Indikátory pro hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů

Hodnocení výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů je dnes považováno za jeden z důležitých aspektů řízení moderní organizace. Tento příspěvek se v teoretické části zaměřuje na postupy evaluace výkonnosti, vybrané indikátory (docházka, fluktuace, spokojenost, schopnosti a rozvoj lidských zdrojů) a na problémy, které jsou s touto praxí spojeny. Analytická část pak poskytuje zjištění o postoji k evaluaci výkonnosti v oblasti řízení lidských zdrojů a o používání vybraných indikátorů českými organizacemi, a to na základě kvantitativní analýzy dat 331 organizací. Ukazuje se, že nejvíce užívaným indikátorem je docházka (60 %), a že na typu organizace velmi závisí sledování fluktuace. Dalším z hlavních zjištění je, že při diferenciaci praxe organizací hraje velkou roli organizační struktura.

Celý článek

Analýza povědomí o operačních programech a projektech spolufinancovaných z evropských fondů

Příspěvek se věnuje analýze povědomí obyvatel České republiky o operačních programech, projektech financovaných prostřednictvím evropských fondů a hodnocení přínosů těchto projektů. Prostřednictvím této analýzy je v obecné rovině zkoumána účinnost komunikace na úrovni operačních programů. V souvislosti s povědomím o realizovaných projektech je pozornost dále věnována konfrontaci oblastí skutečně podporovaných z evropských fondů a preferencí obyvatel České republiky týkajících se oblastí směřování evropských dotací.

Celý článek

Zájem respondentů o výsledky výzkumů veřejného mínění

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.1.02.2013.221.009 s názvem „Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění“. Článek informuje o tom, jak obyvatelé České republiky hodnotí význam a užitečnost uveřejňovaných výsledků výzkumů veřejného mínění. Uvedené výsledky dále analyzují míru důležitosti, kterou občané těmto výsledkům přisuzují.

Celý článek

Užitečnost výsledků výzkumů veřejného mínění

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.1.02.2013.221.009 s názvem „Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění“. Článek informuje o tom, jak obyvatelé České republiky hodnotí význam a užitečnost uveřejňovaných výsledků výzkumů veřejného mínění. Uvedené výsledky dále analyzují míru důležitosti, kterou občané těmto výsledkům přisuzují.

Celý článek

Vnímání bezpečnosti v místě bydliště

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.03.2013.221.005 s názvem „Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště“. Článek popisuje vnímání bezpečnosti obyvateli České republiky v místě jejich bydliště. Rovněž analyzuje regionální rozdíly ve vnímání bezpečnosti v rámci České republiky.

Celý článek

Společenská závažnost korupce z pohledu obyvatel ČR

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.6.03.2013.221.005 s názvem „Pocit bezpečí a spokojenost s životem v místě bydliště“. Článek popisuje vybrané faktory negativních aspektů chování a jejich vnímání obyvateli České republiky a zaměřuje se především na analýzu percepce korupčního chování. Zvláštní pozornost je věnována závislosti postojů na jejich sociodemografických znacích. Hlavním cílem celého projektu je identifikace souvislostí mezi pocitem bezpečí, obavami ze zločinu, výskytem patologických jevů v okolí bydliště a spokojeností s životem.

Celý článek

Vliv vybraných faktorů na účast ve výzkumech veřejného mínění

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci projektu č. CZ.1.02.2013.221.009 s názvem „Postoje obyvatel ČR k výzkumům veřejného mínění“. Článek popisuje vybrané faktory, které mohou ovlivňovat účast občanů na výzkumech veřejného mínění, a analyzuje také formu oslovení a způsoby zapojování obyvatel do výzkumů veřejného mínění.

Celý článek

Důležitost měření výkonnosti z pohledu českých firem

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Z výsledků je patrné, že sledování výkonnosti má pro organizace význam zejména s ohledem k potřebám řízení založeném na datech. Význam měření výkonnosti je dán možností přizpůsobovat firemní strategie vnějším podmínkám a získávat zpětnou vazbu o činnostech v rámci organizace. Důležitost měření výkonnosti je v českých firmách rovněž dána možnostmi integrace podnikových procesů.

Celý článek

Přístupy k měření výkonnosti v českých organizacích

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Článek popisuje vybrané způsoby a přístupy, které organizace v ČR využívají měření své vlastní výkonnosti.

Celý článek

Sledované finanční ukazatele

Článek prezentuje hlavní zjištění z výzkumného šetření realizovaného v rámci řešení projektu č. CZ.3.01.2012.221.002 s názvem „Systémy měření výkonnosti v českých organizacích“. Článek popisuje současnou praxi ve sledovaných organizacích týkající se řízení na základě souboru finančních ukazatelů. V rámci sledovaných finančních ukazatelů byla pozornost věnována především ziskovosti; ROI a ROCE. Mezi dalšími ukazateli, které české organizace při řízení své výkonnosti používají, jsou i ukazatele jako např. snižování nákladů či růst prodejů.

Celý článek