probíhající

5. 6. 2024

Zjištění objemu potravinového odpadu vyprodukovaného domácnostmi a vybranými typy příspěvkových organizací v hlavním městě Praha v kontextu využitelnosti těchto dat pro ohlašovací povinnost a snižování množství potravinového odpadu

Cílem projektu je poskytnout aplikačnímu garantovi a dalším uživatelům ve veřejné správě manuál efektivního způsobu prevence vzniku potravinového odpadu v domácnostech a v hromadném stravování příspěvkových organizací. Cílem je provést jednak analýzu složení potravinového odpadu (PO), jejíž výsledky umožní mj. reportovat množství PO Evropské komisi.
5. 9. 2023

Podpora změny behaviorálních vzorců generace Z a návrh intervencí k prevenci plýtvání potravinami včetně hodnocení jejich impaktucí v hlavním městě Praha v kontextu využitelnosti těchto dat pro ohlašovací povinnost a snižování množství potravinového odpadu

Cílem projektu je poskytnout aplikačnímu garantovi a dalším uživatelům ve veřejné správě manuál efektivního způsobu prevence vzniku potravinového odpadu v domácnostech a v hromadném stravování příspěvkových organizací. Cílem je provést jednak analýzu složení potravinového odpadu (PO), jejíž výsledky umožní mj. reportovat množství PO Evropské komisi.
5. 6. 2023

MAKE IT CIRCULAR: Podpora cirkulárnı́ ekonomiky ve městech prostřednictvı́m makerspaců

Hlavním cílem projektu je posílit vazby mezi maker kulturou a cirkulární ekonomikou a podpořit tak socioekonomický a environmentální potenciál makerspaců ve městech České republiky. To umožní metodika pro zakládání a provoz cirkulárních makerspaců, která bude navržena na základě důkladné analýzy potřeb zakladatelů a uživatelů makerspaců, včetně vyhodnocení vazeb s cirkulární ekonomikou ve městech a přesahů maker kultury do oblasti trvale udržitelného rozvoje města.