Výzkum: Aktivita seniorů

Aktivita seniorů byla v uskutečněném výzkumu zjišťována pomocí sady sedmi ukazatelů. Na základě odpovědí jednotlivých respondentů byl speciálně pro účely tohoto výzkumu vytvořen index aktivity seniorů, jehož hodnoty odrážejí úroveň fyzické aktivity a duševní činnosti seniorů. Index může nabývat hodnot od 7,00 do 35,00 a v provedeném výzkumu dosáhl hodnoty 9,93. Dle odpovědí seniorů se ukázalo, že největší část respondentů se věnuje pohybovým aktivitám (37 %) a naopak nejméně dotazovaných se účastní výtvarných dílen či tvůrčích setkání (10 %).

S vyšší mírou aktivity, resp. účastí na volnočasových činnostech, se lze setkat mezi seniory, kteří žijí ve městech. Rovněž je zřejmé, že se do volnočasových aktivit zapojují ve větší míře mladší senioři (65–69) a senioři, kteří považují svůj zdravotní stav za dobrý či velmi dobrý.

🔎 Výzkum provedl INESAN formou osobních rozhovorů na vzorku více než 2 000 respondentů starších 65 let.

👉 Chcete vědět více? Podívejte se na výsledky výzkumu zde.

Konferenční příspěvek byl připraven a prezentován v rámci projektu IRDA – Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660 financovaného OP VVV EU a MŠMT.