76% hlavních pečujících o nesoběstačného seniora jsou ženy

Výzkum: Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora

Z výzkumu uskutečněného na vzorku 1223 hlavních pečujících vyplynulo, že 76 % hlavních pečujících jsou ženy. Značná část jich je navíc zaměstnána, což na pečující ženy klade vysoké nároky spočívající ve sladění poskytované péče s pracovními povinnostmi.

V této souvislosti lze považovat za alarmující, že 45 % dotazovaných žen deklaruje v souvislosti s poskytovanou péčí psychické vyčerpání. Pro srovnání, mezi muži je to 26 %. O potřebě vhodné intervence ve vztahu k pečujícím ženám vypovídá, že 37 % z dotazovaných žen by přivítalo psychosociální podporu.

Dále se ukázalo, že přibližně polovina hlavních pečujících musí skloubit péči s výkonem svého zaměstnání (47 %), přičemž dalších 17 % dotázaných pracují jako osoby samostatně výdělečně činné. Přibližně třetina hlavních pečujících (31 %) je v důchodu.

Z hlediska ekonomické aktivity je patrný zásadní rozdíl mezi pečujícími ženami a muži. Zatímco mezi hlavními pečovatelkami je ekonomicky aktivních 62 procent, podíl mužů, kteří kombinují péči s prací, je 68 %. Tuto diferenci přitom tvoří samostatně výdělečně činné osoby.

Výzkum byl proveden v rámci projektu „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ (reg. č. TL02000531), jehož řešení bylo financováno ze zdrojů Technologické agentury ČR.

Více informací si můžete přečíst na ResearchGate.