Ostatní

11. 11. 2022

Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF

V období od června do srpna 2018 byla provedena evaluace náročnosti administrace čerpání prostředků z ESIF. Souhrnný poster přináší výsledky věnované evaluaci jednotlivých fází procesu administrace z pohledu žadatelů/příjemců. Konkrétně je pozornost věnována fázi přípravy žádosti o podporu, hodnocení výzev, fázi podání žádosti o podporu, přípravě žádostí o platbu a proplácení a dalším etapám.
11. 11. 2022

Czechia

https://www.researchgate.net/publication/351718690_Czechia
11. 11. 2022

Potřeby pečujících

https://www.researchgate.net/publication/352716862_Potreby_pecujicich
11. 11. 2022

Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora

Kapitola uzavírá souhrn poznatků týkajících se dlouhodobé sociálně-zdravotní péče o nesoběstačné seniory. Kapitola shrnuje některá zjištění z primárního výzkumu provedeného na reprezentativním vzorku neformálních pečujících v Česku. Její zaměření doplňuje výše uváděné informace o dlouhodobé péči zahrnující zahraniční praxi ve vybraných zemích a reflexi systémů dlouhodobé sociálně-zdravotní péče z pohledu vybraných expertů.
5. 5. 2021

Diagnostické a tréninkově-rehabilitační rozšíření automobilového trenažéru pro osoby po poškození mozku

Jedná se o výsledek typu "užitný vzor", který byl vytvořen v rámci projektu Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku.
4. 5. 2021

Manuál řidičské rehabilitace osob s poškozením mozku pro pracovníky neurorehabilitačních pracovišť

Název a číslo projektu: TJ02000036 „Zpátky za volant– Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ Rok: 2020 Autor/autoři: Mgr. Kristýna BernáškováMgr. Anna FrancováBc. Eliška […]
4. 5. 2021

Technická zpráva z etapy vývoje 3

Název a číslo projektu: TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ Rok: 2020 Autor/autoři: Ing. Michaela Hourová,Ing. et Ing. […]
4. 5. 2021

Technická zpráva etapy vývoje 2

Název a číslo projektu: TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ Rok: 2020 Autor/autoři: Ing. Michaela HourováIng. et Ing. […]
4. 5. 2021

Technická zpráva z etapy vývoje 1

Název a číslo projektu: TJ02000036: „Zpátky za volant – Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku“ Rok: 2019 Autor/autoři: Ing. Michaela HourováIng. et Ing. […]
26. 2. 2021

Věda, výzkum a inovace v průmyslových podnicích

Poster informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.06.2014.221.014 s názvem "Výzkum a vývoj v průmyslových organizacích v ČR". Poster přináší informace o způsobech zajištění výzkumu a vývoje, o rozsahu výzkumných a vývojových kapacit, o způsobech financování výzkumu a vývoje a informace o výstupech výzkumné, vývojové a inovační činnosti v průmyslových podnicích.
21. 10. 2020

Mezioborová studie obce Kostelec

Tato zpráva analyzuje problematiku území obce Kostelec a nabízí vhodná a dlouhodobě udržitelná řešení zásadních problémů, popřípadě hledá odpověď na to, jak optimálně rozvíjet stávající potenciály. Vznikla v rámci projektu Mezioborový design měst, reg. č. TL0100025 podpořený Technologickou agenturou ČR.
21. 10. 2020

Systémy měření výkonnosti používané v českých organizacích

Poster přináší hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem "Systémy měření výkonnosti v českých organizacích". Na základě výsledků komplexního výzkumného šetření jsou popisovány jednotlivé oblasti, ve kterých české organizace svoji výkonnost sledují (finanční řízení, prodej, marketing, řízení lidských zdrojů a další) spolu s používanými metodami/metodikami sledování a měření své výkonnosti.