Správa životního prostředí a zdrojů

11. 11. 2022

Motivace obyvatel ČR k třídění komunálního odpadu

https://www.researchgate.net/publication/322273132_Motivace_obyvatel_CR_k_trideni_komunalniho_odpadu
11. 11. 2022

ANALÝZA ZMĚN V POSTOJÍCH OBYVATEL V DŮSLEDKU EFEKTU NIMBY

https://www.researchgate.net/publication/322897029_ANALYZA_ZMEN_V_POSTOJICH_OBYVATEL_V_DUSLEDKU_EFEKTU_NIMBY
11. 11. 2022

NIMBY EFEKT A VZTAH OBYVATEL K MÍSTU BYDLIŠTĚ

https://www.researchgate.net/publication/322896897_NIMBY_EFEKT_A_VZTAH_OBYVATEL_K_MISTU_BYDLISTE
11. 11. 2022

Soft measures and their relevance in the transition to circular economy-The case study of the Czech Republic

https://www.researchgate.net/publication/320827090_Soft_measures_and_their_relevance_in_the_transition_to_circular_economy-The_case_study_of_the_Czech_Republic
11. 11. 2022

Relevance of selected measures in transition to a circular economy: The case of the Czech Republic

https://www.researchgate.net/publication/324454406_Relevance_of_selected_measures_in_transition_to_a_circular_economy_The_case_of_the_Czech_Republic
11. 11. 2022

Crowding-out Effect of Financial Incentives for Households to Recycle Waste

https://www.researchgate.net/publication/330100662_Crowding-out_Effect_of_Financial_Incentives_for_Households_to_Recycle_Waste
11. 11. 2022

The effect of a large-scale fishing restriction on angling harvest: a case study of grayling Thymallus thymallus in Czechia

https://www.researchgate.net/publication/332543309_The_effect_of_a_large-scale_fishing_restriction_on_angling_harvest_a_case_study_of_grayling_Thymallus_thymallus_in_Czechia
11. 11. 2022

The effects of environmental factors and fisheries management on recreational catches of perch Perca fluviatilis in the Czech Republic

https://www.researchgate.net/publication/333775830_The_effects_of_environmental_factors_and_fisheries_management_on_recreational_catches_of_perch_Perca_fluviatilis_in_the_Czech_Republic
11. 11. 2022

Changes in recreational catfish Silurus glanis harvest rates between years 1986–2017 in Central Europe

https://www.researchgate.net/publication/334590239_Changes_in_recreational_catfish_Silurus_glanis_harvest_rates_between_years_1986-2017_in_Central_Europe
11. 11. 2022

Does harvest of the European grayling, Thymallus thymallus (Actinopterygii: Salmoniformes: Salmonidae), change over time with different intensity of fish stocking and fishing effort?

https://www.researchgate.net/publication/339615345_Does_harvest_of_the_European_grayling_Thymallus_thymallus_Actinopterygii_Salmoniformes_Salmonidae_change_over_time_with_different_intensity_of_fish_stocking_and_fishing_effort
11. 11. 2022

How does packaging help consumers to reduce the quantity of food waste?

https://www.researchgate.net/publication/360312374_How_does_packaging_help_consumers_to_reduce_the_quantity_of_food_waste
30. 11. 2020

Je odmítavý postoj k ZEVO projevem efektu NIMBY.

Článek prezentuje výsledky dosažené v rámci řešení projektu č. CZ.5.01.2013.221.008 s názvem „Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY“. Článek analyzuje přístup obyvatel k výstavbě zařízení ZEVO […]
21. 10. 2020

Výše poplatků za odpad jako nástroj změny nákupního chování

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování názoru respondentů na změnu nákupního chování vlivem zvyšování poplatků za svoz odpadu.
21. 10. 2020

Spokojenost se službou svozu odpadu

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství“. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování spokojenosti respondentů se svozem odpadů.
21. 10. 2020

Represe v oblasti nakládání s odpadem

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství ”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů vůči represím při nakládání s odpadem.
21. 10. 2020

Outsourcing třídění

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů k outsourcingu třídění odpadů na jiné lidi.
21. 10. 2020

Instrumentální znalost týkající se nakládání s odpadem

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování názoru respondentů k možnosti ovlivnění produkce odpadu jednotlivcem.
21. 10. 2020

Finanční stimul nebo finanční sankce?

