Odhad dopadu zavedení finančních odměn za třídění

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství“. Leták informuje o konkrétních krocích uskutečněných respondenty na základě zavedení finančních odměn za třídění, dále o odhadovaném dopadu zavedení finančních odměn a v neposlední řadě o typologizaci respondentů podle odhadu dopadu zavedení finančních odměn.

Celý článek

Akceptace vybraných způsobů nastavení poplatku za odpady

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S podporovaného GA ČR s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství“. Leták informuje o přijatelnosti výše poplatku za odpady z pohledu respondentů a jeho odrazu v kvalitě služeb souvisejících s odvozem odpadu. V neposlední řadě se leták věnuje způsobu stanovení výše poplatku za odpady.

Celý článek

Mezioborová studie obce Kostelec

Tato zpráva analyzuje problematiku území obce Kostelec a nabízí vhodná a dlouhodobě udržitelná řešení zásadních problémů, popřípadě hledá odpověď na to, jak optimálně rozvíjet stávající potenciály. Vznikla v rámci projektu Mezioborový design měst, reg. č. TL0100025 podpořený Technologickou agenturou ČR.

Celý článek

Crowding-out effect of financial incentives for households to recycle waste

This article focuses on responsiveness of residents to the direct and indirect incentives. The purpose of this analysis was to test the crowding-out hypothesis supposing that direct incentives are replacing the intrinsic motivation to recycle. Article is a part of the project no. 16-14409S entitled „ Influence of demographic development and “Displacing effect” on fees in waste disposal politics “.

Celý článek

Hodnocení společenské užitečnosti vybraných zařízení

Klíčová slova: infrastrukturní stavby, společenská užitečnost, NIMBY, investice Pozornost je věnována vybraným typům staveb a zařízení, jejichž užitečnost je analyzována z pohledu veřejnosti. Článek přináší srovnání vnímaného celospolečenského přínosu infrastrukturních staveb (dálnice), staveb, ve kterých jsou poskytovány služby veřejnosti (školy, nemocnice) a soukromé stavby, které zasahují do veřejného prostoru (kancelářské budovy). Institut evaluací a sociálních analýz […]

Celý článek

Postoje obyvatel ČR k výstavbě a významu spaloven komunálního odpadu

V souvislosti s rozvojem území a rozsáhlou výstavbou v okolí stávajících obydlí vzniká přirozený střet zájmů, kdy na jedné straně stojí zájem či potřeba realizovat konkrétní stavbu a na straně druhé je zájem např. místních obyvatel uchovat své nejbližší okolí beze změny a usilovat o změnu lokalizace plánované stavby.

Celý článek