Název Povědomí o Fair trade v populaci ČR
Abstrakt Cílem výzkumu je identifikovat znalosti a postoje obyvatel ČR ve vztahu k Fair trade a popsat nákupní chování ve vztahu k Fair trade výrobkům. Z hlediska znalostí je výzkum zaměřen na kvantifikaci povědomí o Fair trade, na identifikaci asociací spojených s Fair trade, na zjišťování povědomí o vlastnostech Fair trade výrobků a obecně o principech, na kterých je Fair trade založen. Pozornost je dále věnována identifikaci a kvantifikaci povědomí o konkrétních Fair trade výrobcích a o označení těchto výrobků. Z hlediska postojů obyvatel ČR k Fair trade je zjišťována zejména preference Fair trade výrobků, postoj k jejich ceně a provedeno je srovnání Fair trade výrobků s běžnými výrobky. Z hlediska nákupního chování jsou výzkumné otázky zaměřeny na kvantifikaci podílu respondentů nakupujících Fair trade výrobky, na kvantifikaci frekvence nákupu a výši útraty za tyto výrobky. Výzkumné otázky jsou dále zaměřeny na identifikaci argumentů pro a proti nákupu Fair trade výrobků, na identifikaci míst nákupu těchto výrobků a na identifikaci nejčastěji nakupovaných druhů Fair trade výrobků.
Autor INESAN
Základní populace populace ČR ve věku od 18 do 64 let
Datum sběru dat Prosinec 2011
Metoda výběru K výběru respondentů byl použit kvótní výběr, který imituje ve struktuře výběrového souboru (vzorku) známé vlastnosti populace ČR. Při přípravě výběru tak byla zohledněna struktura definované populace z hlediska pohlaví, věku, kraje a velikosti místa bydliště. Jako podklad pro stanovení kvót byly použity aktuální údaje Českého statistického úřadu.
Způsob sběru dat standardizovaný dotazník
Kontrolní operace kontrola úplnosti datové matice, eliminace duplicit, kontrola extrémních hodnot, checkback (40%), consistency checking; dvojí přepis (100% kontrola přepisu); kontrola dosažení kvót; kontrola OPEQ
Vážení ne
Návratnost 88 %
Odhad výběrové chyby statistická chyba činí 2,8 %
Klíčová slova fair trade, eticky odpovědná spotřeba, willingness to pay, nákupní chování
Klasifikace témat podmínky pro uplatnění Fair trade produktů v České Republice, percepce Fair trade obyvateli ČR, nákup Fair trade výrobků, preference a postoje obyvatel ČR v oblasti Fair trade
Bibliografická Citace Institut evaluací a sociálních analýz. Povědomí o Fair trade v populaci ČR  [datový soubor] [online]. Ver. 1.0. Praha: Český sociálněvědní datový archiv, 2014 [citováno DNE]. DOI  10.14473/CSDA00143