Charakter fairtradových výrobků

Klíčová slova: fairtradové výrobky, certifikace, spravedlivá cena, standardy

Fairtradové výrobky musí v souvislosti s udělením certifikace splňovat celou řadu výrobních standardů, jakými jsou například zákaz dětské či nucené práce či spravedlivá výkupní cena, která odpovídá nákladům na pěstování či výrobu. Standardy také zaručují kontrolované užívání pesticidů a další chemie a podporují pěstování plodin dlouhodobě udržitelným způsobem. Dále existují specifické standardy pro jednotlivé plodiny (například pro kávu, čaj či čokoládu). Jaké z těchto vlastností jsou však pro české spotřebitele důležité, případně, jaké vlastnosti spotřebitelé přisuzují takto označeným výrobkům?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v roce 2014 výzkum, zabývající se podmínkami pro rozvoj fair tradu v České republice. Hlavním cílem výzkumu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair tradu, dále pak stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky, rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků a o cenové citlivosti spotřebitelských segmentů. Výzkum byl realizován formou interview na kvótně vybraném vzorku čítajícím 1327 respondentů.

V rámci tohoto výzkumu byla provedena analýza povědomí a znalostí respondentů o fairtradových výrobcích a charakteristických rysech a principech fair trade. Z této analýzy vyplynulo, že si respondenti tyto výrobky nejčastěji spojují s férovým obchodováním či férovým obchodem (20 %). Další často zmiňované charakteristiky se týkaly původu výrobků v zaostalých či rozvojových zemích (17 %) a pomoci rozvojovým zemím (15 %). Část respondentů pak vnímá fairtradové výrobky jako kvalitní (9 %) či ekologické (8 %). Seznam nejčastěji uváděných charakteristik je znázorněn ve schématu 1.

Jak vyplývá z tohoto schématu, nejčastěji zmiňované charakteristiky lze rozdělit celkem do tří kategorií. První kategorie charakteristik se zaměřuje na způsob obchodu – pětina respondentů vnímá u fairtradových výrobků jako charakteristiku „férový“ způsob obchodování. Toto může být zapříčiněno kampaněmi, které jsou na podporu fair tradu organizovány, jako například „férová snídaně“, a které tuto charakteristiku akcentují. S touto charakteristikou souvisí i další, reagující na cenu těchto výrobků (spravedlivá cena, ohodnocení, atd.).

Druhou skupinou jsou charakteristiky, které se se týkají původu výrobků a produktů v rozvojových zemích a způsobu výroby. I tyto charakteristiky jsou často zmiňována v rámci propagace konceptu fair trade, kdy jsou přinášeny příběhy výrobců.

Do třetí skupiny pak můžeme zařadit charakter výrobků (ruční výroba, eko/bio produkty). Celkem 8 % respondentů je označilo za ekologické či bio produkty, jedná se tedy o záměnu certifikací, která může být způsobena tím, že mnoho výrobků je certifikované pomocí obou certifikací BIO i fair trade zároveň, či případně neznalostí konceptu.

ID: 2.011.6.05, RIV/24759384:_____/15:#0000091