inovační vouchery Praha

INESAN se v letošním roce zapojil do projektu Hlavního města Prahy – Inovační vouchery v Praze 2014.

Cílem tohoto projektu je podpora spolupráce podniků s pražskými výzkumnými organizacemi, mezi které se řadí i náš Institut.

Hlavními činnostmi, kterými se INESAN zabývá, jsou evaluace a sociální analýzy. Evaluace jsou aktivitou prováděnou s cílem racionálně a objektivně stanovit míru hodnoty na základě empirických a měřitelných postupů. Evaluace prováděné INESANem mohou zlepšit kvalitu a zvýšit účinnost prováděných programů či projektů, mohou optimalizovat proces jejich realizace a mohou přinést adekvátní zpětnou vazbu využitelnou v inovačním procesu.

Sociální analýzy jsou zacíleny na vybrané problémy v rámci prioritních tematických oblastí a obvykle zahrnují soubor provázaných výzkumných aktivit (tím se odlišují od běžných výzkumů). V rámci realizace sociálních analýz se pracovníci INESANu zaměřují na zkoumání vzájemné interakce vybraného problému a jeho společenského kontextu, což umožňuje analyzované problémy detailně popsat, vysvětlit a vyhodnotit.

INESAN může nabídnout špičkové odborné zázemí při provádění výzkumných šetření odpovídající nejnovějším přístupům v kombinaci s chápáním potřeb podnikatelského sektoru (a specificky pak malých a středních firem).

Pracovníci INESANu jsou výzkumní pracovníci s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti metodologie společenskovědního výzkumu a s širokými znalostmi v oboru evaluací a evaluačních šetření. INESAN tak může nabídnout své znalosti v těchto oblastech:

 • spotřebitelské testy senzorických vlastností výrobků
 • testy obalů (package testy)
 • výzkumy před zavedením výrobku na trh
 • hodnocení vhodného uspořádání webových stránek
 • testy prováděné oční kamerou
 • analýza potřeb
 • pre-testy komunikačních nástrojů (testy grafické podoby inzerátů, letáků, POS materiálů apod.)
 • hodnocení efektivity informačních a komunikačních kampaní
 • hodnocení účinnosti/efektivity kurzů, školení, konferencí
 • satisfakční studie (výzkumy spokojenosti zákazníků/zaměstnanců)
 • studie proveditelnosti (feasibility studies)
 • hodnocení projektů

V rámci podnikatelského prostředí v České republice provádí INESAN také výzkum praktik, které jednotlivé typy organizací uplatňují při svém řízení. Konkrétní projekty jsou mj. zaměřeny na:

 • posouzení projektových žádostí a identifikaci jejich slabých stránek,
 • hodnocení procesů v oblasti řízení lidských zdrojů (získávání a výběr pracovníků),
 • analýzy nákladů a přínosů (Cost Benefit Analysis),
 • analýzy nákladové efektivity (Cost Effectiveness Analysis),
 • evaluace účinnosti programů dalšího vzdělávání zaměstnanců,
 • analýzy motivací zaměstnanců,
 • výzkumy angažovanosti pracovníků,
 • měření výkonnosti organizací, volbu KPI a stanovení metodiky měření výkonnosti,
 • analýzy organizačního rozvoje a firemní kultury.

Pozornost je věnována také analýze a hodnocení aktivit SME zaměřených na oblast výzkumu, vývoje a inovací a analýze způsobů rozdělení práv a povinností mezi obchodními společnostmi a širokou veřejností (corporate governance).

Pokud máte zájem o bližší informace, kontaktujte nás: jana.mensikova@inesan.eu.