Výše finančních prostředků určených na VaVaI v průmyslových podnicích působících v ČR

Klíčová slova: VaV, průmyslové podniky, věda a výzkum, investice, inovace

Investice do výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) jsou významným zdrojem dalšího rozvoje podniků a zvyšování jejich hodnoty. Jednou z významných otázek, na které se podniky realizující VaVaI musí nutně zaměřit, je financování. Organizace mohou zvolit různé strategie, které se odlišují způsoby financování, alokací finančních prostředků atp., a které se odrážejí ve struktuře rozpočtu. Jestliže se zaměříme na průmyslové organizace působící v ČR, které se zabývají VaVaI, jaké výše dosahovaly celkové finanční prostředky na projekty v oblasti VaVaI v roce 2013?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v listopadu 2014 výzkumné šetření zaměřené na výzkum praxe organizací působících na území ČR v oblasti VaVaI. Hlavním cílem projektu bylo vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti VaVaI v průmyslových podnicích a identifikace plánovaného využití VaVaI v budoucnu. Prostřednictvím techniky CATI byly provedeny rozhovory s představiteli jednotlivých organizací, které byly vybírány stratifikovaným náhodným výběrem z databáze průmyslových podniků ČR. Zaměřeno bylo na organizace, které měly vyčleněného samostatného pracovníka či tým pracovníků zabývající se VaVaI, celkem se jednalo o 168 případů.

Z odpovědí zástupců průmyslových organizací zabývajících se VaVaI vyplývá, že průměrná výše finančních prostředků na VaVaI připadající na jednu organizaci činila v roce 2013 24,9 mil. Kč. Medián dosahuje hodnoty 8 mil. Kč, což znamená, že v polovině organizací je výše rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace nižší než uvedených 8 mil. Kč. Výše finančních prostředků určených na VaVaI je podle předpokladu diferencována podle velikosti organizace. V segmentu malých organizací s maximálně 49 zaměstnanci připadá na jeden subjekt v průměru 4,7 mil. Kč, v segmentu středních organizací majících 50 až 249 zaměstnanců je to 16,5 mil. Kč a v segmentu velkých organizací s 250 a více zaměstnanci se průměrná výše finančních prostředků pohybuje na úrovni 35,8 mil. Kč.

Pokud data porovnáme s daty získanými ČSÚ, pak podle ČSÚ bylo na vědu a výzkum za rok 2013 alokováno celkem 77,9 mld. Kč, z toho bylo 41,5 mld. vynaloženo soukromým sektorem, což činí 53 % celkového objemu finančních prostředků alokovaných na vědu a výzkum. Lze přitom sledovat obecný jev, že malé podniky vynakládají na VaVaI méně finančních prostředků než ty větší. Malé podniky vynaložily v průměru 4,6 mil. Kč, střední 15 mil. Kč a velké podniky 54 mil. Kč. Co se týče zpracovatelského sektoru, pak na vědu a výzkum za rok 2013 bylo alokováno celkem 22,1 mld. Kč a průměrná výše finančních prostředků na jeden podnik provozující vědu a výzkum činila 18 mil. Kč.

Průměrná výše finančních prostředků na VaVaI připadající na jednu organizaci činila v roce 2013 24,9 mil. Kč. Na základě analýzy zaměřené na alokaci finančních prostředků lze usuzovat, že aktivity VaVaI začínají hrát roli v úvahách průmyslových podniků o konkurenceschopnosti postavené na nových znalostech a jejich využívání v praktických řešeních. Ukazuje se však, že mezi organizacemi existují poměrně velké rozdíly ve výši finančních prostředků určených na VaVaI. Zvláště tak u malých organizací lze usuzovat na problematické provozování aktivit z oblasti VaVaI, které se projevuje jak menším podílem organizací s vlastními výzkumnými kapacitami, tak počtem registrovaných výstupů, kterých je méně než u velkých organizací.

ID: 6.014.6.13, RIV/24759384:_____/15:N0000005