Výzkumně-evaluační projekty

25. 7. 2023

Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva představuje výsledky evaluace projektu „Peer-program a mini-multidisciplinární tým v Anabell“ (reg. č. CZ.03.2.60 / 0.0 / 0.0 / 18_088 / 0010652), který realizovalo Centrum Anabell , z.ú. v období září 2019–prosinec 2021. Evaluační činnosti spočívaly v realizaci dílčích kvalitativních šetření (hloubkové rozhovory, neformálnírozhovory), dále k obsahové kvalitativní analýze zápisů v systému eQuip a v kvantitativní analýze vstupnícha výstupních dotazníků SEIQoL, které sloužily k zachycení změny u klientů podpořených v rámci projektu.
25. 7. 2023

Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózou a posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva prezentuje výsledky evaluace projektu „Včasná detekce dětí ohrožených psychiatrickou diagnózoua posílení rodičovských kompetencí jejich rodičů“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011454), který bylrealizován Centrem Anabell, z. ú. v období 1. 1. 2020–30. 6. 2022. Za hlavní evaluační přístup byla zvolena metoda most significant change a peer review vytvořených diagnostických nástrojů.
25. 7. 2023

Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva prezentuje výsledky evaluace projektu „Psychoterapeutická podpora v Anabell Praha“ (reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011206), který byl realizován Centrem Anabell, z. ú. v období 1. 9. 2019–28. 2. 2022. Evaluační činnosti spočívaly v realizaci dílčích kvalitativních šetření (individuální hloubkové rozhovory,neformální rozhovory), dále v obsahové analýze zápisů ze systému eQuip a v kvantitativní analýze vstupních a výstupních dotazníků SEIQoL, které sloužily k zachycení změny u podpořených klientůa dotazníků na hodnocení nutričního poradenství a vyhodnocení depistáže. 
25. 7. 2023

Inovace a standardizace sociální práce v odborném poradenství. Závěrečná evaluační zpráva

Cílem projektu bylo vytvořit a pilotně ověřit inovativní metodiku sociální práce určenou pro sociální pracovníky (SP), kteří pracují s rodiči v rozvodové/rozchodové situaci formou odborného sociálního poradenství. Evaluace projektu průběžně sledovala realizaci projektových aktivit a tvorbu výstupů. Tyto výstupy byly podrobovány revizi ze strany evaluátorů a následně byla poskytována zpětná vazba.
25. 7. 2023

Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny. Závěrečná evaluační zpráva

Tato zpráva prezentuje výsledky evaluace projektu „Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny“ (reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011461), který byl realizován Espediente, z.s. v období 1. 1. 2020–30. 6. 2022.
25. 7. 2023

Implementace prvků evaluace a jednotné mapování potřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástroj pro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell

Závěrečná evaluační zpráva informuje o průběhu řešení projektu "Implementace prvků evaluace a jednotné mapovánípotřeb a schopnosti sociálního fungování klientů s psychickým onemocněním jako nástrojpro profesionalizaci sociálních služeb v Anabell, kdy byla průběžně sledována realizace projektových aktivit a tvorba výstupů.
11. 11. 2022

Srovnání vybraných přístupů k realizaci evaluací

https://www.researchgate.net/publication/291975451_Srovnani_vybranych_pristupu_k_realizaci_evaluaci
11. 11. 2022

Typologie metaevaluací

https://www.researchgate.net/publication/291975539_Typologie_metaevaluaci
11. 11. 2022

VYBRANÉ ASPEKTY PÉČE O SENIORY Z HLEDISKA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Závěrečná zpráva je jedním z výstupů veřejné zakázky v rámci individuálního projektu „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování“ registrovaného pod č.j. TD020330. Zpráva shrnuje hlavní zjištění a výsledky výzkumu mezi vybranými cílovými skupinami. Cílem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit empirická data, na základě kterých bude možné navrhnout (mimo jiné) doporučení pro zlepšení podmínek zajišťujících samostatný život seniorů a lidí v předdůchodovém věku.
11. 11. 2022

Participativně založené evaluační přístupy

https://www.researchgate.net/publication/313880097_Participativne_zalozene_evaluacni_pristupy
11. 11. 2022

Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí

Závěrečná zpráva je jedním z výstupů veřejné zakázky v rámci individuálního projektu „Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v porovnání s činností obcí v rámci programu aktivního stárnutí - Manuál pro sociální odbory vybraných obcí“, evidované pod č.j. TD03000156. Zpráva shrnuje hlavní zjištění a výsledky výzkumu mezi vybranými cílovými skupinami. Cílem projektu bylo shromáždit a vyhodnotit empirická data, na jejichž základě by bylo možné navrhnout doporučení pro zlepšení a rozvoj konceptu aktivního stárnutí.
11. 11. 2022

Stakeholders Identification Methods

https://www.researchgate.net/publication/360526115_Stakeholders_Identification_Methods
11. 11. 2022

VNÍMÁNÍ KORUPCE V RÁMCI ESI FONDŮ

Cílem výzkumu v roce 2016 bylo shromáždit data o problematice vnímání korupce v ESIF a porovnat vnímání mezi jednotlivými stakeholdery v rámci ESI fondů (tj. zaměstnanci implementační struktury, žadatelé, členové pracovních skupin a osoby podílející se na řízení). Výsledky výzkumu umožňují nepřímo ověřit funkčnost zavedených protikorupčních opatření prostřednictvím identifikace rizikových oblastí z hlediska výskytu korupce v rámci implementace ESI fondů.
11. 11. 2022

VEŘEJNÁ KONZULTACE KE ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI ČERPÁNÍ ESIF

V rámci plnění předmětu zakázky bylo provedeno výzkumné šetření, které zmapovalo názory a zkušenostižadatelů/příjemců s administrací projektů v programovém období 2014–2020. Na základě výsledků šetření bylyformulovány doporučení pro sjednocení pravidel a zjednodušení procesů pro žadatele a příjemce pomociz ESIF a nastavení metodického prostředí v 2021+. Závěrečným výstupem zakázky byla tato závěrečná zpráva.
11. 11. 2022

Veřejná konzultace ke zjednodušení administrativní náročnosti čerpání ESIF

V období od června do srpna 2018 byla provedena evaluace náročnosti administrace čerpání prostředků z ESIF. Souhrnný poster přináší výsledky věnované evaluaci jednotlivých fází procesu administrace z pohledu žadatelů/příjemců. Konkrétně je pozornost věnována fázi přípravy žádosti o podporu, hodnocení výzev, fázi podání žádosti o podporu, přípravě žádostí o platbu a proplácení a dalším etapám.
11. 11. 2022

Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory. Sandplay jako podpora procesů validace (metoda komunikace) a reminiscence

Cílem hodnoceného projektu bylo prověřit použitelnost metody SANDPLAY v institucích poskytujících péči o seniory (domovy seniorů). Součástí projektu bylo také vypracování Manuálu pro sociální pracovníky.