Výzkumně-evaluační projekty

25. 7. 2023

Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva představuje výsledky evaluace projektu „Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell“ (reg. č. CZ.03.2.60 / 0.0 / 0.0 / 18_088 / 0010652), který realizovalo Centrum Anabell , z.ú. v období září 2019–prosinec 2021. Evaluační činnosti spočívaly v realizaci dílčích kvalitativních šetření (hloubkové rozhovory, neformálnírozhovory), dále k obsahové kvalitativní analýze zápisů v systému eQuip a v kvantitativní analýze vstupnícha výstupních dotazníků SEIQoL, které sloužily k zachycení změny u klientů podpořených v rámci projektu.
25. 7. 2023

Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva prezentuje výsledky evaluace projektu „Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózoua posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011454), který bylrealizován Centrem Anabell, z. ú. v období 1. 1. 2020–30. 6. 2022. Za hlavní evaluační přístup byla zvolena metoda most significant change a peer review vytvořených diagnostických nástrojů.
25. 7. 2023

Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva prezentuje výsledky evaluace projektu „Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011206), který byl realizován Centrem Anabell, z. ú. v období 1. 9. 2019–28. 2. 2022. Evaluační činnosti spočívaly v realizaci dílčích kvalitativních šetření (individuální hloubkové rozhovory,neformální rozhovory), dále v obsahové analýze zápisů ze systému eQuip a v kvantitativní analýze vstupních a výstupních dotazníků SEIQoL, které sloužily k zachycení změny u podpořených klientůa dotazníků na hodnocení nutričního poradenství a vyhodnocení depistáže. 
25. 7. 2023

Inovace a standardizace sociální práce v odborném poradenství. Závěrečná evaluační zpráva

Cílem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit inovativní metodiku sociální práce určenou pro sociální pracovníky (SP), kteří pracují s rodiči v rozvodové/rozchodové situaci formou odborného sociálního poradenství. Evaluace projektu průběžně sledovala realizaci projektových aktivit a tvorbu výstupů. Tyto výstupy byly podrobovány revizi ze strany evaluátorů a následně byla poskytována zpětná vazba.
25. 7. 2023

Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva prezentuje výsledky evaluace projektu „Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny“ (reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011461), který byl realizován Espediente, z.s. v období 1. 1. 2020–30. 6. 2022.
25. 7. 2023

Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell

Závěrečná evaluační zpráva informuje o průběhu řešení projektu "Implementace prvků evaluace a jednotné mapovánípotřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástrojpro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell, kdy byla průběžně sledována realizace projektových aktivit a tvorba výstupů.
11. 11. 2022

Srovnání vybraných přístupů k realizaci evaluací

Cílem statě bylo poukázat na rozmanitost, jak mohou evaluátoři přistupovatk řešení evaluačních úloh. Provedená analýza dokládá, jak pestrý je rejstřík používaných přístupů a potažmo také, k jak rozdílnému typu informací mohou evaluace založené na rozdílných přístupech vést. Text obrací pozornost k základům evaluačního myšlení a poukazuje na možnosti volby metodologického a konceptuálního rámce při řešení praktickýchúloh. Stať tedy nemá ambice poskytovat praktický návod k realizaci evaluací, nýbrž poskytuje zobecněné poznatky abstrahované od detailů rutinních evaluačních projektů.
11. 11. 2022

Typologie metaevaluací

Text v první řadě definuje metaevaluace, stručně poukazuje na okolnosti vzniku a rozvoje metaevaluací a nastiňuje typické cíle, ke kterým metaevaluační projekty spějí. Hlavní část textu je věnována doposud nepublikovanému rozboru jednotlivých typů metaevaluací; každý z přístupů je nejprve stručně charakterizován a následně jsou uvedeny aplikační přednosti a rizika spojená s jeho uplatněním.
11. 11. 2022

VYBRANÉ ASPEKTY PÉČE O SENIORY Z HLEDISKA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Závěrečná zpráva je jedním z výstupů veřejné zakázky v rámci individuálního projektu „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování“ registrovaného pod č.j. TD020330. Zpráva shrnuje hlavní zjištění a výsledky výzkumu mezi vybranými cílovými skupinami. Cílem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit empirická data, na základě kterých bude možné navrhnout (mimo jiné) doporučení pro zlepšení podmínek zajišťujících samostatný život seniorů a lidí v předdůchodovém věku.
11. 11. 2022

