Struktura finančních prostředků určených na VaVaI v průmyslových podnicích působících v ČR

Klíčová slova: finanční prostředky, VaV, věda a výzkum, inovace v průmyslu

Významnou otázkou výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) je finanční zabezpečení projektu, kdy základní podmínku úspěšné realizace představuje dostatečné množství finančních zdrojů. Organizace mohou volit různé strategie, které zahrnují způsoby financování a alokaci finančních prostředků odrážející se ve struktuře rozpočtu. Co se týče výběru zdrojů, podniky mohou výzkumné projekty financovat z vlastních zdrojů nebo využít zdroje externí. Uvolněné finanční prostředky pak mohou využít buď na průběžné výdaje (nebo také běžné), mezi které patří např. provozní a mzdové výdaje, nebo investovat tak, že nakoupí nové přístroje a vybavení. V jaké míře průmyslové organizace působící v ČR financují svoje aktivity v rámci VaVaI z jiných než vlastních zdrojů? Jaký je podíl investic a průběžných výdajů na celkových finančních prostředcích jimi vynaložených na VaVaI?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v listopadu 2014 výzkumné šetření zaměřené na výzkum praxe organizací působících na území ČR v oblasti VaVaI. Hlavním cílem projektu bylo vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti VaVaI v průmyslových podnicích a identifikace plánovaného využití VaVaI v budoucnu. Prostřednictvím techniky CATI byly provedeny rozhovory s představiteli jednotlivých organizací, které byly vybírány stratifikovaným náhodným výběrem z databáze průmyslových podniků ČR. Zaměřeno bylo na organizace, které měly vyčleněného samostatného pracovníka či tým pracovníků zabývající se VaVaI, celkem se jednalo o 168 případů.

Z provedené analýzy vyplynulo, že celkem 46 % průmyslových podniků, které měly vyčleněného samostatného pracovníka či tým pracovníků zabývající se VaVaI, využívá k financování projektů VaVaI externích zdrojů a tedy že 54 % organizací čerpá výlučně své vlastní finanční prostředky. Pokud je zaměřeno na podniky, které využívají také externí zdroje, pak dále platí, že na celém objemu finančních prostředků alokovaných firmami na VaVaI je podíl externích prostředků v průměru 30 %. Znamená to tedy, že v průměru 70 % finančních prostředků pochází z vlastních zdrojů. Stejné hodnoty jako podíl externích zdrojů dosahuje také medián (30 %), což znamená, že v polovině organizací se podíl externích prostředků pohybuje do úrovně tohoto podílu. Nejčastěji uplatňovaný podíl externích zdrojů sledovanými podniky je pak 40 %.

Na samotné investice bylo v průměru určeno 38 % celkových finančních prostředků vynaložených na realizaci aktivit v rámci VaVaI, zbývajících 62 % pak bylo čerpáno na průběžné výdaje. Z podrobnější analýzy rozložení finančních prostředků na investice a průběžné výdaje vyplývá, že toto rozdělení finančních prostředků je statisticky významně diferencováno podle odvětví. Z hlediska odvětví největší podíl na investice vynakládají organizace působící v papírenském, dřevařském a textilním průmyslu (54 %) a organizace působící v hutnickém a sklářském průmyslu (51 %). Na druhé straně nejvyšší podíl finančních prostředků určených na průběžné výdaje je charakteristický pro chemický průmysl (72 %).

V průmyslových podnicích působících v ČR a majících vyčleněného samostatného pracovníka či tým pracovníků zabývající se VaVaI jsou k financování výzkumných projektů často využívány výhradně interní zdroje. V případě, že podnik využívá zdroje externí, pak se podíl externích prostředků pohybuje v průměru okolo jedené třetiny. Z hlediska původu finančních prostředků jsou vlastní zdroje při realizaci VaVaI těmi hlavními, které organizace využívají. To může být v důsledku problematického čerpání finančních prostředků z externích zdrojů (např. dotace, granty apod.), které zpravidla představují časově a administrativně náročné aktivity, s nimiž se může pojit povinnost vytvářet další výsledky, na nichž podnik nemusí mít zájem (např. publikační výstupy).

ID: 6.014.6.14, RIV/24759384:_____/15:N0000006