Používané metody

Evaluace

Evaluace jsou v INESANu chápány jako proces systematického sběru, zpracování a uspořádání informací, jehož cílem je racionální stanovení a objektivní měření hodnoty. Evaluace prováděné INESANem mají formu kontrolovaného šetření věcného základu (Merit) a přínosu (Worth) předmětu evaluace. Mohou zlepšit kvalitu a zvýšit účinnost prováděných programů či projektů, optimalizovat proces jejich realizace a také přinést adekvátní a využitelnou zpětnou vazbu.

V oblasti evaluací se INESAN specializuje na:

 • meta-evaluace, tj. evaluace již provedených evaluací
 • evaluace intervencí, tj. hodnocení souboru opatření, jejichž cílem je změna či formování chování jednotlivců, společenských skupin či organizací (a to jak na úrovni jednotlivých projektů, tak i celých programů

Metody evaluací

Metody používané v oblasti evaluací vycházejí z metod primárního společenskovědního výzkumu (kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody). Velmi časté je také použití technik sekundárního výzkumu (rešerše, re-analýzy, obsahové analýzy, analýzy sekundárních dat). Spektrum metodologických nástrojů a technik, které INESAN při své činnosti používá je také doplněno o metody analýz finančních ukazatelů používaných v ekonomii a managementu (např. CBA, CEA, ROI a další). V rámci evaluací se též využívají aplikované postupy (mezi něž např. patří metoda Delphi, Peer-review, Auto-evaluace a další).

Metody analýzy finančních ukazatelů
 • CBA (Cost-Benefit Analysis)
 • CEA (Cost-Effectiveness Analysis)
 • Costing
 • ROI
Aplikované postupy
 • Metoda Delphi
 • Peer-review
 • Auto-evaluace
 • Evaluační návštěvy in-situ
 • SWOT syntéza
 • Benchmarking
 • Multicriteria analysis (MCA)

Typy evaluací

Analýza potřeb (needs assessment)

Analýza potřeb je typem evaluace, která umožňuje identifikovat rozpor mezi aktuálním stavem a cílovými potřebami. 

Evaluace procesu

Evaluace procesu ověřuje konkrétní formy fungování určitého intervenčního programu či projektu. Může být použita v užším pojetí jako samostatné hodnocení programu nebo v širším pojetí jako hodnocení programu ve spojení s posouzením jeho dopadů.

Evaluace efektů
 • Evaluace výstupů
 • Evaluace výsledků
 • Evaluace dopadů

Předmět evaluací

Evaluace projektových dokumentů

Předmětem evaluace projektových dokumentů je zjistit, zda je konkrétní nabídka realizovatelná a zda existují předpoklady pro to, aby daný projektový záměr vedl při realizaci k naplnění stanovených cílů.

Evaluace intervenčních programů a veřejných politik

Intervenční programy chápeme jako opatření zaváděná veřejnými i soukromými organizacemi směřující k stimulaci žádoucích forem chování konkrétních cílových skupin. Výstupy těchto evaluací usnadňují rozhodování a plánování a přispívají k lepšímu řízení.

Evaluace komunikačních aktivit

Pomocí evaluace komunikačních a propagačních aktivit ověřujeme povědomí veřejnosti či konkrétních cílových skupin o existenci dané komunikační či propagační aktivity.

Evaluace vzdělávacích aktivit

Evaluace vzdělávacích aktivit se zaměřuje zejména na analýzu realizovaných konferencí a hodnocení konkrétních aktivit v oblasti dalšího vzdělávání a odborného rozvoje.

Evaluace již provedených evaluací (meta-evaluace)

Meta-evaluace je zjednodušeně řečeno evaluace již provedeného evaluačního šetření. Na základě meta-evaluací lze provádět rozhodnutí, která mohou zabránit chybné implementaci evaluačních závěrů.

Meta-evaluace

Meta-evaluace umožňuje systematickým a objektivním způsobem posoudit užitečnost, správnost a přesnost primární (již provedené) evaluace.

 • Formativní evaluace
 • Sumativní evaluace

Sociální analýzy

Sociální analýzy jsou cílené na společenské problémy v rámci vytyčených prioritních tematických oblastí. INESANem prováděné analýzy obvykle zahrnují celý soubor vzájemně provázaných výzkumných aktivit, čímž se odlišují od běžných výzkumů. V průběhu realizace sociálních analýz se pracovníci INESANu zaměřují na zkoumání vzájemné interakce vybraného problému a jeho společenského kontextu, což umožňuje analyzované problémy detailně popsat a vyhodnotit.

V oblasti sociálních analýz je realizován zejména:

 • primární a sekundární výzkum 
 • syntetizující, komparativní a analytické studie
 • případové studie
Metody získávání/sběru primárních informací

Metody získávání/sběru primárních informací používané v oblasti evaluací jsou pro přehlednost rozděleny podle povahy získávaných údajů.

 • Telefonické dotazování s využitím počítače (CATI)
 • Osobní dotazování
 • Samovyplňovací dotazník (SAQ)
Metody sekundárních analýz 

Desk research, neboli analýza sekundárních dat, představuje techniku zpracování výsledků dříve provedených výzkumů či analýz.

 • Obsahová analýza dokumentů
 • Analýza tisku
 • Re-analýza
 • Meta-analýza