Vnímání bezpečnosti v místě bydliště

Klíčová slova: místo bydliště, pocit bezpečí, spokojenost s místem bydliště

Pocit bezpečí v místě bydliště je významným faktorem, který kromě jiného ovlivňuje celkovou spokojenost obyvatel s místem bydliště a souvisí s možnostmi a zájmem obyvatel o zapojování do společenských a kulturních aktivit. Otázkou je, jak je bezpečí vnímáno samotnými obyvateli a jak se mezi sebou liší jednotlivé regiony ČR v pocitu bezpečí obyvatel.

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) uskutečnil v březnu 2013 výzkumné šetření s názvem „ Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště“, v jehož rámci byly zkoumány postoje veřejnosti k bezpečnosti v místě bydliště. V rámci provedeného výzkumného šetření bylo uskutečněno celkem 1.211 interview s respondenty, kteří byli vybráni technikou kvótního výběru tak, aby reprezentovali obecnou dospělou populaci ve věku od 18 do 64 let z hlediska pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště. Výzkum ověřoval pocit bezpečí ve třech základních ohledech. V první řadě výzkum sledoval diference ve vnímání pocitu bezpečí v závislosti na denní době, dále se zaměřil na sledování rozdílů v pocitu bezpečí mezi jednotlivými socio-demografickými skupinami obyvatel a třetím hlediskem analýzy pocitu bezpečí byl charakter obce, v níž respondent žije.

Výzkum ukázal, že existuje významný rozdíl ve vnímání pocitu bezpeční v místě bydliště na základě denní doby. Během dne se v místě svého bydliště cítí bezpečně téměř tři čtvrtiny dotázaných (72 %), zatímco v noci se cítí bezpečně 42 % respondentů. Významný je rovněž rozdíl v podílu obyvatel, kteří během výzkumu uvedli, že se ve své obci necítí bezpečně; v noci je jejich přibližně desetinásobný ve srovnání se situací během dne (10 % oproti 1 %).

Z rozdílů založených na vybraných demografických charakteristikách stojí za zmínku diference v pocitu bezpeční na základě pohlaví, věku a vzdělání. V pocitu bezpečí se významně liší hodnocení mužů a žen; ve dne se cítí bezpečně celkem 75 % mužů a 68 % žen, což představuje rozdíl osmi procentních bodů. Při hodnocení pocitu bezpečí v nočních hodinách se však rozdíl v pocitu bezpečí mezi muži a ženami ještě dále prohlubuje a činí 17 procentních bodů. Ve skupině mužů se totiž v noci cítí bezpečně polovina dotazovaných (50 %), zatímco mezi ženami je to 33 %. Dále stojí za pozornost rozdíly v hodnocení pocitu bezpečí na základě věku; zatímco pocit bezpečí během dne se mezi jednotlivými věkovými skupinami prakticky neliší, v noci je patrný nižší podíl respondentů starších 50 let, kteří se cítí během noci bezpečně. Rovněž je patrné, že nejmladší respondenti do 30 let se ve větší míře než ostatní cítí bezpečně, což je patrné při hodnocení pocitu bezpečí v noci.

Výzkum INESAN v neposlední řadě ukázal zajímavý rozdíl mezi pocitem bezpečí ve dne a v noci u obyvatel Prahy. Přes den se totiž obyvatelé metropole cítí bezpečněji než respondenti z Čech i Moravy – podíl obyvatel, kteří se cítí bezpečně, dosahuje v Praze 83 %, zatímco v Čechách a na Moravě se během cítí bezpečně 72, resp. 68 % obyvatel. V noci však obyvatelé hlavního města mají větší obavu o svoji bezpečnost než obyvatelé z ostatních regionů Čech a Moravy: z výsledků je patrné, že v noci se se cítí bezpečně 29 % obyvatel Prahy, zatímco v Čechách je to 46 % a na Moravě 40 %. Z jednotlivých oblastí v ČR je na tom z hlediska vnímání bezpečnosti nejhůře Moravskoslezsko. V tomto kraji se cítí bezpečně přes den i v noci nejmenší podíl dotázaných osob (55, resp. 22 %). Naopak nejvyšší podíl respondentů, kteří se ve své obci cítí bezpečně, je patrný regionu Jihozápad sdružujícím kraje Jihočeský a Plzeňský (78 % ve dne, resp. 48 % v noci).

V rámci provedeného výzkumu se tedy ukázalo, že obyvatelé České republiky se v místě svého bydliště obecně cítí bezpečně. Konkrétní zjištění dokumentují fakt, že ženy se cítí méně bezpečně, a to zejména v noci. Rovněž je patrné, že obyvatelé Prahy se během dne cítí ve svém městě bezpečněji než obyvatelé ostatních obcí v ČR, nicméně v noci se naopak cítí nejméně bezpečně.

ID: 6.005.6.03, RIV/24759384:_____/13:06005603