Fair trade – vliv jednotlivce na situaci v rozvojových zemích

Klíčová slova: Fair trade, globální společnost, rozvojové země

V současném propojeném světě není problém komunikovat s lidmi na druhé straně planety, či obědvat čerstvé ovoce dovezené z jiného kontinentu. Globalizace jako proces urychluje a rozšiřuje přenos informací, mezinárodní obchod i pohyb lidí. Díky tomu se můžeme dozvědět nejen výsledky olympijských klání, ale také informace například o živelných pohromách v jiných částech světa. V množství značek, produktů a informací, které řídí často nadnárodní koncerny, může mít jedinec pocit, že jeho hlas zaniká. Do jaké míry může mít jedinec vliv na situaci v rozvojových zemích?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v roce 2014 výzkum, zabývající se podmínkami pro rozvoj fair tradu v České republice. Hlavním cílem výzkumu bylo vyhodnocení vlivu vybraných společenských podmínek na rozvoj fair tradu, dále pak stanovení hlavních faktorů ovlivňujících zájem veřejnosti o fairtradové výrobky, rozšíření poznatkové báze o nákupním chování a nákupních preferencích týkajících se fairtradových výrobků a o cenové citlivosti spotřebitelských segmentů. Výzkum byl realizován formou interview na kvótně vybraném vzorku čítajícím 1327 respondentů.

V rámci výzkumu byl hodnocen i postoj jedince k jednotlivým aspektům globální společnosti vztažených k rozvojové pomoci. Na základě hodnocení postojových výroků „Jedinec sám nic nezmůže proti globalizaci a jejím negativním důsledkům.“, „Jedinec nemůže mít vliv na sociální, pracovní a obchodní problémy v rozvojových zemích.“ a „Veškerá snaha jednotlivce ovlivnit sociální bezpráví v rozvojových zemích je marná.“, byla dále sestavena segmentace respondentů z hlediska jejich postoje k vlivu jednotlivce na situaci v globální společnosti a rozvojových zemích. Z hlediska dané segmentace je patrné převažující přesvědčení respondentů o (alespoň minimálním) vlivu jednotlivce na situaci v globální společnosti a rozvojových zemích, poněvadž velký vliv jedince na situaci v globální společnosti a v rozvojových zemích považuje za reálný 20 % dotázaných. Pro pouze malý vliv jednotlivce, se vyjádřilo 54 % respondentů a zbylých 26 % respondentů si myslí, že jednotlivec nemá žádný nebo téměř žádný vliv na situaci v globální společnosti a v rozvojových zemích.

Tato segmentace je jedním z ukazatelů postoje respondentů k oblasti fair trade, který poukazuje na roli a vliv jednotlivců na globální společnost a dění v rozvojových zemích. Celkem 74 % spotřebitelů věří alespoň v určitý vliv jedince v rámci globální společnosti. Tato víra se může promítat nejen do nákupních tendencí, týkajících se konkrétně fairtradového zboží. Pokud je jedinec přesvědčen, že nemá žádný vliv v globální společnosti, nejspíše se sníží pravděpodobnost jeho zapojení také v rámci humanitárních akcí, či dalších forem rozvojové spolupráce. Tito jedinci se také všeobecně nezajímají například o původ nakupovaného zboží.

ID: 2.011.6.07, RIV/24759384:_____/15:#0000093