Zájem obyvatel ČR o informace týkající se zdravotního stavu

Klíčová slova: zdravotní stav, prevence, informace o zdravotním stavu, onemocnění

Jedním ze znaků uvědomělosti obyvatel ČR ve vztahu k jejich zdraví je zájem o informace týkající se jejich zdravotního stavu. Problematika zájmu o zdravotní stav se přitom týká všech. V případě zdravých jedinců, je zájem o vlastní zdraví předpokladem adekvátní prevence případných onemocnění a dlouhodobého udržení dobrého zdravotního stavu, zatímco mezi těmi, kteří svůj zdravotní stav hodnotí jako špatný, je zvýšený zájem důležitý, neboť napomáhá vytěsnit pasivitu a rezignaci během léčby či rekonvalescence.

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v červenci 2015 výzkum s názvem „Zdravotní uvědomělost obyvatel ČR“ zaměřený na postoje dotazovaných k vlastnímu zdraví a na míru zájmu o informace týkající se aktuálního zdravotního stavu. V rámci provedeného výzkumu uskutečnili vyškolení tazatelé celkem 1 110 osobních rozhovorů s respondenty. Dotazovaní ve věku od 18 do 64 let byli do vzorku zařazováni technikou kvótního výběru. Zkoumaný vzorek reprezentuje základní populaci z hlediska pohlaví, věku, velikosti místa bydliště a kraje. Při koncipování výběru bylo použito aktuálních údajů Českého statistického úřadu.

Platí, že informace o zdravotním stavu jsou důležité pro zdravou část populace, ale ještě více jsou významné pro jedince, kteří trpí nějakým onemocněním. Celkem se totiž 69 % respondentů domnívá, že je důležité dozvědět se co nejvíce informací o jednotlivých nemocech. Mezi osobami, které svůj zdravotní stav hodnotí jako vážný, je to 76 %, zatímco mezi respondenty s pozitivním sebehodnocením zdravotního stavu je to 66 %.

Informace o svých nemocech aktivně vyhledává přibližně čtvrtina dotazovaných (26 %), přičemž ve větší míře jsou to lidé s horším zdravotním stavem, kde podíl těchto osob dosahuje 45 %. Téměř polovina dotazovaných (49 %) ve výzkumu deklarovala, že se ptají svého praktického lékaře, pokud jim předepíše přípravek, který neznají. Takovéto otázky kladou ve větší míře lidé se špatným zdravotním stavem (66 %) než lidé, kteří svůj stav hodnotí jako dobrý (43 %).

ID: 6.021.6.03, RIV/24759384:_____/15:#0000116