Důležitost měření výkonnosti z pohledu českých firem

Klíčová slova: výkonnost, metody měření výkonnosti, management

České firmy využívají ke sledování a měření své výkonnosti širokou škálu přístupů, metod a postupů. Některé organizace využívají sofistikované metody měření výkonnosti, jiné subjekty naopak spoléhají na intuici a prostý odhad. Jaké jsou však hlavní důvody či stimuly vedoucí ke sledování výkonnosti, jaké jsou z pohledu manažerů českých firem nejdůležitější výhody sledování a měření výkonnosti, a jak se tyto výhody liší v závislosti na používaných systémech sledování výkonnosti?

Institut evaluací a sociálních analýz (INESAN) realizoval v květnu 2012 výzkumné šetření zaměřené na přístupy k měření výkonnosti používané v českých organizacích. Celkem bylo provedeno 331 validních interview s vedoucími představiteli jednotlivých organizací; dotazováni byli typicky majitelé firem či jejich ředitelé, popř. zástupci vyššího managementu. Zkoumaný vzorek byl konstruován tak, aby zjištěné výsledky reprezentovaly situaci v organizacích ve výlučně českém vlastnictví (tj. bez deklarované přítomnosti cizího kapitálu). Z odpovědí vyplývá, že důležitost měření výkonnosti je spatřována zejména v získávání zpětné vazby o činnostech, které v organizaci probíhají (56 %). Zástupci téměř poloviny organizací považují měření za důležité, neboť jim umožňuje řídit firmu na základě empirických dat (46 %) a také proto, že mohou díky přesným informacím přizpůsobovat firemní strategii měnícím se podmínkám a možnostem (45 %). Třetina subjektů považuje měření výkonnosti za důležité, protože poskytuje managementu vyšší agilitu při řízení organizace. Význam informací o výkonnosti dokumentují také odpovědi přibližně čtvrtiny dotazovaných manažerů, kteří na základě dat o výkonnosti jednotlivých úseků integrují jednotlivé procesy a modifikují stimuly pro jednotlivé týmy tak, aby organizace jako celek dosahovala optimálního výkonu.

S výjimkou získávání zpětné vazby o činnostech v organizaci jsou všechny ostatní výhody nejčastěji důležité pro subjekty, které sledují jak svou celkovou výkonnost, tak i výkonnost dílčích oblastí jakými jsou např. finance, řízení lidských zdrojů, prodej, marketing či ICT. Naopak nejméně důležité jsou tyto výhody pro organizace, které sledují a měří jen svou celkovou výkonnost. Z výsledků dále vyplývá, že pro velké subjekty s více než 250 zaměstnanci je důležité, že měření výkonnosti umožňuje řídit organizaci na základě dat, poskytuje vyšší agilitu při řízení a podporuje integraci podnikových procesů vedoucí k optimalizaci fungování organizace. Podpora integrace podnikových procesů je spolu s možností přizpůsobovat firemní strategii dle aktuální situace významná pro subjekty, které mají kromě hlavního sídla také pobočky.

Z hlediska využívaných systémů měření výkonnosti je patrné, že české organizace očekávají, že jim ucelené systémy sledování výkonnosti umožní řídit organizaci na základě dat, podpoří snahy o integraci podnikových procesů a jejich optimalizaci a poskytnou informace pro průběžné přizpůsobování firemní strategii vnějším podmínkám. České firmy očekávají od systémů pro sledování výkonnosti zejména důkladnou a empiricky založenou zpětnou vazbu týkající se jednotlivých činností, které v organizaci probíhají, a dostupnost validních a reliabilních dat pro efektivní řízení a průběžné změny firemní strategie.

ID: 3.002.6.11, RIV/24759384:_____/13:03002611