Výzkumná oddělení

Oddělení výzkumu sociálních a zdravotních témat

Oddělení se zaměřuje na provádění kvantitativních výzkumných šetření a evaluací v sociální a zdravotní oblasti. Součástí oddělení jsou odborníci na oblast sociálních služeb, sociální politiky, psychologie i sociologie, což zaručuje multioborový přístup k jednotlivým výzkumným otázkám.

Oddělení svou činností usiluje o zvyšování kvality života seniorů a dalších sociálně ohrožených skupin v Česku, a to skrze zlepšování systémových opatření a postupů využívaných v sociálních službách. Toto je dosahováno pomocí rozvoje multidisciplinární spolupráce, jež umožňuje zavedení nových technologií a metod do procesu poskytování těchto služeb. Evaluace a analýzy realizované v této oblasti pak analyzují systémové nastavení poskytování sociální práce v Česku a přináší potřebná doporučení směřující ke zvýšení její kvality.

Výstupy oddělení jsou využitelné pro sociální služby jako takové, ale i pro jejich zřizovatele, a to na celostátní úrovni, na úrovni krajů či obcí.

Mezi konkrétní témata, která jsou v tomto oddělení rozvíjena, patří:

 • stárnutí populace a jeho dopady na sociální a zdravotní služby,
 • zaměstnávání starších osob,
 • sociální práce v obcích či krajích / profesionalizace sociální práce,
 • sociální bydlení,
 • sociálně-právní ochrana dětí,
 • zdravotní prevence,
 • zdravotní uvědomělost,
 • rozvoj sociálních a zdravotních služeb.

Vybrané projekty

Více

Vedoucí oddělení

Mgr. Kristýna Bernášková

+420 220 190 597
+420 602 502 406

kristyna.bernaskova@inesan.eu

INESAN
Sokolovská 351/25
186 00 Praha 8


Je kvalifikovaná sociální pracovnice a výzkumnice. Specializuje se na výzkum v oblasti sociálních věcí (občanská společnost, sociální služby, stárnutí populace, sociálně právní ochrana dětí apod.) a zdravotní problematiky (preventivní programy). Dále se věnuje designu a provádění evaluací, především u sociálně či zdravotně zaměřených projektů.

Oddělení výzkumu senzitivních témat

Oddělení výzkumu senzitivních témat se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum témat, která vyžadují specifické metodologické a teoretické přístupy. Jedná se o témata vyvolávající emoční odpověď (smrt a umírání, sexualita, genderová nerovnost, diskriminace) a o fenomény související se stigmatizací a marginalizací se zaměřením na tzv. hard-to-reach populace (cizinci, etnické skupiny, subkultury). Pozornost oddělení je rovněž věnována hodnotovému systému české společnosti v souvislosti se senzitivními tématy a zkoumání subjektivního vnímání kvality života hard-to-reach populací a marginalizovaných skupin. Oddělení využívá v rámci výzkumu kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody a techniky, včetně vizuálních technik výzkumu a etnografických studií. Řešená výzkumná témata jsou nahlížena multioborovou perspektivou sociální antropologie, sociologie a sociální práce.

Velká pozornost je věnována také otázkám etiky v sociálně vědním výzkumu.

Členové a členky oddělení se věnují:

 • stárnutí populace, problematice zdravého stárnutí a seniorské tematice;
 • problematice paliativní a hospicové péče;
 • postojům veřejnosti ke smrti a umírání;
 • problematice komunikace v organizacích a mezi školami a zákonnými zástupci dětí;
 • marginalizovaným sociálním skupinám;
 • eticky odpovědnému chování.

Vybrané projekty

Více

Vedoucí oddělení

Mgr. Petra Ponocná, Ph.D.

+420 220 190 597
+420 605 347 320

petra.ponocna@inesan.eu

INESAN
Sokolovská 351/25
186 00 Praha 8


Je sociální antropoložka, která se zabývá sociálními aspekty umírání a smrti a problematikou hospicové a paliativní péče. V oblasti kvalitativního výzkumu se specializuje na metodologické přístupy výzkumu senzitivních témat a na užití etnografických metod. Zabývá se také otázkou výzkumné etiky a reflexivity. Realizovala dlouhodobý etnografický výzkum v centrálním Mexiku a v Mexico City na jehož základě napsala disertační práci s autoetnografickými prvky. Je členkou České asociace pro sociální antropologii.

