Research departments

Department of Social and health research

Oddělení se zaměřuje na provádění kvalitativních i kvantitativních výzkumných šetření a evaluací v sociální a zdravotní oblasti. Výzkumný tým tvoří odborníci z oboru sociálních služeb, sociální politiky, psychologie i sociologie, což umožňuje multioborový přístup k jednotlivým výzkumným otázkám.

Mezi konkrétní témata, která jsou v tomto oddělení rozvíjena, patří:

 • stárnutí populace a jeho dopady na sociální a zdravotní služby,
 • zaměstnávání starších osob,
 • sociální práce v obcích či krajích / profesionalizace sociální práce,
 • sociální bydlení,
 • sociálně-právní ochrana dětí,
 • zdravotní prevence,
 • zdravotní uvědomělost,
 • rozvoj sociálních a zdravotních služeb.

Vybrané projekty

Head of department

Mgr. Kristýna Bernášková


+420 220 190 597
+420 602 502 406

kristyna.bernaskova@inesan.eu

INESAN
Sokolovská 351/25
186 00 Praha 8


She is a qualified social worker and researcher. Kristýna specializes in research in the field of social affairs (civil society, social services, population aging, social and legal protection of children, etc.) and health issues (prevention programs). She also deals with the design and implementation of evaluations, especially for socially or health-oriented projects.

Department of Sensitive topic research

Oddělení se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum senzitivních témat, která vyžadují specifické metodologické a teoretické přístupy. Ke své výzkumné činnosti využívá kvalitativní i kvantitativní výzkumné techniky a metody. Oddělení realizuje také projekty, během jejichž řešení dochází k propojení sociálně-vědního výzkumu s IT.

Velká pozornost je věnována také otázkám etiky v sociálně vědním výzkumu.

Členové a členky oddělení se věnují:

 • stárnutí populace, problematice zdravého stárnutí a seniorské tematice;
 • problematice paliativní a hospicové péče;
 • postojům veřejnosti ke smrti a umírání;
 • problematice komunikace v organizacích a mezi školami a zákonnými zástupci dětí;
 • marginalizovaným sociálním skupinám;
 • eticky odpovědnému chování.

Vybrané projekty

Více

Head of department

Mgr. Petra Ponocná, Ph.D.


+420 220 190 597
+420 605 347 320

petra.ponocna@inesan.eu

INESAN
Sokolovská 351/25
186 00 Praha 8


Petra is a social anthropologist who deals with the social aspects of dying and death and the issue of hospice and palliative care. In the field of qualitative research, she specializes in methodological approaches to the research of sensitive topics and the use of ethnographic methods. It also deals with the issue of research ethics and reflexivity. She carried out long-term ethnographic research in central Mexico and Mexico City, on the basis of which she wrote a dissertation with autoetnographic elements. She is a member of the Czech Association for Social Anthropology.

Department of Environment

Oddělení životního prostředí se zabývá výzkumem v oblastech rybářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a spotřeby vody v domácnostech. Většina jeho výzkumů je založena na kvantitativním a kvalitativním výzkumu postojů a chování zainteresovaných skupin. Část výzkumných úkolů je založena na sekundární analýze.

Hlavními řešenými tématy jsou:

 • vliv rybářského managementu ve sportovním rybaření na úlovky ryb, efektivitu vysazování ryb a rybářské návštěvy;
 • efekt NIMBY (not in my backyard);
 • analýza vytěsňovacího efektu v odpadovém hospodářství;
 • postoje a chování veřejnosti vzhledem ke způsobu vytápění domácností;
 • postoje a chování veřejnosti vzhledem ke způsobu dopravy a cestování;
 • postoje a chování domácností vzhledem k nakládání s vodou.

Vybrané projekty

Head of department

Mgr. Roman Lyach, Ph.D.


+420 220 190 597
+420 737 242 256

roman.lyach@inesan.eu

INESAN
Sokolovská 351/25
186 00 Praha 8


Zabývá se výzkumem v oblastech životního prostředí a zemědělství, v současné době se pak specializuje na výzkum ve sportovním rybolovu. Jeho další specializací je potravní ekologie rybožravých ptáků a savců a ekologie ryb a dále se zabývá výzkumem postojů a chování veřejnosti vzhledem k tématům způsobu vytápění domácností, výběru dopravního prostředku pro cestování a adaptace domácností na šetření s vodou. Působil na IGB-Leibniz Insitute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries v týmu prof. Roberta Arlinghause, je členem IUCN Otter Specialist Group a IUCN Species Survival Comission a je taktéž prvním autorem několika publikací v mezinárodních vědeckých časopisech.

Administrative unit

Administrativní jednotka se zaměřuje na kompletní administrativní a podpůrnou činnost výzkumné organizace pro její jednotlivá oddělení: administruje výzkumné projekty jednotlivých oddělení a zajišťuje provozní a ekonomické činnosti výzkumné organizace.

Pracovníci jednotky rovněž realizují dva projekty zaměřené na rozvoj výzkumné organizace. Prvním z nich je projekt OPZ, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_131/0009323 s názvem „Zlepšení podmínek a prostředí pro práci výzkumných pracovníků“ a druhým je projekt OP VVV, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014660 s názvem „Nastavení podmínek a prostředí pro mezinárodní a mezisektorovou spolupráci.“

Vybrané projekty

Head of department

Ing. Jana Menšíková


+420 220 190 597
+420 728 449 211

jana.mensikova@inesan.eu

INESAN
Sokolovská 351/25
186 00 Praha 8


Vystudovala hospodářsko-správní studia se zaměřením na oblast veřejné správy a ekonomie na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze.

Je vedoucí administrativní jednotky INESANu a jednatelkou organiazce. Zaměřuje se na projektové řízení interních i externích projektů, má na starosti oblast HR a PR, a současně se věnuje dlouhodobému koncepčnímu rozvoji organizace.

Research unit

Výzkumná jednotka se zaměřuje zejména na zajišťování výzkumných a analytických prací pro jednotlivá oddělení či pro konkrétní řešitele. Vytváří tedy nové a inovuje stávající výzkumné nástroje a postupy, věnuje se vizualizaci výsledků výzkumné činnosti organizace.

Zajišťuje terénní sběr dat v rámci primárních kvantitativních výzkumů, spravuje tazatelskou síť, zajišťuje CAWI šetření, provádí náročné a pokročilé analýzy dat. Jednotka se současně zaměřuje na provádění metodologického výzkumu.

Vybrané projekty

  Head of department

  Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA


  +420 220 190 597
  +420 602 373 855

  jiri.remr@inesan.eu

  INESAN
  Sokolovská 351/25
  186 00 Praha 8


  Absolvoval postgraduální studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Je členem České evaluační společnosti od roku 2010 a několika dalších profesních organizací, mj. Americké evaluační asociace a Evropské evaluační společnosti. Ve své odborné činnosti se specializuje na provádění a koordinaci evaluačních šetření, na realizaci meta-evaluací a na vývoj metodik a inovativních evaluačních a výzkumných postupů.