Správa životního prostředí a zdrojů

5. 6. 2023

MAKE IT CIRCULAR: Podpora cirkulárnı́ ekonomiky ve městech prostřednictvı́m makerspaců

Hlavním cílem projektu je posílit vazby mezi maker kulturou a cirkulární ekonomikou a podpořit tak socioekonomický a environmentální potenciál makerspaců ve městech České republiky. To umožní metodika pro zakládání a provoz cirkulárních makerspaců, která bude navržena na základě důkladné analýzy potřeb zakladatelů a uživatelů makerspaců, včetně vyhodnocení vazeb s cirkulární ekonomikou ve městech a přesahů maker kultury do oblasti trvale udržitelného rozvoje města.
15. 9. 2019

Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti (TIRSMZP712)

Projekt zkoumá postoje a chování veřejnosti vzhledem k výběru způsobu vytápění domácností, ke způsobu dopravy a cestování a k šetření s vodou v rámci úpravy domů a přírodě blízkému hospodaření na zahradách. Cílem je motivovat českou veřejnost k pro-environmentálnímu chování.
11. 4. 2018

Mezioborový design rozvoje města (TL01000025)

Cílem projektu je vytvoření softwarové aplikace s využitím rozsáhlé databáze, analyzované algoritmem využívající strojové učení. Účelem projektu je tak vytvořit virtuální prostor, ve kterém se tři tematické okruhy, tj. přírodovědné/krajinné, sociální a urbanistické/architektonické, budou setkávat a produkovat výsledná data, prezentovaná například ve formě statistik, map a grafů. […]
31. 1. 2016

Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství (16-14409S)

Demografická změna je společenským fenoménem, který má významné dopady na poskytování environmentálních služeb na místní úrovni. Vývoj demografických charakteristik zásadním způsobem ovlivňuje především nakládání s komunálními odpady, neboť právě chování domácností ovlivňuje produkci komunálního odpadu, nakládání s ním (včetně třídění) a účinnost poplatkové politiky obcí.
27. 3. 2013

Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY (CZ.5.01.2013.221.008)

Tento projekt je aktivitou vyvíjenou v rámci tematického okruhu č. 5 – Životní prostředí. Hlavním cílem je identifikovat a popsat akceptaci změn v okolí bydliště v případě strategických průmyslových a liniových staveb.