Ochota obyvatel ČR zaplatit vyšší cenu za Fairtradové výrobky

Klíčová slova: fair trade, faitradové výrobky, cena výrobků, ochota platit za fairtradové výrobky, certifikace FAIRTRADE

V současném konkurenčním prostředí jsou vlastnosti výrobku, jako je způsob výroby a kvalita, často rozhodujícím faktorem pro nákup daného zboží. Certifikace výrobků garantují určité vlastnosti a jednou těchto certifikací je také certifikace Fairtrade. Fairtradové výrobky musí splňovat řadu kritérií, jakými jsou například garantovaná výkupní cena, zákaz dětské práce, důstojné pracovní podmínky či udržitelné zemědělské postupy, které nezatěžují životní prostředí. Z důvodu naplňování těchto kritérií jsou tyto výrobky často o něco dražší než běžné výrobky. Jsou obyvatelé ČR ochotni za tyto vlastnosti připlácet a kolik? S čím tato ochota souvisí?

V roce 2013 realizoval Institut sociálních analýz a evaluací (INESAN) výzkum zabývající se nákupními tendencemi a ochotou platit (willingness to pay) za určité vlastnosti výrobků. V rámci výzkumu bylo realizováno 1327 face to face interview. Zkoumaný vzorek byl konstruován tak, aby zjištěné výsledky reprezentovaly názory a postoje dospělých obyvatel ČR.

Téměř třetina respondentů (32 %) je ochotna zaplatit vyšší cenu za Fairtradový výrobek v porovnání s běžným výrobkem. Průměrně jsou respondenti ochotni připlatit za Fairtradový výrobek o 8 % více než za běžný výrobek. Ženy jsou ochotnější připlácet častěji (35 %) než muži (28 %). Věk také ovlivňuje ochotu připlácet, nejochotnější jsou lidé mezi 30 a 40 lety (40 %), nejméně pak lidé starší 60 let (19 %). Nejdůležitějším faktorem je vzdělání respondentů, s narůstajícím stupněm dosaženého vzdělání roste ochota připlácet. Celkem 60 % osob s vysokoškolským vzděláním je ochotno připlatit vyšší cenu za Fairtradový výrobek, u osob se základním vzděláním je tomu tak pouze u 19 % respondentů. Se vzděláním souvisí i to, o kolik více jsme ochotni připlatit za Fairtradové výrobky, vysokoškoláci jsou ochotni průměrně připlatit o 12 % z ceny, u osob se základním vzděláním je to pak 8 %. Kolik jsou respondenti ochotni připlatit, také úzce souvisí s výší příjmů v domácnosti, s rostoucím příjmem roste i množství peněz, které jsou respondenti ochotni připlatit.

Jak vyplývá ze získaných dat, zaplatit vyšší cenu za Fairtradové výrobky jsou nejochotnější vysokoškolsky vzdělaní lidé. To může být dáno jak vyššími průměrnými příjmy, tak i větším množstvím informací o dané problematice. Častěji jsou také ochotny připlácet ženy než muži, což může být dáno tím, že ženy všeobecně více nakupují, mohou tedy s tímto konceptem být obeznámenější. Nejméně ochotní připlatit za certifikaci byly osoby starší 60 let, což může být dáno jak průměrně nižšími příjmy, tak i nízkou informovaností o konceptu Fairtrade.

ID: 1.025.6.01, RIV/24759384:_____/15:#0000152