Software

21. 10. 2020

Hodnocení rizika onemocnění rakovinou kůže

Software umožňuje měřit vnímané riziko a závažnost onemocnění rakovinou kůže z pohledu jednotlivce a na základě toho poskytuje souhrnný pohled jednotlivce na riziko a závažnost onemocnění rakovinou kůže prezentovaný na základě indexu rizika onemocnění rakovinou kůže.
21. 10. 2020

Diagnostika zdravotní uvědomělosti

Software umožňuje diagnostikovat míru zdravotní uvědomělosti konkrétních jednotlivců. Aplikace je navržena jako sebehodnotící nástroj, který na základě sady indikátorů umožňuje měřit čtyři dimenze zdravotní uvědomělosti, a to celkovou bdělost, sebe-uvědomění vlastního zdravotního stavu, míru zapojení a intenzitu sledování vlastního zdravotního stavu.
21. 10. 2020

Diagnostika sebeobhajování pacientů

Software měří intenzitu sebeobhajování pacientů, tzn. jejich přístup k léčbě navržené jejich praktickým lékařem. Sebeobhajoba pacientů vychází ze tří dimenzí (míra informovanosti o relevantním onemocnění, schopnost vyjádřit vlastní názor na dané onemocnění a jeho léčbu a schopnost a intenzita odmítání léčby navržené praktickým lékařem).
21. 10. 2020

Aplikace pro vyhodnocení veletrhů a výstav

Software umožňuje jednotlivým vystavovatelům provádět hodnocení efektivity účasti na veletrzích či výstavách. Software je primárně určen pro vystavovatele, tedy pro účastníky veletrhů/výstav prezentující své produkty či služby, kterým umožňuje vlastními silami vyhodnocovat jednotlivé etapy procesu přípravy své účasti na veletrhu či výstavě.
21. 10. 2020

Aplikace pro vyhodnocení sociální desirability

Software je nástrojem pro vyhodnocení sklonu respondentů k tzv. sociální desirabilitě (tj. tendenci odpovídat v rámci výzkumů společensky žádoucím způsobem).
21. 10. 2020

Aplikace pro hodnocení starostů

Software je navržen jako hodnotící nástroj představitelů měst a obcí (starostů/primátorů). Vychází z celkem třiceti čtyř charakteristických vlastností představitelů, které jsou rozděleny mezi osm základních dimenzí, mezi které patří např. kompetentnost, autoritářství, kvalifikaci, dynamika či důvěryhodnost.
9. 10. 2020

Aplikace pro hodnocení osvětových kampaní

Software měří dopad osvětových kampaní na chování a postoje obyvatel ČR. Dopad je prezentován pomocí indexu dopadu osvětové kampaně, který je založen na zhodnocení vnímání účinnosti konkrétní osvětové kampaně a stanovení míry participace jedince na dané kampani.