Mezi lidmi, kteří utratí za potraviny více než 3000 Kč měsíčně, se o food waste zajímá přibližně třetina dotazovaných.

Výzkum: Postojové determinanty předcházení vzniku potravinového odpadu

Autor: Jiří Remr

Konference: Potraviny pro budoucnost, Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, Praha

Zájem o problematiku food waste je do značné míry podmíněn i vlastní spotřebou potravin. V tomto ohledu se na základě výsledků výzkumu, který byl proveden na vzorku 1 056 obyvatel Česka, ukázalo, že lidé, jež vynakládají na potraviny vyšší částky, se o plýtvání potravinami zajímají více než ostatní. Mimo jiné tak platí, že mezi lidmi, kteří za potraviny utratí více než 3 000 Kč měsíčně, se o food waste zajímá přibližně třetina dotazovaných, zatímco mezi lidmi s průměrně poloviční útratou za potraviny (tedy do 1 500 Kč) se o tuto problematiku zajímá přibližně jeden respondent z pěti.

Relativně nízkou míru zájmu o food waste vysvětlují některé související postoje. Například se ukazuje, že přibližně tři čtvrtiny dotazovaných (73 %) nepovažují potravinový odpad za problém, protože dle jejich názoru je biologicky rozložitelný.

Necelá třetina dotazovaných (29 %) nenachází dostatečnou motivaci k hledání takové formy nakládání s potravinami, která by vedla ke snižování množství vyplýtvaného jídla. Problematika food waste je z jejich hlediska natolik marginální, že nemají důvod se jí zabývat.

💡 Chcete vědět více?

Podívejte se na výsledky výzkumu na ResearchGate.