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů k případným sankcím či finančním odměnám v případě třídění odpadu.
21. 10. 2020

Sociální kontrola v odpadovém hospodářství

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem „Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství”. V rámci tohoto projektu bylo provedeno výzkumné šetření zaměřené na zmapování postoje respondentů vůči sociální kontrole třídění odpadů ze strany úřadů apod.
21. 10. 2020

Preferovaný způsob financování systému nakládání s odpady

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem "Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství". Leták informuje o přístupu respondentů k financování svozu domovního odpadu a dále pak o preferovaném způsobu financování nakládání s domovním odpadem.
21. 10. 2020

Ochota platit za odvoz a likvidaci odpadů

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem "Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství". Leták informuje o podílu respondentů, kteří jsou ochotni platit za jednorázové využití služeb spojených s nakládáním s odpady a dále na akceptovatelnou výši platby za jednorázové využití služeb spojených s nakládáním s odpady.
21. 10. 2020

Odhad dopadu zvýšení poplatků za odpady

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem "Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství". Leták informuje o konkrétních krocích uskutečněných respondenty na základě zvýšení poplatků za odpady na dvojnásobnou částku než dosud a dále na odhad dopadu zvýšení poplatků za odpady a rovněž vliv zvýšení poplatků za odpady na míru třídění jednotlivých respondentů.
21. 10. 2020

Odhad dopadu zavedení finančních odměn za třídění

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S s názvem "Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství". Leták informuje o konkrétních krocích uskutečněných respondenty na základě zavedení finančních odměn za třídění, dále o odhadovaném dopadu zavedení finančních odměn a v neposlední řadě o typologizaci respondentů podle odhadu dopadu zavedení finančních odměn.
21. 10. 2020

Akceptace vybraných způsobů nastavení poplatku za odpady

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. 16-14409S podporovaného GA ČR s názvem "Vliv demografického vývoje a vytěsňovacího efektu na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství". Leták informuje o přijatelnosti výše poplatku za odpady z pohledu respondentů a jeho odrazu v kvalitě služeb souvisejících s odvozem odpadu. V neposlední řadě se leták věnuje způsobu stanovení výše poplatku za odpady.
21. 10. 2020

Vnímání ceny fairtradových výrobků

Leták informuje o hlavních zjištěních z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.2.01.2017.221.030 s názvem "Nákupní preference českých zákazníků a fair trade". Leták informuje o vlivu ceny na nákup fairtradových výrobků a poukazuje na potenciální dopad snížení ceny fairtradových výrobků na jejich nákup v segmentu respondentů, kteří tyto výrobky nenakupují.
30. 6. 2019

Vliv environmentálních faktorů a řízení rybolovu na rekreační úlovky okounů Perca fluviatilis v České republice

Článek se zaměřuje na vliv environmentálních faktorů a řízení rybolovu na rekreační úlovky okounů v České republice.
21. 9. 2018

Crowding-out effect of financial incentives for households to recycle waste

This article focuses on responsiveness of residents to the direct and indirect incentives. The purpose of this analysis was to test the crowding-out hypothesis supposing that direct incentives are replacing the intrinsic motivation to recycle. Article is a part of the project no. 16-14409S entitled „ Influence of demographic development and “Displacing effect” on fees in waste disposal politics “.
8. 7. 2016

Hodnocení společenské užitečnosti vybraných zařízení

Článek prezentuje výsledky dosažené v rámci řešení projektu č. CZ.5.01.2013.221.008 s názvem „Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY“. Pozornost je věnována vybraným typům staveb a zařízení, jejichž užitečnost je analyzována z pohledu veřejnosti. Článek přináší srovnání vnímaného celospolečenského přínosu mj. infrastrukturních staveb, jakými jsou např. dálnice, staveb, ve kterých jsou poskytovány služby veřejnosti (školy, nemocnice) i soukromé stavby, jež zasahují do veřejného prostoru (kancelářské budovy).
13. 6. 2016

Akceptace zařízení pro nakládání s odpady na pozadí efektu NIMBY

Článek prezentuje výsledky dosažené v rámci řešení projektu č. CZ.5.01.2013.221.008 s názvem „Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY“. Text je zaměřen na specificky vymezený typ staveb, které přímo souvisejí se zpracováním komunálního odpadu. Jedná se mimo jiné o zařízení pro energetické využití odpadu a o skládky komunálního odpadu.
19. 7. 2013

Postoje obyvatel ČR k výstavbě a významu spaloven komunálního odpadu

Článek prezentuje výsledky dosažené v prvním roce řešení projektu č. CZ.5.01.2013.221.008 s názvem "Percepce environmentálních rizik a efekt NIMBY". Článek popisuje postoje obyvatel České republiky k výstavbě a významu spaloven komunálního odpadu v blízkosti jejich bydliště. Rovněž analyzuje a popisuje efekt NIMBY.