Relevance obsahu komunikace regionální politiky EU

Klíčová slova: operační programy, EU, regionální politika, evropské dotace

Z hlediska naplňování stanovených cílů je komunikace regionální politiky EU zaměřena na šíření informací o existenci strukturálních fondů a operačních programů, informací o zaměření jednotlivých operačních programů, informací o podmínkách získání prostředků z fondů EU, informací o příjemcích podpory, informací o úspěšně realizovaných projektech, informací o dopadech a přínosech evropských dotací apod. Jak však tato sdělení korespondují s tím, jaké informace o regionální politice a evropských fondech preferují obyvatelé České republiky? O co se v této souvislosti obyvatelé ČR nejvíce zajímají?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v lednu 2013 výzkumné šetření, které se zabývalo zkoumáním povědomí, znalostí a postojů české veřejnosti v oblasti politiky soudržnosti EU realizované v České republice. Data pro šetření byla získána metodou osobního rozhovoru. Do výběrového vzorku byli zahrnuti obyvatelé ČR ve věku 18 až 64 let, kteří byli vybráni na základě kvótního výběru. Výběrový soubor obsahoval celkem 2 114 validních případů.

O konkrétní informace se v souvislosti s regionální politikou EU zajímají tři pětiny obyvatel ČR. V největší míře se česká veřejnost zajímá o informace týkající se využití dotací z evropských fondů, tzn., jaké projekty se z nich financují (16 %). Obyvatelé ČR se dále zajímají také o to, jaká je celková výše alokace pro Českou republiku (8 %), jakým způsobem lze evropské dotace čerpat/jaké jsou podmínky pro jejich získání (7 %) a jestli bude podpora ze strany Evropské unie pokračovat i v budoucnu (3 %). Kromě výše evropských dotací, jejich zaměření/využití a podmínek pro jejich získání, se česká veřejnost zajímá také o konkrétní přínos evropských dotací pro obec a pro jednotlivce (3 %). Za důležité považují obyvatelé ČR také informace o negativních aspektech spojených s čerpáním prostředků z evropských fondů, kterými jsou korupce a zneužívání těchto prostředků (2 %). V této souvislosti jsou preferovány dále informace o kontrolách čerpání evropských dotací a o trestech v souvislosti se zneužíváním těchto prostředků (2 %).

Výsledky výzkumu ukazují, že se zaměření komunikace regionální politiky EU v obecné rovině protíná s preferencemi a požadavky obyvatel ČR na informace v této oblasti. Komunikace regionální politiky EU je jedním z nástrojů dosahování cílů této politiky, a je tak zaměřena zejména na šíření informací o úspěšné realizaci a dopadech této politiky. Obyvatelé ČR se však zajímají i o negativní aspekty spojené s realizací této politiky, jako jsou korupce spojená s čerpáním prostředků z evropských fondů a s tím spojené zneužívání této podpory.

ID: 3.004.6.07, RIV/24759384:_____/15:#0000141