Opatření podporující zájem obyvatel ČR o fairtradové výrobky

Klíčová slova: fairtradové výrobky, fair trade, zájem o fair trade, spotřebitelé

Zájem o fairtradové výrobky v České republice roste, je však mnoho lidí, kteří se s tímto konceptem dosud nesetkali či s ním nejsou blíže obeznámeni. Méně obeznámení spotřebitelé mohou mít určitou averzi vůči fairtradovým výrobkům. Tato averze se může pojit například s nedůvěrou v certifikační proces, či obavou z nedostatečné kvality či hygienické závadnosti těchto výrobků. Naskýtá se tedy otázka, jaká opatření by mohla pomoci zvýšit zájem o fairtradové výrobky.

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v roce 2014 výzkum, zabývající se podmínkami pro rozvoj fair tradu v České republice. Hlavním cílem výzkumu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair tradu, dále pak stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky, rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků a o cenové citlivosti spotřebitelských segmentů. Výzkum byl realizován formou interview na kvótně vybraném vzorku čítajícím 1327 respondentů.

Z výzkumu vyplývá, že by k většímu zájmu o fairtradové výrobky přispěla jejich lepší propagace a jejich lepší viditelnost v běžných obchodech (takto se vyjádřilo téměř 9 respondentů z 10). Podle 85 % spotřebitelů by k zájmu přispěla nižší cena těchto výrobků. Podle čtyř pětin respondentů by k jejich většímu zájmu o tyto výrobky vedl jejich prodej v super/hypermarketech a nabídka širšího sortimentu. Větší síť specializovaných fairtradových obchodů by vyvolal zájem o tyto výrobky u tří čtvrtin respondentů a 7 z 10 respondentů uvádí, že by se o tyto výrobky zajímali ve větší míře, pokud by pocházely z České Republiky.

Tato zjištění mohou usnadnit plánování strategie dalšího rozvoje konceptu fair trade v České republice. Vzhledem k tomu, že spotřebitelé nejčastěji identifikují fairtradové výrobky podle certifikační známky či podle popisu na obalu výrobku či podle speciálního obalu výrobku, pro další rozvoj je třeba, aby byli spotřebitelé s těmito charakteristikami seznámeni. Na toto se váže lepší propagace a lepší viditelnost výrobků v běžných obchodech, díky níž by se s konceptem mohli seznámit i spotřebitelé, kteří se s ním dosud nesetkali. Rozšíření sortimentu nabízených produktů či větší množství specializovaných obchodů by oproti tomu pravděpodobně ocenili spíše lidé, kteří již koncept znají, případně ti, kteří tyto výrobky nakupují. Protože koncept fair trade je založen na podpoře producentů z rozvojových zemí, není možné, aby výrobky pocházely z České republiky, existují však české organizace, které dováží a distribuují tyto výrobky. V této odpovědi se setkáváme s nepochopením konceptu fair trade.

ID: 2.011.6.06, RIV/24759384:_____/15:#0000092