Překážky přijetí systému hodnocení výkonnosti organizace

Klíčová slova: hodnocení výkonnosti, implementace, management, systém hodnocení

Implementace nástroje pro hodnocení výkonnosti organizace je předpokladem pro její řízení, směřující ke splnění cíle organizace. Proces přijetí takového nástroje představuje široké problematické pole, sahající od individuálního rozhodnutí vedení organizace až po nasazení systému do plného provozu. Mezi hlavní problémy patří nedostatek financí, lidských zdrojů, ztížená orientace v nabídce současných přístupů  nebo komplikovanost současných systémů řízení. V jaké míře  byly vybrané problematické aspekty přijímání standardizovaného nástroje pro hodnocení výkonnosti považovány českými organizacemi za překážku?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v květnu 2012 výzkumné šetření zaměřené na analýzu současných systémů, metod a přístupů k hodnocení výkonnosti v organizacích v ČR. Vzorek byl konstruován tak, aby organizace disponovaly rozhodovacími pravomocemi a byly tak původci nastavené praxe. Celkem bylo provedeno 331 interview s vedoucími představiteli jednotlivých organizací (ředitelé, CEO, CFO).

Podle šetření organizace za největší problém bránící přijetí systému pro hodnocení výkonnosti označily finanční náročnost pořízení systému. Tento problém uvedla téměř každá druhá organizace. Celkem 30 % subjektů pak jako překážku vnímá nedostatek informací pro výběr adekvátního systému a přibližně podobné procento (29 %) uvedlo jako problém implementaci. Existuje zde také význam velikosti organizace vzhledem k počtu zaměstnanců. Organizace, které považují za problém finanční náročnost a současně implementaci, patří častěji mezi ty menší: kombinaci těchto dvou problémů uvádí 25 % malých organizací, 15 % středních a 8 % velkých.

Přijímání systému pro hodnocení výkonnosti, které je také ve vyspělejších ekonomikách obecně považováno za problematický proces, se jako problematické ukazuje také v českých podmínkách: 71 % organizací zvolilo některý z vybraných problémů. Obecně častým problémem je finanční náročnost pořízení systému, která představuje další nákladovou položku, nehledě na skutečnost, že řada organizací má často nedůvěru v návratnost investic do implementace systému na hodnocení výkonnosti. Přesto je finanční náročnost spolu s obavami z implementace záležitostí spíše malých organizací. To souvisí zejména s menším rozpočtem malých organizací a s problémem dostupnosti finančních zdrojů a pracovníků s odbornými znalostmi a schopnostmi.

ID: 3.002.6.19, RIV/24759384:_____/15:#0000103