Zájem obyvatel ČR zúčastnit se rozhodování o problémech v místě bydliště

Klíčová slova: angažovanost obyvatel, místo bydliště, rozhodování o problémech, participativní rozhodování, samospráva

Kromě základního aktivního a pasivního volebního práva, které je na úrovni obecní samosprávy vykonavatelné od 18 let, mají občané českých měst a obcí spoustu dalších možností, jak ovlivnit dění v místě svého bydliště. Vedle účasti ve výborech a komisích jsou to i méně formalizované formy zapojení, v poslední době např. formou participativního rozhodování. Zájem místních samospráv na zapojení občanů do rozhodovacích procesů roste. Klíčová otázka proto zní – je mezi občany o rozhodování o problémech v místě bydliště zájem?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v únoru 2014 výzkumné šetření, které se zabývalo otázkou zájmu občanů Česka o účast na rozhodování o problémech v místě jejich bydliště. Data pro šetření se získávala metodou výzkumného rozhovoru. Vzorek byl tvořen obyvateli Česka, kteří byli vybráni pomocí kvótního výběru. Výzkumníci provedli celkem 1 327 interview s respondenty ve věku 18–64 let.

Hlavním zjištěním je, že zájem zúčastnit se rozhodování o některém problému v místě bydliště deklarovala nadpoloviční většina dotázaných (62 %). Rozhodování by se chtělo rozhodně zúčastnit 21 % respondentů, spíše zúčastnit by se chtělo dalších 41 % respondentů. Odlišnosti v míře zájmu najdeme u obyvatel různě velkých měst a obcí, i když v datech není žádný jednoznačný trend (např. že by zájem o účast na rozhodování klesal v závislosti na velikosti sídla). Nejvyšší zájem o rozhodování tak uvádějí obyvatelé měst ve velikosti 10–20 tis. obyvatel (72 %), naopak nejmenší zájem mají obyvatelé měst ve velikosti 50–100 tis. obyvatel (55 %). Proto je zajímavější pohled na rozdíl v zájmu o rozhodování podle věkových kategorií dotazovaných. Jednoznačně nejmenší zájem mají mladí dospělí do věku 24 let, v kategorii 18–19 let deklaruje zájem pouze 38 % respondentů. Se zvyšujícím se věkem zájem o rozhodování v místě bydliště roste až k věkové kategorii 35–39 let, kdy je nejvyšší (72 %). Poté dochází opět k poklesu zájmu – ve věkové kategorii 50–54 let ho deklaruje 59 % respondentů – aby se v posledních letech ekonomicky produktivního věku opět mírně zvýšil. Rozdíl v souhrnném zájmu mezi muži a ženami není.

Analýza zpracovaná společností INESAN ukázala, že šest občanů Česka z deseti má zájem zúčastnit se rozhodování o problémech v místě bydliště. Faktorem, který se v míře zájmu projevuje, je zejména věk. Nejmenší zájem mají lidé v mladším dospělém věku, u kterých můžeme předpokládat nižší rezidenční stabilitu a s tím spojený menší zájem o dění v místě bydliště. Naopak v období, kdy v současné době dochází k zakládání rodin a v souvislosti s tím k hledání vhodného místa pro trvalé bydlení, zájem o řešení problémů v místě bydliště stoupá.

ID: 6.006.6.04, RIV/24759384:_____/15:#0000084