Participativně založené evaluační přístupy

Cílem statě je systematizovat klíčové znaky, které odlišují participativní přístupy od ostatních způsobů provádění evaluací. Na základě provedené srovnávací analýzy jednotlivých přístupů jsou proto identifikovány společné znaky, které jsou v článku představeny a vysvětleny. Ústřední část statě je věnována dvěma odlišným tradicím, s nimiž se lze v rámci participativních přístupů setkat, a to na jedné straně praktickým participativním evaluacím, jež jsou v článku reprezentovány utilizačním přístupem M. Pattona, a na straně druhé pak transformativním participativním evaluacím dokumentovaných svépomocným přístupem D. Fettermana. Předkládaná stať kromě toho poukazuje na historické souvislosti vzniku a rozvoje participativních přístupů a identifikuje jejich inspirace a ideové prameny. V tomto ohledu stať přibližuje podstatné charakteristiky dalšího z přístupů (responzivního), který měl podstatný vliv na utváření a rozvoj participativních evaluací.
11. 11. 2022

Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí

Závěrečná zpráva je jedním z výstupů veřejné zakázky v rámci individuálního projektu „Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v porovnání s činností obcí v rámci programu aktivního stárnutí - Manuál pro sociální odbory vybraných obcí“, evidované pod č.j. TD03000156. Zpráva shrnuje hlavní zjištění a výsledky výzkumu mezi vybranými cílovými skupinami. Cílem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit empirická data, na jejichž základě by bylo možné navrhnout doporučení pro zlepšení a rozvoj konceptu aktivního stárnutí.
11. 11. 2022

Stakeholders Identification Methods

Proper and comprehensive identification of all stakeholders is not only the issue in participative evaluation but having ethical and epistemological relevance it is highly important in all evaluative inquiries. To identify (and further analyze) the stakeholders is crucial part in evaluation. Presentation focuses on the current practice of stakeholders’ identification. It shows the way how to conduct this part of evaluation, offers the range of methods that might be used for stakeholders´ identification (e.g., snowball, brainstorming or the systems approach).
11. 11. 2022

VNÍMÁNÍ KORUPCE V RÁMCI ESI FONDŮ

Cílem výzkumu v roce 2016 bylo shromáždit data o problematice vnímání korupce v ESIF a porovnat vnímání mezi jednotlivými stakeholdery v rámci ESI fondů (tj. zaměstnanci implementační struktury, žadatelé, členové pracovních skupin a osoby podílející se na řízení). Výsledky výzkumu umožňují nepřímo ověřit funkčnost zavedených protikorupčních opatření prostřednictvím identifikace rizikových oblastí z hlediska výskytu korupce v rámci implementace ESI fondů.
11. 11. 2022

VEŘEJNÁ KONZULTACE KE ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI ČERPÁNÍ ESIF

V rámci plnění předmětu zakázky bylo provedeno výzkumné šetření, které zmapovalo názory a zkušenostižadatelů/příjemců s administrací projektů v programovém období 2014–2020. Na základě výsledků šetření bylyformulovány doporučení pro sjednocení pravidel a zjednodušení procesů pro žadatele a příjemce pomociz ESIF a nastavení metodického prostředí v 2021+. Závěrečným výstupem zakázky byla tato závěrečná zpráva.
11. 11. 2022

Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF

V období od června do srpna 2018 byla provedena evaluace náročnosti administrace čerpání prostředků z ESIF. Souhrnný poster přináší výsledky věnované evaluaci jednotlivých fází procesu administrace z pohledu žadatelů/příjemců. Konkrétně je pozornost věnována fázi přípravy žádosti o podporu, hodnocení výzev, fázi podání žádosti o podporu, přípravě žádostí o platbu a proplácení a dalším etapám.
11. 11. 2022

Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory. Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence

Cílem hodnoceného projektu bylo prověřit použitelnost metody SANDPLAY v institucích poskytujících péči o seniory (domovy seniorů). Součástí projektu bylo také vypracování Manuálu pro sociální pracovníky.