (CZ.6.03.2013.221.005)

Problematika bezpečnosti je bezesporu jedním z hlavních témat, které obyvatelé ČR vnímají, zejména pokud jde o jejich místo bydliště. Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v březnu 2013 výzkumné šetření s názvem „Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště“, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k bezpečnosti v místě bydliště.