Oddělení životního prostředí

Oddělení životního prostředí se zabývá výzkumem v oblastech rybářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a spotřeby vody v domácnostech. Většina jeho výzkumů je založena na kvantitativním a kvalitativním výzkumu postojů a chování zainteresovaných skupin. Část výzkumných úkolů je založena na sekundární analýze.

Hlavními řešenými tématy jsou:

 • vliv rybářského managementu ve sportovním rybaření na úlovky ryb, efektivitu vysazování ryb a rybářské návštěvy;
 • efekt NIMBY (not in my backyard);
 • analýza vytěsňovacího efektu v odpadovém hospodářství;
 • postoje a chování veřejnosti vzhledem ke způsobu vytápění domácností;
 • postoje a chování veřejnosti vzhledem ke způsobu dopravy a cestování;
 • postoje a chování domácností vzhledem k nakládání s vodou.

Vybrané projekty

Více

Vedoucí oddělení

Mgr. Roman Lyach, Ph.D.

+420 220 190 597
+420 737 242 256

roman.lyach@inesan.eu

INESAN
Sokolovská 351/25
186 00 Praha 8


Zabývá se výzkumem v oblastech životního prostředí a zemědělství, v současné době se pak specializuje na výzkum ve sportovním rybolovu. Jeho další specializací je potravní ekologie rybožravých ptáků a savců a ekologie ryb a dále se zabývá výzkumem postojů a chování veřejnosti vzhledem k tématům způsobu vytápění domácností, výběru dopravního prostředku pro cestování a adaptace domácností na šetření s vodou. Působil na IGB-Leibniz Insitute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries v týmu prof. Roberta Arlinghause, je členem IUCN Otter Specialist Group a IUCN Species Survival Comission a je taktéž prvním autorem několika publikací v mezinárodních vědeckých časopisech.

Administrativní jednotka

Administrativní jednotka se zaměřuje na kompletní administrativní a podpůrnou činnost výzkumné organizace pro její jednotlivá oddělení: administruje výzkumné projekty jednotlivých oddělení a zajišťuje provozní a ekonomické činnosti výzkumné organizace.

Pracovníci jednotky rovněž realizují dva projekty zaměřené na rozvoj výzkumné organizace. Prvním z nich je projekt OPZ, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323 s názvem „Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků“ a druhým je projekt OP VVV, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660 s názvem „Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci.“

Vybrané projekty

Vedoucí oddělení

Ing. Jana Menšíková

+420 220 190 597
+420 728 449 211

jana.mensikova@inesan.eu

INESAN
Sokolovská 351/25
186 00 Praha 8


Vystudovala hospodářsko-správní studia se zaměřením na oblast veřejné správy a ekonomie na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Je vedoucí administrativní jednotky INESANu a jednatelkou organiazce. Zaměřuje se na projektové řízení interních i externích projektů, má na starosti oblast HR a PR, a současně se věnuje dlouhodobému koncepčnímu rozvoji organizace.

Výzkumná jednotka

Výzkumná jednotka se zaměřuje zejména na zajišťování výzkumných a analytických prací pro jednotlivá oddělení či pro konkrétní řešitele. Vytváří tedy nové a inovuje stávající výzkumné nástroje a postupy, věnuje se vizualizaci výsledků výzkumné činnosti organizace.

Zajišťuje terénní sběr dat v rámci primárních kvantitativních výzkumů, spravuje tazatelskou síť, zajišťuje CAWI šetření, provádí náročné a pokročilé analýzy dat. Jednotka se současně zaměřuje na provádění metodologického výzkumu.

Vybrané projekty

Více

Vedoucí oddělení

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA

+420 220 190 597
+420 602 373 855

jiri.remr@inesan.eu

INESAN
Sokolovská 351/25
186 00 Praha 8


Absolvoval postgraduální studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je členem České evaluační společnosti od roku 2010 a několika dalších profesních organizací, mj. Americké evaluační asociace a Evropské evaluační společnosti. Ve své odborné činnosti se specializuje na provádění a koordinaci evaluačních šetření, na realizaci meta-evaluací a na vývoj metodik a inovativních evaluačních a výzkumných postupů.