Přístupy průmyslových podniků k outsourcingu v oblasti VaVaI

Klíčová slova: výzkum a vývoj, outsourcing, VaV, průmyslové podniky

Průmyslové podniky zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (VaVaI) často realizují své projekty ve spolupráci s dalšími organizacemi, které je v daných aktivitách mohou podpořit. Spolupráci s dalšími subjekty mohou podniky navazovat jak v rámci dodavatelského řetězce, tak i mimo něj. Jednou z forem této spolupráce je outsourcing.  V jaké míře se průmyslové podniky působící v ČR podílejí na vývoji společně s dalšími subjekty v rámci dodavatelského řetězce i mimo něj? V jaké míře průmyslové podniky v ČR zadávají vývoj externím subjektům?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v listopadu 2014 výzkumné šetření zaměřené na výzkum praxe organizací působících na území ČR v oblasti VaVaI. Hlavním cílem projektu bylo vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti VaVaI v průmyslových podnicích a identifikace plánovaného využití VaVaI v budoucnu. Prostřednictvím techniky CATI byly provedeny rozhovory s představiteli jednotlivých organizací, které byly vybírány stratifikovaným náhodným výběrem z databáze průmyslových podniků ČR. Zaměřeno bylo na organizace, které měly vyčleněného samostatného pracovníka či tým pracovníků zabývající se VaVaI, celkem se jednalo o 168 případů.

Z provedené analýzy plyne, že celkem 44 % průmyslových podniků zadává výzkumu a vývoje jiným subjektům. Ve větší míře se však tyto podniky podílí na vývoji například s potenciálními uživateli či zákazníky (87 %) nebo s dalšími specializovanými výzkumnými pracovišti nebo dodavateli technologií (78 %). Outsourcing přitom využívají zvláště velké organizace, které služeb externích subjektů využívají výrazně častěji (49 %), než organizace střední mající 50 až 249 zaměstnanců (46 %) a podniky malé mající do 50 zaměstnanců (18 %). Mezi organizacemi nejsou statisticky významné rozdíly podle odvětví, v němž působí.

Podle provedené analýzy využívají služby externích subjektů nejen podniky, které, přestože disponují samostatnými pracovníky vyčleněnými na VaVaI, nemají vlastní výzkumné oddělení (39 %), ale také ty, které takové oddělní mají (46 %). Nebyly přitom shledány statisticky významné rozdíly mezi podniky s oddělením a bez něho.

Outsourcing souvisí s vyšší mírou spolupráce s dalšími podniky. Analýza ukazuje, že podniky, které jej využívají, také častěji než jiné podniky spolupracují s některými typy subjektů. Outsourcing tak využívá např. 50 % organizací, které spolupracují, a 18 % organizací, které nespolupracují s vysokými školami, dále pak 49 % organizací, které spolupracují, a 15 %, které nespolupracují s dalšími soukromými firmami. Vývoj externím subjektům zadává také 56 % organizací, které spolupracují se soukromými výzkumnými institucemi, a 35 %, které s těmito institucemi nespolupracují. Zároveň se však neukázala statistická souvislost v případě spolupráce s veřejnými výzkumnými institucemi.

Sledované průmyslové podniky, které se snaží prosadit na trhu zapojením VaVaI do svých organizačních aktivit, vytvářejí sítě spolupráce navazováním kontaktů. Velmi rozšířená je jak spolupráce v rámci dodavatelského řetězce, tak i mimo něj. Průmyslové podniky působící v ČR často zadávají výzkum a vývoj externím subjektům bez ohledu na to, že disponují vlastním výzkumným zázemím, což je doprovázeno také větší spoluprací s určitými subjekty. Outsourcingem přitom podniky mohou získat zdroje, kterými sami nedisponují.

ID: 6.014.6.10, RIV/24759384:_____/15:N0000002