Užitečnost výsledků výzkumů veřejného mínění

Užitečnost prováděných výzkumů veřejného mínění je možné posuzovat z různých hledisek. Jedním z nich může být pohled zadavatelů nebo uživatelů výsledků těchto výzkumů. Užitečnost výzkumů je z jejich pohledu dána především možnostmi využití výsledků těchto výzkumů pro rozhodování a zprostředkování nových či nesamozřejmých informací …více..

Celý článek

Vliv vybraných faktorů na účast ve výzkumech veřejného mínění

V posledních několika letech je patrný odklon od výzkumů, v rámci kterých jsou data zjišťována prostřednictvím rozhovorů osobně vedených tazateli působícími v terénu směrem ke korespondenčním metodám sběru dat. Při nich se oslovený respondent rozhoduje o zapojení do výzkumu většinou sám na základě informačního dopisu distribuovaného spolu s dotazníkem či linkem do příslušné on-line aplikace. Tato změna v metodice prováděných […]

Celý článek

Nový odborný časopis o evaluacích

Rádi bychom vás informovali o novém odborném časopise, který se zabývá publikováním původních, vědeckých, jinde nepublikovaných textů týkajících se evaluační metodologie, evaluačních teorií, přístupů a studií. Bližší informace najdete přímo na webových stránkách časopisu.více..

Celý článek

Konference Efektivita a sociální služby

V dubnu letošního roku představil INESAN výsledky z realizovaného projektu „Vstupní analýza existujících systémů pro sledování výkonů a efektivity služeb“ na konferenci pořádané Ministerstvem práce a sociálních věcí s názvem „Efektivita a sociální služby“. Tato konference byla realizována v rámci projektu „Podpora procesů v sociálních službách“. Záměrem bylo nejen seznámit odbornou veřejnost s projektem a jeho aktuálními výstupy, […]

Celý článek

Konference ČES 2013

Dne 28. května 2013 se ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy uskutečnila již třetí Konference České evaluační společnosti tentokrát zaměřená na Odpovědnost za výsledky a výzvy pro období 2014+. Dopolední program byl věnován výzvám pro evaluace v novém období. V rámci tohoto bloku vystoupili zástupci Evropské komise, Národního orgánu pro koordinaci, Ministerstva zahraničních věcí […]

Celý článek

Důležitost měření výkonnosti z pohledu českých firem

České firmy využívají ke sledování a měření své výkonnosti širokou škálu přístupů, metod a postupů. Některé organizace využívají sofistikované metody měření výkonnosti, jiné subjekty naopak spoléhají na intuici a prostý odhad. Jaké jsou však hlavní důvody či stimuly vedoucí ke sledování výkonnosti, jaké jsou z pohledu manažerů českých firem nejdůležitější výhody sledování a měření výkonnosti […]

Celý článek

Sledované finanční ukazatele

Řízení organizací na základě souboru finančních ukazatelů patří k elementárním dovednostem manažerů. Na druhé straně je pravdou, že existuje velmi mnoho takovýchto ukazatelů a pokud by management věnoval důkladnou pozornost celému spektru několika desítek parametrů, přestal by být akceschopný a nemohl by se zaměřit na kritické prvky řízení dané organizace. Jaké ukazatele tedy sleduje největší […]

Celý článek

Přístupy k měření výkonnosti v českých organizacích

S ohledem k situaci v mnoha odvětvích ekonomiky stále více subjektů obrací svou pozornost k otázkám své vlastní výkonnosti a ke způsobům, jak výkonnost adekvátně měřit. Některé organizace implementovaly standardizované, komplexní systémy pro sběr a vyhodnocení údajů o své výkonnosti, řada dalších subjektů vyvinula vlastní metodiky …více..

Celý článek

Výstupy z projektů

Poznejte blíže náš institut a navštivte sekci „Z našich projektů“, kde naleznete výstupy z aktuálně realizovaných projektů.více..

Celý článek

Míra dosahování stanovených cílů v českých organizacích

Míra naplnění vytyčených cílů je patrně nejjednodušším způsobem, jak lze definovat výkonnost. Platí, že organizace (oddělení, potažmo pracovní tým či jednotlivec) je výkonná, pokud splní uložené či stanovené cíle. Naopak nenaplnění cílů znamená suboptimální výkonnost, která by vždy měla být předmětem další pozornosti ze strany managementu. Jak výkonné jsou české organizace z hlediska takto vymezené výkonnosti? […]

Celý článek