Životní spokojenost ve světle příjmů a organizace domácnosti obyvatel ČR

Klíčová slova: životní spokojenost, domácnosti, spokojenost s příjmy, socioekonomická situace domácnosti

Pocit subjektivní spokojenosti s vlastním životem může být ovlivněn dlouhou řadou faktorů. Určení jejich důležitosti je složité a u každého jedince také velmi individuální. Přesto můžeme předpokládat, že jedním ze stěžejních faktorů, který spokojenost s vlastním životem ovlivňuje, je socioekonomická situace domácnosti. Jak hodnotí spokojenost s vlastním životem obyvatelé Česka? A jak se projevuje na jejich odpovědích jejich vlastní socioekonomická situace, hodnocená podle výše příjmů jejich domácností a podle pozice v domácnosti?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v únoru 2014 šetření, které se zabývalo mírou spokojenosti občanů Česka s vlastním životem. Data výzkumníci získali metodou face-to-face interview. Vzorek tvořili obyvatelé Česka, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru. Během šetření bylo provedeno celkem 1 327 interview s respondenty ve věku 18–64 let.

Spokojenost se svým životem mohli respondenti vyjádřit pomocí škály 1–10, kde jednička představovala odpověď „velmi nespokojen/a“ a desítka odpověď „velmi spokojen/a“. Většina respondentů (69 %) byla se svým životem spokojena (odpovědi 7–10). Ani spokojeno, ani nespokojeno (odpovědi 5–6) bylo 23 % respondentů a zbývajících 9 % respondentů bylo podle vlastního vyjádření se svým životem nespokojeno (odpovědi 1–4). Spokojenost stoupala společně s rostoucími příjmy domácnosti respondenta. Zatímco mezi osobami, jejichž domácnosti měly čistý měsíční příjem v rozmezí 5 000 až 9 999 Kč, bylo se svým životem spokojeno pouze 29 % respondentů, u osob v domácnostech s čistým měsíčním příjmem v rozmezí 50 000 až 69 999 Kč to bylo 91 % respondentů. Pouze skupina respondentů v domácnostech s příjmy nad 70 000 Kč měsíčně se tomuto uvedenému schématu vymykala, neboť zde bylo spokojených 82 % respondentů, což je pouze nepatrně více než mezi respondenty v domácnostech s příjmy 35 000 až 49 999 Kč (zde bylo spokojeno 80 % respondentů). Pokud odhlédneme od výše příjmů domácnosti, poskytuje zajímavý pohled na míru spokojenosti s vlastním životem dělení podle pozice dotazovaného v domácnosti. Nejméně spokojení (v 55 %) jsou respondenti, kteří přinášejí do domácnosti nejvíce peněz ze všech jejích členů (tzv. přednostové) a zároveň se starají o její každodenní chod (tzv. hospodyně/hospodáři). Následují respondenti, kteří jsou pouze přednosty domácností (spokojeni v 70 %). Ještě spokojenější s vlastním životem jsou hospodyně/hospodáři (spokojeni v 76 %). Nejspokojenější (v 78 %) jsou tzv. závislé osoby – ty, které nejsou v domácnosti ani v jedné z výše uvedených pozic.

Na základě analýzy, kterou zpracoval INESAN, můžeme potvrdit, že spokojenost lidí s vlastním životem jednoznačně stoupá společně s výší příjmu jejich domácnosti. Kromě výše příjmu domácnosti se ale míra spokojenosti liší i podle toho, zda je dotyčná osoba v domácnosti přednostou nebo hospodářem (případně plní obě tyto funkce) či závislou osobou. Nejvyšší spokojenost závislých osob souvisí zejména s jejich věkem, neboť nejčastěji se jedná o mladé dospělé žijící v domácnostech rodičů.

ID: 6.006.6.05, RIV/24759384:_____/15:#0000085