57% hlavních pečujících jsou dcery nebo synové

Výzkum: Předpoklady a bariéry sdílené péče v Česku z pohledu domácností pečujících o nesoběstačného seniora

Největší podíl mezi hlavními pečujícími zahrnutými ve vzorku zaujímají dcery a synové opečovávaných seniorů – jejich podíl dosahuje 57%.

Druhou nejpočetnější skupinou jsou partneři opečovávaných, tj. manželky a manželé (popř. partnerky a partneři). Žádný z dalších příbuzenských vztahů nepřesahuje mezi hlavními pečujícími desetiprocentní podíl.

Pokud jde o sdílení domácnosti mezi hlavní pečující osobou a opečovávaným seniorem, z výzkumu vyplývá, že nadpoloviční většina seniorů ( 52%) bydlí odděleně od pečujících. Dále platí, že 48% opečovávaných žije ve společné domácnosti s hlavním pečujícím. Z pohledu zajišťování dlouhodobé péče je významný poznatek, že přibližně dvě pětiny dotazovaných pečujících uvedly, že opečovávaný senior žije samostatně ve své vlastní domácnosti.

Výzkum byl proveden v rámci projektu „Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe“ (reg. č. TL02000531), jehož řešení bylo financováno ze zdrojů Technologické agentury ČR.

Více informací si můžete přečíst na ResearchGate.