Prezentace

11. 11. 2022

ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ PRO SLEDOVÁNÍ VÝKONU A EFEKTIVITY SLUŽEB

Předmětem prezentace bylo shrnutí hlavních výsledků šetření zaměřeného na sledování výkonnosti v jednotlivých typech organizací poskytujících sociální služby v ČR. Konkrétně se prezentace zaměřila na percepci výkonnosti samotných poskytovatelů sociálních služeb, na používané indikátory a na způsoby sledování vlastního výkonu.
11. 11. 2022

Stakeholders Identification Methods

Proper and comprehensive identification of all stakeholders is not only the issue in participative evaluation but having ethical and epistemological relevance it is highly important in all evaluative inquiries. To identify (and further analyze) the stakeholders is crucial part in evaluation. Presentation focuses on the current practice of stakeholders’ identification. It shows the way how to conduct this part of evaluation, offers the range of methods that might be used for stakeholders´ identification (e.g., snowball, brainstorming or the systems approach).
11. 11. 2022

NIMBY EFEKT A VZTAH OBYVATEL K MÍSTU BYDLIŠTĚ

Prezentace „NIMBY efekt a vztah obyvatel k místu bydliště“ je jedním z výstupů projektu č. CZ.5.01.2013.221.008 s názvem „Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY“. Předmětem prezentace bylo shrnutí hlavních výsledků šetření zaměřeného na postoje obyvatel k obci, ve které žijí. Konkrétně se prezentace zaměřila na pocit sounáležitosti obyvatel s obcí, na hodnocení její atraktivity z pohledu obyvatel a na zájem obyvatel spolurozhodovat o dalším rozvoji obce.
11. 11. 2022

Co‐production as an Innovative Framework for Impact Evaluation

The aim of presentation is to introduce the framework of co-production as an innovative methodological approach to impact evaluation and critically assess its main strengths and weaknesses. Co-production is documented by the case study focused on evaluation of training course effects. Presented empirical data show the epistemological improvement of impact evaluation and support the usefulness of co-production framework. Presentation describes the key methodological advances of this approach and points-out its main features.
11. 11. 2022

What caregivers need?

Main goals of the presentation are: a) to introduce the needs of caregivers who provide care about elderly family member, b) to put such needs into the context of family environment and c) to relate the needs with the key risk factors. Methodology of a needs assessment, i.e., identification of the gap between current and optimal conditions for provided care was used.
11. 11. 2022

Conducting gender-sensitive needs assessment. The case of caregivers needs

The presentation describes methods and ways of identifying the needs of caregivers, including the setting of appropriate research tools.
11. 11. 2022

Crowding-out Effect of Financial Incentives for Households to Recycle Waste

This presentation focuses on responsiveness of residents to the direct and indirect incentives. It is a part of the project no. 16-14409S entitled „ Influence of demographic development and “Displacing effect” on fees in waste disposal politics “
11. 11. 2022

Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení

Prezentace „Výzkum sousedských vztahů a postojů k sociálnímu bydlení“ je jedním z výstupů projektu „Sociální bydlení – metodická a informační podpora sociálních agend“ realizovaného MPSV s finanční podporou OP Zaměstnanost. Předmětem prezentace bylo shrnutí výsledků šetření týkajících se NIMBY efektu v souvislosti se sociálním bydlením, postojů respondentů k umístění sociálního bydlení a informovanosti o sociálním bydlení.
11. 11. 2022

Udržitelné bydlení pro seniory

Prezentace „Udržitelné bydlení pro seniory“ je jedním z výstupů projektu „Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“, č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207, který realizovalo MPSV s finanční podporou OP Zaměstnanost. Předmětem prezentace bylo shrnutí hlavních výsledků šetření zaměřeného mimo jiné na získání podrobných informací o současném bydlení seniorů. Prezentace přináší informace o pohledu seniorů na jejich současné bydlení. Ukazuje na nebezpečné prvky bydlení z hlediska možného úrazu, definuje index bezbariérovosti bydlení a informuje o pohybových omezeních seniorů, které se měly brát v potaz při řešení bydlení seniorů.
11. 11. 2022

How does packaging help consumers to reduce the quantity of food waste?

The presentation is based on internal research devoted to the topic of food waste. The subject of the presentation was a summary of respondents' attitudes towards food packaging and identification of the influence of food packaging on food waste.
11. 11. 2022

Methodological advances of the needs assessment

The aim of presentation is to propose advanced knowledge about an intervention performance and its effects on beneficiaries. Replicable and easy-to-follow solution in a form of recommended guidelines is offered. Discrimination of needs from other constructs (wants, preferences, and demand) is documented with examples from social services. Presentation focuses the attention on the importance of needs that are treated as a criterium for usefulness evaluation. The guidelines enable to focus the interventions on a merit of such needs.
11. 11. 2022

Informal caregiving as a touchstone of family bonds

The presentation is one of the results of the project "Setting the conditions and environment for international and intersectoral cooperation" reg. no. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660. The presentation provides information on the influence of informal care for the elderly on family bonds. The results were presented at the international conference in Krakow in September 2022.
21. 10. 2020

Zájem obyvatel ČR o fairtradové výrobky

Prezentace přináší hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem „Nákupní preference českých zákazníků a fair trade”. Prezentace se zaměřuje zejména na deklarované povědomí obyvatel ČR o známce Fairtrade a na využití nákupního potenciálu výrobků označených známkou Fairtrade.