Průměrná výše finančních prostředků věnovaná obyvateli ČR na dobročinné účely

Klíčová slova: dárcovství, sbírky, dobročinné účely, příspěvky občanů

Dárcovství má v České republice poměrně dobré jméno. Některé sbírky mají významnou mediální podporu, mnoho sbírek probíhá v ulicích měst či prostřednictvím různých charitativních akcí. Osobní zapojení může být chápáno i jako prestižní záležitost. Co však ovlivňuje, kolik peněz věnujeme na charitativní účely a kolik průměrně darujeme?

V roce 2014 Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval výzkum na téma dárcovství. V rámci výzkumu byly zkoumány postoje respondentů k dárcovství, formy dárcovství či množství peněz, které lidé na dobročinné účely vynaloží za rok. Celkem bylo provedeno 1 327 interview s osobami ve věku 18 – 64 let. Zkoumaný vzorek byl konstruován tak, aby zjištěné výsledky reprezentovaly názory a postoje dospělých obyvatel ČR.

Z výzkumu vyplývá, že průměrný Čech daroval v roce 2013 částku 275 Kč, mezi respondenty však existují výrazné rozdíly ve výši příspěvků. Zatímco více než dvě pětiny lidí nepřispívají na dobročinné účely vůbec, někteří jedinci přispívají i několik tisíc korun. Z podrobnější analýzy vyplývá, že častěji darují ženy než muži – na dobročinné účely přispívá 64 % žen a 52 % mužů. Množství peněz a ochota darovat se zvyšuje se stupněm dosaženého vzdělání – vysokoškoláci přispěli na dobročinné účely dvakrát častěji a v průměru výrazně vyšší sumy, než lidé se základním vzděláním. Více peněz také darovali lidé s vyšším socioekonomickým statusem. V průměru nejvíce peněz pak přispívali podnikatelé. Podle výše příspěvku lze respondenty rozdělit celkem do pěti skupin. V roce 2013 42 % respondentů nepřispívalo na charitu žádným způsobem. Čtvrtina respondentů darovala za rok na charitativní účely sto korun nebo méně. Mezi stem a pěti sty korunami darovalo celkem 23 % lidí. Celkem 5 % respondentů darovalo více než pět set, ale méně než tisíc korun. Více než tisíc korun věnovalo v roce 2013 5 % respondentů.

Na základě zjištěných výsledků lze říci, že více než polovina lidí přispívá nějakým způsobem na dobročinné účely. Spojitost mezi stupněm vzdělání a množstvím darovaných peněz může být daná vyššími příjmy této skupiny obyvatel. Nejvyšší průměrné příspěvky za rok darovali podnikatelé, což může být způsobeno možností odečíst si poskytnutý dar z daní, případně také vyššími příjmy této skupiny obyvatel.

ID: 2.023.6.01, RIV/24759384:_____/15:#0000150