Organizační rozvoj

Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků

Podpořeno z Operačního programu Zaměstnanost, jehož poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323
Doba realizace projektu: 1. srpen 2018 – 31. červenec 2021
Popis projektu:Projekt byl založen na genderovém auditu (GA) zadaném INESANem v roce 2017, který identifikoval několik oblastí, jež vyžadují změny jak na strategické, tak na personální a organizační úrovni. Cílovou skupinou projektu byli výzkumní a řídící pracovníci INESANu. Předmětem projektu bylo zlepšení pracovních podmínek a prostředí výzkumných pracovníků s ohledem na sladění pracovního a soukromého života a na rovné příležitosti v přístupu k zaměstnání a v karierním postupu.
Cíle projektu:Cílem projektu bylo: 
a) zlepšit strategické řízení organizace,
b) snížit riziko segregace pracovníků zvýšením jejich odbornosti,
c) podpořit vyšší využívání flexibilních způsobů práce a zlepšit řízení lidských zdrojů,
d) zlepšit vnitřní a vnější komunikaci.
Stanovených cílů bude dosaženo participativní přípravou základních dokumentů a jejich postupným zaváděním.
Cílové skupiny:Cílovými skupinami byli samotný INESAN v roli zaměstnavatele a jeho zaměstnanci. Jedná se jak o řídící, tak také o výzkumné pracovníky.
Místo realizace:Hl.m. Praha
Výsledky: Tři osoby pracující v rámci flexibilních forem práce;
Dva zveřejněné analytické/strategické dokumenty, a to:
Závěrečná evaluační zpráva
Zpráva z genderového re-auditu.
Realizátor: Název: INESAN, s.r.o.
IČ: 24759384
Ulice: Sokolovská 351/25
Město: Praha 8
PSČ: 186 00

Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Menšíková, 
jana.mensikova@inesan.eu,
tel.: +420 728 449 211

Výsledky projektu

Počátkem letošního roku (leden-duben 2021) proběhl v naší organizaci genderový re-audit. Jsme rádi, že jeho výsledky potvrzují náš posun nejen v oblasti genderu, ale rovněž v dalších oblastech jako je slaďování pracovního a soukromého života, kultura organizace či personální politika.
Výsledky auditu si můžete prohlédnout v této zprávě.

Projekt byl rovněž po celou dobu evaluován a hlavní závěry a naplnění počátečních cílů a indikátorů je obsaženo v této závěrečné evaluační zprávě.