Výsledky VaVaI registrované průmyslovými podniky působícími v ČR

Klíčová slova: výsledky VaV, věda a výzkum, inovace, průmyslový podnik

Cílem výzkumné, vývojové a inovační činnosti (VaVaI) podniků je vytvoření výsledku, který je hodnotný z hlediska jeho přínosu ke zvýšení efektivity či kvality produktu či služeb. Mezi tyto výsledky aplikovaného výzkumu typicky patří výrobky, technologie nebo služby, které lze dále uplatnit v praxi. Může se jednat o užité nebo průmyslové vzory, prototypy, patenty atp. V jaké míře registrovaly průmyslové organizace působící na území ČR tyto vybrané výsledky z oblasti VaVaI? Které z těchto výsledků byly registrovány nejčastěji?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v listopadu 2014 výzkumné šetření zaměřené na výzkum praxe organizací působících na území ČR v oblasti VaVaI. Hlavním cílem projektu bylo vyhodnocení aktuálního stavu v oblasti VaVaI v průmyslových podnicích a identifikace plánovaného využití VaVaI v budoucnu. Prostřednictvím techniky CATI byly provedeny rozhovory s představiteli jednotlivých organizací, které byly vybírány stratifikovaným náhodným výběrem z databáze průmyslových podniků ČR. Zaměřeno bylo na organizace, které měly vyčleněného samostatného pracovníka či tým pracovníků zabývající se VaVaI, celkem se jednalo o 168 případů.

V posledních pěti letech registrovalo konkrétní výsledek spadající do oblasti VaVaI 60 % všech zkoumaných organizací. Pokud je zjišťováno, jak se podíl organizací realizujících nějaký výsledek diferencuje podle velikosti dané počtem zaměstnanců, pak se ukazuje, že zde tyto diference nejsou, resp. výsledek v roce 2013 uplatnilo 67 % malých organizací do 49 zaměstnanců, 53 % středních s 50 až 249 zaměstnanci a 65 % velkých organizací s 250 a více zaměstnanci.

Registrování výsledků VaVaI je diferencováno podle odvětví, v němž podnik působí. V posledních pěti letech registrovaly konkrétní výsledek VaVaI v největší míře zejména organizace působící v hutnickém a sklářském průmyslu (76 %). Kolem dvou třetin podniků to bylo v případě strojírenského a elektrotechnického průmyslu (65 %) a průmyslu chemického (59 %). Menší podíl organizací registroval výstupy v průmyslu papírenském, dřevařském a textilním (50 %) a v ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu (42 %).

Dále také platí, že více výsledků registrují podniky s větší personální výzkumnou a vývojovou kapacitou v oblasti personální. Nějaký výsledek registrovalo v posledních pěti letech celkem 51 % podniků s 1 až 3 úvazky, podobný podíl podniků se 4 až 6 úvazky, avšak 67 % organizací se 7 až 12 a dokonce 76 % podniků s 13 a více úvazky. Zajištění výzkumnými kapacitami se odráží také v počtu registrovaných výsledků výzkumu a inovací za posledních pět let, kdy průměrný počet úvazků v organizacích, které neregistrovaly žádný výstup nebo registrovaly až 5 výsledků, činil 8, v organizacích, které registrovaly 6 až 10 výsledků, to bylo 16 úvazků a v organizacích s více než 10 registrovanými výsledky to bylo 19 úvazků.

Z hlediska podrobnější struktury registrovaných výsledků VaVaI bylo zjištěno, že čtvrtina organizací registrovala užitné nebo průmyslové vzory, 23 % prototypy nebo funkční vzory a zhruba pětina certifikované metodiky a postupy. Celkem 17 % zkoumaných organizací registrovalo poloprovozy/ ověřené technologie a 16 % patenty. Jiné výsledky pak registrovalo 11 % sledovaných průmyslových podniků.

Přestože řada organizací má vyčleněné pracovníky, které se zabývají činnostmi VaVaI, jen něco přes polovinu z nich registrovala v posledních pěti letech nějaký výsledek. Provozování VaVaI tak není automaticky spojeno s produkcí registrovaných výsledků, která je spojena zvláště s určitým odvětvím a velikostí výzkumného kolektivu. Aktivnější jsou především ty organizace, které se zaměřují na užitné nebo průmyslové vzory. To může být dáno např. tím, že do této kategorie výsledků patří průmyslově využitelná technická řešení, která se týkají předmětů majících často kratší životnost a která lze na rozdíl od patentové ochrany velmi rychle zapsat, nebo také řešení, jejichž podstatou je vizuálně vnímatelná vlastnost výrobku, jehož návrh nemusí představovat náročný úkol a zároveň je ze strany zákazníků vystavena tlaku na inovaci.

ID: 6.014.6.12, RIV/24759384:_____/15:N0000004